Pomôcky pre štúdium
Náuka a zmluvy
predchádzajúce ďalej

Náuka a zmluvy

Zbierka božských zjavení a inšpirovaných vyhlásení v neskorších dňoch. Pán ich dal Josephovi Smithovi a niekoľkým jeho nasledovníkom pre založenie a správu kráľovstva Božieho na zemi v posledných dňoch. Náuka a zmluvy je jedným zo štandardných diel písiem Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní spolu s Bibliou, Knihou Mormonovou a Drahocennou perlou. Náuka a zmluvy je však jedinečná, pretože nie je prekladom dávnych dokumentov; Pán dal tieto zjavenia Svojim vyvoleným prorokom v týchto súčasných dňoch, aby znovuzriadil Svoje kráľovstvo. V týchto zjaveniach počujeme jemný, ale pevný hlas Pána Ježiša Krista (NaZ 18:35–36).

Prorok Joseph Smith povedal, že Náuka a zmluvy je základom Cirkvi v týchto posledných dňoch a prospechom pre svet (NaZ 70 záhlavie). Zjavenia v nej začínajú dielo prípravy cesty pre Pánov druhý príchod, pre naplnenie všetkých slov hovorených prorokmi od doby, kedy počal svet.