Pomôcky pre štúdium
Smrť, duchovná
predchádzajúce ďalej

Smrť, duchovná

Odlúčenie od Boha a Jeho vplyvu; zomrieť čo sa týka vecí prináležiacich spravodlivosti. Lucifer a tretina zástupov nebeských vytrpela duchovnú smrť, keď boli vyvrhnutí z neba (NaZ 29:36–37).

Duchovná smrť prišla na svet pádom Adama (Mojž. 6:48). Smrteľníci so zlými myšlienkami, slovami a skutkami sú duchovne mŕtvi napriek tomu, že sú ešte živí na zemi (1. Tim. 5:6). Prostredníctvom uzmierenia Ježiša Krista a poslušnosťou zásadám a obradom evanjelia môžu byť muži a ženy očistení od hriechu a prekonať duchovnú smrť.

Duchovná smrť tiež nastáva po smrti telesného tela. Ako vzkriesené bytosti, tak aj diabol aj jeho anjeli budú súdení. Tí, ktorí sa vedome búria proti svetlu a pravde evanjelia, vytrpia duchovnú smrť. Táto smrť sa často nazýva druhá smrť (Alma 12:16; Hel. 14:16–19; NaZ 76:36–38).