Písma
Náuka a zmluvy 34
predchádzajúce ďalej

Oddiel 34

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Orsonovi Prattovi vo Fayette v štáte New York 4. novembra 1830. Brat Pratt mal v tej dobe devätnásť rokov. Bol obrátený a pokrstený, keď po prvýkrát počul kázanie znovuzriadeného evanjelia svojím starším bratom, Parleym P. Prattom, pred šiestimi týždňami. Toto zjavenie bolo prijaté v dome Petra Whitmera st.

1–4, Verní sa stávajú synmi Božími skrze uzmierenie; 5–9, Kázanie evanjelia pripravuje cestu pre druhý príchod; 10–12, Proroctvo prichádza mocou Ducha Svätého.

1 Syn môj aOrson, počúvaj a počuj, a pozri, čo ti ja, Pán Boh, poviem, dokonca Ježiš Kristus, Vykupiteľ tvoj;

2 aSvetlo a život sveta, svetlo, ktoré svieti v temnote, a temnota ho nechápe;

3 aKtorý tak bmiloval svet, že cdal svoj vlastný život, aby toľko, koľko by uverilo, sa mohlo stať dsynmi Božími. A preto, ty si syn môj;

4 apožehnaný si, pretože si uveril;

5 A požehnanejší si, pretože si mnou apovolaný kázať evanjelium moje –

6 Pozdvihnúť hlas svoj akoby zvukom trúby, dlho a hlasno, a ahlásať pokánie pokrivenému a zvrátenému pokoleniu, pripravujúc cestu Pána pre jeho bdruhý príchod.

7 Lebo hľa, veru, veru hovorím ti, ačas bude čoskoro na dosah, kedy prídem v boblaku s mocou a veľkou slávou.

8 A bude to aveľký deň v čase príchodu môjho, lebo všetky národy sa budú btriasť.

9 Ale skôr, než príde oný veľký deň, sa slnko zatmie a mesiac sa obráti v krv; a hviezdy odmietnu svit svoj a niektoré budú padať, a veľké zničenia očakávajú zlovoľných.

10 A preto, pozdvihni hlas svoj a anešetri, lebo Pán Boh prehovoril; takže prorokuj, a to bude dané bmocou Ducha Svätého.

11 A ak si verný, hľa, som s tebou, pokiaľ neprídem –

12 A veru, veru hovorím ti, ja prídem rýchlo. Ja som Pán tvoj a Vykupiteľ tvoj. Tak je. Amen.