Pomôcky pre štúdium
Timoteovi, List
predchádzajúce ďalej

Timoteovi, List

Dve knihy v Novom zákone. Obe boli pôvodne listami, ktoré napísal Pavol Timoteovi.

Prvý Timoteovi

Pavol napísal prvý list po svojom prvom uväznení. Zanechal Timotea v Efeze, majúc v úmysle sa neskôr vrátiť (1. Tim. 3:14). Avšak Pavol cítil, že by sa mohol oneskoriť, a tak napísal Timoteovi, asi z Macedónie (1. Tim. 1:3), aby mu poskytol rady a povzbudenie pri plnení jeho povinností.

Kapitola 1 obsahuje Pavlov pozdrav a tiež jeho poučenie o nerozumných špekuláciách, ktoré prenikali do Cirkvi. Kapitoly 2–3 poskytujú pokyny ohľadom verejného uctievania a o charaktere a správaní služobníkov. Kapitoly 4–5 obsahujú popis odpadlíctva v neskorších dňoch a rady Timoteovi, ako slúžiť tým, ktorých viedol. Kapitola 6 nabáda verne obstáť a vyvarovať sa svetského bohatstva.

Druhý Timoteovi

Pavol napísal druhý list počas svojho druhého uväznenia, krátko pred svojou mučeníckou smrťou. Obsahuje posledné apoštolove slová a ukazuje podivuhodnú odvahu a dôveru, s ktorou čelil smrti.

Kapitola 1 obsahuje Pavlov pozdrav a príkaz Timoteovi. Kapitoly 2–3 poskytujú rôzne varovania a pokyny s výzvou čeliť budúcim nebezpečenstvám. Kapitola 4 je Pavlovo posolstvo priateľom a obsahuje radu, ako jednať s odpadlíkmi.