Písma
Náuka a zmluvy 1
predchádzajúce ďalej

Náuka a zmluvy

Oddiel 1

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, 1. novembra 1831 počas zvláštnej konferencie starších Cirkvi konanej v Hirame v štáte Ohio. Mnohé zjavenia boli prijaté od Pána pred touto dobou a zbierka týchto zjavení pre vydania v knižnej forme bola jedným z hlavných predmetov schválených na konferencii. Tento oddiel tvorí Pánov predhovor k náukám, zmluvám a prikázaniam daným v tejto dispenzácii.

1–7, Hlas varovania je pre všetkých ľudí; 8–16, Odpadlíctvo a zlovoľnosť predchádzajú druhý príchod; 17–23, Joseph Smith je povolaný znovuzriadiť na zemi Pánove pravdy a moci; 24–33, Kniha Mormonova je vynesená na svetlo a pravá Cirkev je zriadená; 34–36, Mier bude odňatý zo zeme; 37–39, Skúmajte tieto prikázania.

1 Počúvajte, ó vy ľudia acirkvi mojej, hovorí hlas toho, kto prebýva na výsostiach a ktorého boko spočíva na všetkých ľuďoch; áno, veru hovorím: cPočúvajte, vy ľudia zďaleka; a vy, ktorí ste na ostrovoch morských, počúvajte spoločne.

2 Lebo veru ahlas Pána je pre všetkých ľudí a niet bnikoho, kto mu unikne; a niet oka, ktoré nebude vidieť, ani ucha, ktoré nebude počuť, ani csrdca, ktoré nebude preniknuté.

3 avzdorovití budú stíhaní veľkým trápením; lebo ich neprávosti budú boznamované na strechách domov a ich tajné skutky budú zjavené.

4 ahlas varovania bude pre všetkých ľudí, skrze ústa učeníkov mojich, ktorých som vyvolil v týchto bposledných dňoch.

5 A oni vyjdú a nikto ich nezastaví, lebo ja, Pán, som im to prikázal.

6 Hľa, toto je aprávomoc moja a právomoc služobníkov mojich, a predhovor môj ku knihe prikázaní mojich, ktoré som im dal, aby vám ich bvydali, ó obyvatelia zeme.

7 A preto, abojte sa a traste sa, ó vy ľudia, lebo to, čo ja, Pán, som v nich nariadil, bude bnaplnené.

8 A veru hovorím vám, že tí, ktorí vychádzajú, nesúc tieto zvesti obyvateľom zeme, tým je daná moc apečatiť na zemi aj na nebi neveriacich a bvzdorovitých;

9 Áno, veru, spečatiť ich ku dňu, kedy ahnev Boží bude bez obmedzenia vyliaty na bzlovoľných –

10 Ku adňu, kedy Pán príde, aby bodplatil každému človeku podľa cskutkov jeho a dodmeral každému človeku podľa miery, ktorou meral blížnemu svojmu.

11 A preto hlas Pána siaha do končín zeme, aby všetci, ktorí chcú počuť, mohli počuť:

12 Pripravte sa, pripravte sa na to, čo príde, lebo Pán je blízko;

13 ahnev Pána vzplanul a bmeč jeho je vykúpaný v nebi a padne na obyvateľov zeme.

14 arameno Pána bude zjavené; a prichádza deň, kedy tí, ktorí nechcú bpočúvať hlas Pána ani hlas služobníkov jeho, ani nechcú cdbať na slová prorokov a apoštolov, budú dodrezaní sprostred ľudu;

15 Lebo sa aodklonili od bobradov mojich a cporušili dvečnú zmluvu moju;

16 aNehľadajú Pána, aby nastolili spravodlivosť jeho, ale každý človek kráča po svojej bvlastnej cceste a podľa dobrazu svojho vlastného boha, ktorého obraz má podobu sveta a ktorého podstata je podstatou modly, ktorá estarne a zahynie v fBabylone, dokonca v Babylone veľkom, ktorý padne.

