Pomôcky pre štúdium
Pratt, Orson
predchádzajúce ďalej

Pratt, Orson

Jeden z prvých dvanástich apoštolov povolaných po znovuzriadení Cirkvi v novodobých dejinách (NaZ 124:128–129). Bol členom iba šesť týždňov, keď mu Pán dal skrze Josepha Smitha zjavenie (NaZ 34). Orson Pratt bol tiež misionárom Cirkvi (NaZ 52:26; 75:14) a niekoľko rokov slúžil ako cirkevný historik.