Písma
Náuka a zmluvy 99
predchádzajúce ďalej

Oddiel 99

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, 29. augusta 1832 v Hirame v štáte Ohio, Johnovi Murdockovi. John Murdock kázal evanjelium viac než rok, zatiaľ čo jeho deti – bez matky, po smrti jeho manželky, Julie Clappovej, v apríli 1831 – bývali s ďalšími rodinami v Ohiu.

1–8, John Murdock je povolaný hlásať evanjelium a tí, ktorí ho prijímajú, prijímajú Pána a obdržia milosrdenstvo.

1 Hľa, tak hovorí Pán služobníkovi svojmu Johnovi Murdockovi – ty si povolaný, aby si išiel do východných krajín, od domu k domu, od dediny k dedine a od mesta k mestu, aby si hlásal moje večné evanjelium ich obyvateľom, uprostred aprenasledovania a zlovoľnosti.

2 A kto aprijíma teba, prijíma mňa; a budeš mať moc hlásať slovo moje s bprejavmi môjho Ducha Svätého.

3 A kto ťa prijíma aako malé dieťa, prijíma bkráľovstvo moje; a oni sú požehnaní, lebo obdržia cmilosrdenstvo.

4 A ktokoľvek ťa zavrhne, bude azavrhnutý Otcom mojím a domom jeho; a očistíš si bnohy svoje na skrytých miestach pozdĺž cesty na svedectvo proti nim.

5 A pozri a uzri, ja aprídem rýchlo k bsúdu, aby som presvedčil všetkých o ich bezbožných skutkoch, ktorých sa dopustili proti mne, ako je napísané o mne vo zväzku knihy.

6 A teraz, veru hovorím ti, že nie je nutné, aby si išiel, dokiaľ nebude o deti tvoje postarané a ony nebudú vľúdne poslané k biskupovi Sionu.

7 A po niekoľkých rokoch, ak si to odo mňa budeš priať, môžeš tiež ísť hore do dobrej krajiny, aby si vlastnil dedičstvo svoje;

8 Inak budeš pokračovať v hlásaní evanjelia môjho, adokiaľ nebudeš vzatý. Amen.