Pomôcky pre štúdium
Kríž
predchádzajúce ďalej

Kríž

Drevená konštrukcia, na ktorej bol ukrižovaný Ježiš Kristus (Mar. 15:20–26). Vo svete považujú kríž za symbol Kristovho ukrižovania a zmiernej obete; avšak Pán ustanovil Svoje vlastné symboly Svojho ukrižovania a obete – chlieb a vodu sviatosti (Mat. 26:26–28; NaZ 20:40, 75–79). V písmach tí, ktorí berú kríž svoj, sú tí, ktorí milujú Ježiša Krista tak veľmi, že popierajú v sebe svoju bezbožnosť a každú svetskú žiadosť, a zachovávajú Jeho prikázania (PJS, Mat. 16:25–26 [Príloha]).