Pomôcky pre štúdium
Malachiáš
predchádzajúce ďalej

Malachiáš

Starozákonný prorok, ktorý písal a prorokoval okolo roku 430 pred Kr.

Kniha Malachiáš

Kniha alebo proroctvo Malachiáša je poslednou knihou Starého zákona. Zdá sa, že sleduje štyri témy: 1) hriechy Izraela – Malachiáš 1:6–2:17; 3:8–9; 2) súdy, ktoré prídu na Izrael pre jeho neposlušnosť – Malachiáš 1:14; 2:2–3, 12; 3:5; 3) zasľúbenia za poslušnosť – Malachiáš 3:10–12, 16–18, 20–21; a 4) proroctvá týkajúce sa Izraela – Malachiáš 3:1–5, 19, 23–24 (NaZ 2; 128:17; JS – Ž 1:37–39).

Malachiáš vo svojom proroctve písal o Jánovi Krstiteľovi (Mal. 3:1; Mat. 11:10), zákone desiatku (Mal. 3:7–12), druhom príchode Pána (Mal. 3:23), a návrate Eliáša (Mal. 3:23–24; NaZ 2; 128:17; JS – Ž 1:37–39). Spasiteľ citoval Nefitom celú 3. kapitolu Malachiáša (3. Nefi 24–25).