Pomôcky pre štúdium
Izák
predchádzajúce ďalej

Izák

Starozákonný patriarcha. Jeho narodenie Abrahámovi a Sáre v ich starobe bolo zázrakom (Gen. 15:4–6; 17:15–21; 21:1–8). Abrahámova ochota obetovať Izáka bola podobenstvom Boha a jeho Jednorodeného Syna (Jákob 4:5). Izák bol dedičom zasľúbení Abrahámovej zmluvy (Gen. 21:9–12; 1. Nefi 17:40; NaZ 27:10).