Pomôcky pre štúdium
Syn Muža
predchádzajúce ďalej

Syn Muža

Meno, ktoré používal Ježiš Kristus, keď hovoril o sebe (Luk. 9:22; 21:36). Znamenalo to Syn Muža Svätosti. Muž Svätosti je jedno z mien Boha Otca. Keď Ježiš nazýval seba Synom Muža, bolo to verejné prehlásenie o Jeho božskom vzťahu s Otcom. Tento titul sa často vyskytuje v evanjeliách. Zjavenie neskorších dní potvrdzuje zvláštny význam a posvätnosť tohto Spasiteľovho mena (NaZ 45:39; 49:6, 22; 58:65; Mojž. 6:57).