Pomôcky pre štúdium
Symbolizmus
predchádzajúce ďalej

Symbolizmus

Používať niečo ako podobnosť alebo obraz inej veci. Symbolizmus v písmach používa známy predmet, udalosť alebo okolnosť, aby predstavovala zásadu alebo učenie evanjelia. Napríklad Alma, prorok Knihy Mormonovej, použil semienko, ktoré predstavovalo slovo Božie (Alma 32).

Proroci všade v písmach používali symbolizmus, aby učili o Ježišovi Kristovi. Medzi niektoré tieto symboly patria rituály a obrady (Mojž. 6:63), obete (Žid. 9:11–15; Mojž. 5:7–8), sviatosť (PJS, Mar. 14:20–24 [Príloha]; Luk. 22:13–20), a krst (Rím. 6:1–6; NaZ 128:12–13). Mnohé biblické mená sú symbolické. Rituál v starozákonnom svätostánku a zákon Mojžišov predstavovali večné pravdy (Žid. 8–10; Mos. 13:29–32; Alma 25:15; Hel. 8:14–15). Ďalšie príklady pozri Matúš 5:13–16; Ján 3:14–15; Jákob 4:5; Alma 37:38–45.