17 A preto ja, Pán, poznajúc pohromu, ktorá má prísť na aobyvateľov zeme, zavolal som na služobníka svojho Josepha Smitha ml. a hovoril som k nemu z neba, a dal som mu prikázania;

18 A tiež som dal prikázania ďalším, aby hlásali tieto veci svetu; a to všetko som učinil, aby mohlo byť naplnené, čo bolo napísané prorokmi –

19 aSlabé veci sveta vyjdú a skoncujú s mocnými a silnými, aby človek neradil blížnemu svojmu ani bnedôveroval ramenu tela –

20 Ale aby každý človek mohol ahovoriť v mene Boha Pána, dokonca Spasiteľa sveta;

21 Aby tiež viera mohla rásť na zemi;

22 Aby moja večná azmluva mohla byť utvrdená;

23 Aby plnosť aevanjelia môjho mohla byť bhlásaná cslabými a prostými do končín sveta a pred kráľmi a panovníkmi.

24 Hľa, ja som Boh a povedal som to; tieto aprikázania sú odo mňa a boli dané služobníkom mojim v ich slabosti, v ich bjazyku, aby mohli prísť k cporozumeniu.

25 A nakoľko by chybili, aby to mohlo byť učinené známym;

26 A nakoľko by hľadali amúdrosť, aby mohli byť poučení;

27 A nakoľko by hrešili, aby mohli byť apotrestaní, aby mohli bčiniť pokánie;

28 A nakoľko by boli apokorní, aby mohli byť učinení silnými a aby mohli byť požehnaní z výsosti, a z času na čas obdržali bpoznanie.

29 A potom ako obdržal záznam Nefitov, áno, dokonca služobník môj Joseph Smith ml., aby mohol mať moc preložiť skrze milosrdenstvo Božie, mocou Božou, aKnihu Mormonovu.

30 A tiež tí, ktorým boli tieto prikázania dané, aby mohli mať amoc položiť základ tejto bcirkvi a vyniesť ju z mrákavy a z ctemnoty, jedinú pravú a živú dcirkev na tvári celej zeme, v ktorej sa mne, Pánovi, dobre ezaľúbilo, hovorím k cirkvi ako celku, a nie k jednotlivcom –

31 Lebo ja, Pán, nemôžem pozerať na ahriech ani s najmenšou mierou zhovievavosti;

32 A predsa tomu, kto činí pokánie a poslúcha prikázania Pána, bude aodpustené;

33 A ten, kto apokánie nečiní, od toho bude bodňaté dokonca aj to svetlo, ktoré obdržal; lebo cDuch môj sa nebude neustále dnamáhať s človekom, hovorí Pán mocností.

34 A znova, veru hovorím vám, ó obyvatelia zeme: Ja, Pán, som ochotný oznámiť tieto veci akaždému telu;

35 Lebo ja anečiním rozdiely medzi osobami a chcem, aby všetci ľudia vedeli, že ten bdeň rýchlo prichádza; tá hodina ešte nie je, ale je blízko, na dosah, kedy bude cmier odňatý zo zeme a ddiabol bude mať moc nad svojím vlastným panstvom.

36 A tiež Pán bude mať moc nad asvätými svojimi a bude bvládnuť v ich cstrede, a zostúpi dole v dsúde na eIdumeu, čiže svet.

37 Skúmajte tieto aprikázania, lebo sú pravdivé a verné, a proroctvá a bzasľúbenia, ktoré sú v nich, budú všetky naplnené.

38 Čo som ja, Pán, povedal, povedal som a neospravedlňujem sa; a aj keď nebesia a zem pominú, aslovo moje nepominie, ale všetko bude bnaplnené, či už vlastným hlasom mojím alebo chlasom dslužobníkov mojich, to je eto isté.

39 Lebo pozrite a uzrite, Pán je Boh a aDuch vydáva svedectvo, a svedectvo je pravdivé, a bpravda trvá na veky vekov. Amen.