Pomôcky pre štúdium
Exodus
predchádzajúce ďalej

Exodus

Kniha v Starom zákone napísaná Mojžišom, ktorá opisuje odchod Izraelitov z Egypta. Počiatočné dejiny Izraela, ako sú zaznamenané v knihe Exodus, môžu byť rozdelené do troch častí: 1) otroctvo ľudu v Egypte, 2) ich odchod z Egypta pod Mojžišovým vedením a 3) ich zasvätenie sa Božej službe v ich náboženskom a politickom živote.

Prvá časť, kapitoly 1:1–15:21, vysvetľuje útlak Izraela v Egypte; rané dejiny a povolanie Mojžiša; exodus a zavedenie paschy a pochod k Červenému moru, zničenie Faraónovho vojska a Mojžišovu pieseň víťazstva.

Druhá časť, kapitoly 15:22–18:27, hovorí o vykúpení Izraela a o udalostiach na ceste od Červeného mora na Sinaj; o horkých vodách v Máre, poskytnutí prepelíc a manny, dodržiavaní sabatu, zázračnom dare vody v Refidíme a o bitke s Amálékom na tom istom mieste; o príchode Jetra do tábora a jeho rade ohľadom riadenia občianskych záležitostí ľudu.

Tretia časť, kapitoly 19–40, hovorí o zasvätení Izraela Božskej službe počas posvätných udalostí na Sinaji. Pán ustanovil ľud ako kráľovstvo kňazov a svätý národ; odovzdal Desať prikázaní a odovzdal pokyny ohľadom svätostánku, jeho vybavenia a uctievania v ňom. Potom nasleduje správa o hriechu ľudí, ktorého sa dopustili uctievaním zlatého teľaťa, a nakoniec správa o stavbe svätostánku a zabezpečenia vecí k službe v ňom.