Pomôcky pre štúdium
Spravodlivosť
predchádzajúce ďalej

Spravodlivosť

Spoľahlivý dôsledok spočívajúci v požehnaniach za spravodlivé myšlienky a činy a v trest za hriech, z ktorého nebolo učinené pokánie. Spravodlivosť je večný zákon, ktorý vyžaduje potrestanie vždy, keď je porušený Boží zákon (Alma 42:13–24). Hriešnik musí platiť trestom, ak nečiní pokánie (Mos. 2:38–39; NaZ 19:17). Ak činí pokánie, Spasiteľ vyplatí trest skrze uzmierenie, dovolávajúc sa milosrdenstva (Alma 34:16).