Písma
Náuka a zmluvy 82
predchádzajúce ďalej

Oddiel 82

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Independence v kraji Jackson v štáte Missouri 26. apríla 1832. Bolo to pri príležitosti rady vysokých kňazov a starších Cirkvi. Na tejto rade bola Josephovi Smithovi vyjadrená podpora ako prezidentovi vysokého kňazstva, do ktorého to úradu bol vysvätený predtým na konferencii vysokých kňazov, starších a členov v Amherste v štáte Ohio 25. januára 1832 (pozri záhlavie oddielu 75). Toto zjavenie opakuje pokyny dané v skoršom zjavení (oddiel 78) na založenie podniku – známeho ako United Firm [Zjednotený podnik] (pod vedením Josepha Smitha, slovo „rád“ neskôr nahradilo slovo „podnik“) – viesť cirkevné obchodné a vydavateľské úsilie.

1–4, Kde je veľa dané, tam je veľa požadované; 5–7, Vo svete vládne temnota; 8–13, Pán je zaviazaný, keď činíme to, čo On hovorí; 14–18, Sion musí vzrastať v kráse a svätosti; 19–24, Každý človek má usilovať o blaho svojho blížneho.

1 Veru, veru hovorím vám, služobníci moji, že nakoľko ste si aodpustili navzájom previnenia svoje, dokonca tak ja, Pán, odpúšťam vám.

2 A predsa len, sú medzi vami tí, ktorí zhrešili nesmierne; áno, dokonca vy avšetci ste zhrešili; ale veru hovorím vám, varujte sa odteraz a zdržte sa hriechu, aby ťažké súdy nepadli na hlavu vašu.

3 Lebo od toho, komu je aveľa dané, je veľa bpožadované; a ten, kto chreší proti väčšiemu dsvetlu, obdrží väčšie odsúdenie.

4 Vy vzývate meno moje ohľadom azjavení, a ja vám ich dávam; a nakoľko nezachovávate slová moje, ktoré vám dávam, stávate sa priestupníkmi; a bspravodlivosť a súd sú trestom, ktorý je pripojený k zákonu môjmu.

5 Takže to, čo hovorím jednému, hovorím všetkým: aBdejte, lebo bprotivník rozširuje panstvá svoje a ctemnota vládne;

6 A hnev Boží planie proti obyvateľom zeme; a nikto nečiní dobro, lebo všetci zišli z acesty.

7 A teraz, veru hovorím vám, ja, Pán, vám nebudem počítať žiadne ahriechy; choďte cestou svojou a nehrešte viac; ale k tej duši, ktorá hreší, sa bpredchádzajúce hriechy navrátia, hovorí Pán, váš Boh.

8 A znova, hovorím vám, dávam vám anové prikázanie, aby ste mohli porozumieť vôli mojej ohľadom vás;

9 Alebo inými slovami, dávam vám pokyny, ako môžete akonať predo mnou, aby sa to mohlo obrátiť k vám pre spásu vašu.

10 Ja, Pán, som azaviazaný, keď činíte to, čo hovorím; ale keď nečiníte to, čo hovorím, nemáte žiadne zasľúbenie.

11 Takže, veru hovorím vám, že je nutné, aby služobníci moji Edward Partridge a Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert a Sidney Rigdon, a služobník môj Joseph Smith, a John Whitmer, a Oliver Cowdery, a W. W. Phelps, a Martin Harris boli zaviazaní anavzájom putom a zmluvou, ktoré nemôžu byť porušené priestupkom, inak bude ihneď nasledovať súd, vo svojich rôznych správcovstvách –

12 Aby spravovali záležitosti chudobných a všetky veci týkajúce sa biskupstva v krajine Sion aj v krajine Kirtland;

13 Lebo ja som zasvätil krajinu Kirtland vo svojom vlastnom príhodnom čase na prospech svätých Najvyššieho a pre akôl pre Sion.

14 Lebo Sion musí vzrastať v kráse a svätosti; hranice jeho musia byť rozšírené; koly jeho musia byť posilnené; áno, veru hovorím vám, aSion musí povstať a odieť sa v bkrásny šat svoj.

15 Takže, dávam vám toto prikázanie, aby ste sa zaviazali touto zmluvou, a to bude učinené podľa zákonov Pána.

16 Hľa, tu je múdrosť tiež vo mne pre dobro vaše.

17 A vy si máte byť arovní, alebo inými slovami máte mať rovnaké nároky na majetok, na prospech spravovania záležitostí správcovstva svojho, každý človek podľa nedostatku svojho a potrieb svojich, nakoľko sú potreby jeho spravodlivé –

18 A toto všetko k prospechu cirkvi živého Boha, aby každý človek mohol vylepšovať atalent svoj, aby každý človek mohol získať ďalšie talenty, áno, dokonca stonásobne, aby boli vrhnuté do Pánovej bzásobárne, aby sa stali spoločným majetkom celej cirkvi –

19 Každý človek usilujúci o blaho blížneho svojho a činiaci všetky veci s aokom upreným na slávu Božiu.

20 Tento arád som určil, aby bol večným rádom pre vás a pre nasledovníkov vašich, nakoľko nehrešíte.

21 A s dušou, ktorá hreší proti tejto zmluve a zatvrdzuje srdce svoje proti nej, bude zaobchádzané podľa zákonov cirkvi mojej, a bude vydaná atýraniu Satana až do dňa vykúpenia.

22 A teraz, veru hovorím vám, a toto je múdrosť, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, a oni vás nezničia.

23 Ponechajte súd iba na mne, lebo je môj a ja budem aodplácať. Pokoj buď s vami; moje požehnania zotrvávajú s vami.

24 Lebo dokonca akráľovstvo je stále vaše a bude naveky, ak neodpadnete od stálosti svojej. Tak je. Amen.