Pomôcky pre štúdium
Viera


Viera

Dôvera v niečo alebo v niekoho. Viera je v písmach používaná najčastejšie ako dôverovať Ježišovi Kristovi a spoliehať sa na Neho, čo vedie osobu k tomu, aby Ho poslúchala. Viera musí byť sústredená na Ježiša Krista, aby mohla viesť osobu ku spáse. Svätí neskorších dní majú tiež vieru v Boha Otca, Ducha Svätého, moc kňazstva a v ďalšie dôležité aspekty znovuzriadeného evanjelia.

Viera zahŕňa nádej vo veci, ktoré nie sú viditeľné, ale ktoré sú pravdivé (Žid. 11:1; Alma 32:21; Eter 12:6). Viera je podnietená počúvaním evanjelia, ktoré učia splnomocnení správcovia poslaní Bohom (Rím. 10:14–17). Zázraky neprodukujú vieru, ale silná viera sa rozvíja skrze poslušnosť evanjeliu Ježiša Krista. Inými slovami, viera prichádza skrze spravodlivosť (Alma 32:40–43; Eter 12:4, 6, 12; NaZ 63:9–12).

Pravá viera prináša zázraky, videnia, sny, uzdravovania, a všetky dary, ktoré Boh dáva Svojim Svätým. Vierou človek získava odpustenie hriechov a nakoniec je schopný prebývať v prítomnosti Božej. Nedostatok viery vedie človeka k zúfalstvu, ktoré prichádza pre neprávosť (Moroni 10:22).

Tlačiť