Pomôcky pre štúdium
Apoštol
predchádzajúce ďalej

Apoštol

V gréčtine apoštol znamená „vyslaný“. Je to titul, ktorý Ježiš dal Dvanástim, ktorých vyvolil, aby boli Jeho najbližšími učeníkmi a pomocníkmi počas Jeho služby na zemi (Luk. 6:13; Ján 15:16). Vyslal ich, aby Ho zastupovali a aby slúžili za Neho po Jeho vystúpení do neba. V dávnych dobách, rovnako ako v Kvóre dvanástich apoštolov v znovuzriadenej Cirkvi v dnešnej dobe, je apoštol zvláštny svedok Ježiša Krista na celom svete, aby svedčil o Jeho božskosti a o Jeho vzkriesení z mŕtvych (Skut. 1:22; NaZ 107:23).

Výber apoštolov

Apoštoli sú vyvolení Pánom (Ján 6:70; 15:16).