Pomôcky pre štúdium
Rúhať sa, rúhanie
predchádzajúce ďalej

Rúhať sa, rúhanie

Hovoriť neúctivo alebo s nedostatkom vážnosti o Bohu alebo posvätných veciach.

Ježiš bol niekoľkokrát obvinený Židmi, že sa rúha, pretože tvrdil, že má právo odpúšťať hriechy (Mat. 9:2–3; Luk. 5:20–21), pretože Seba nazýval Synom Božím (Ján 10:22–36; 19:7) a pretože povedal, že Ho uvidia sedieť na pravici moci a prichádzať v oblakoch neba (Mat. 26:64–65). Tieto obvinenia by boli pravdivé, keby skutočne nebol tým všetkým, čo povedal, že je. Obvinenie, ktoré proti Nemu uviedli falošní svedkovia počas súdu pred Sanhedrinom (Mat. 26:59–61) bolo rúhanie proti Božiemu chrámu. Rúhanie proti Duchu Svätému, čo je vedomé popieranie Krista tým, kto o Ňom získal dokonalé poznanie, je neodpustiteľný hriech (Mat. 12:31–32; Mar. 3:28–29; NaZ 132:27).