Pomôcky pre štúdium
Duch
predchádzajúce ďalej

Duch

Tá časť žijúcej bytosti, ktorá existuje pred narodením, prebýva v smrteľnom tele počas smrteľnosti a existuje po smrti až do vzkriesenia ako samostatná bytosť. Všetko živé – ľudstvo, zvieratá aj rastliny – boli duchovia, skôr než na zemi existovala akákoľvek forma života (Gen. 2:4–5; Mojž. 3:4–7). Duchovné telo vyzerá ako fyzické telo (1. Nefi 11:11; Eter 3:15–16; NaZ 77:2; 129). Duch je hmota, ale je jemnejšia alebo čistejšia než smrteľný prvok alebo hmota (NaZ 131:7).

Každá osoba je doslovne synom alebo dcérou Boha a zrodila sa ako duch Nebeským Rodičom skôr, než sa narodila smrteľným rodičom na zemi (Žid. 12:9). Každá osoba na zemi má okrem tela z mäsa a kostí aj nesmrteľné duchovné telo. Ako to písma niekedy definujú, duch a fyzické telo tvoria spolu dušu (Gen. 2:7; NaZ 88:15; Mojž. 3:7, 9, 19; Abr. 5:7). Duch môže žiť bez fyzického tela, ale fyzické telo nemôže žiť bez ducha (Jak. 2:26). Fyzická smrť je oddelenie ducha od tela. Pri vzkriesení je duch opätovne spojený s tým istým fyzickým telom z mäsa a kostí, ktoré vlastnil ako smrteľník, s dvoma hlavnými rozdielmi: nebudú už nikdy oddelené a fyzické telo bude nesmrteľné a zdokonalené (Alma 11:45; NaZ 138:16–17).

Zlí duchovia