Písma
Náuka a zmluvy 117
predchádzajúce ďalej

Oddiel 117

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste v štáte Missouri 8. júla 1838, ohľadom okamžitých povinností Williama Marksa, Newela K. Whitneyho a Olivera Grangera.

1–9, Pánovi služobníci nemajú byť žiadostiví časných vecí, lebo „čo je majetok pre Pána?“; 10–16, Majú opustiť malosť duše a ich obete budú Pánovi posvätné.

1 Veru tak hovorí Pán služobníkovi svojmu Williamovi Marksovi, a tiež služobníkovi svojmu Newelovi K. Whitneymu, nech rýchlo urovnajú obchodovanie svoje a odídu z krajiny Kirtland skôr, než ja, Pán, zošlem znova snehy na zem.

2 Nech sa prebudia a povstanú, a vyjdú a neotáľajú, lebo ja, Pán, to prikazujem.

3 Takže, ak budú otáľať, nepovedie sa im dobre.

4 Nech činia predo mnou pokánie zo všetkých hriechov svojich a zo všetkých žiadostivých prianí svojich, hovorí Pán; lebo čo je amajetok pre mňa? hovorí Pán.

5 Nech je majetok Kirtlandu použitý na adlhy, hovorí Pán. Nech sa ho vzdajú, hovorí Pán, a čokoľvek zostáva, nech to zostáva v rukách vašich, hovorí Pán.

6 Lebo nemám vtáctvo nebeské, a tiež ryby morské a zvieratá hôr? Nestvoril som zem? Nedržím aosudy všetkých armád národov zeme?

7 Takže, neučiním, aby aopustené miesta pučali a rozkvitli, a vydávali v hojnosti? hovorí Pán.

8 Niet dosť miesta na horách aAdam-ondi-Ahman a na planinách Olaha bŠinea alebo v ckrajine, kde prebýval Adam, že vy ste žiadostiví toho, čo je len kvapka a zanedbávate závažnejšie záležitosti?

9 Takže, poďte sem hore do krajiny ľudu môjho, dokonca do Sionu.

10 Nech je služobník môj William Marks averný nad málo vecami a bude vládcom nad mnohými. Nech predsedá uprostred ľudu môjho v meste Far West a nech je požehnaný požehnaniami ľudu môjho.

11 Nech sa služobník môj Newel K. Whitney hanbí za skupinu amikulášencov a za všetky ich btajné ohavnosti a za všetku svoju malosť duše predo mnou, hovorí Pán, a ide hore do krajiny Adam-ondi-Ahman a je cbiskupom pre ľud môj, hovorí Pán, nie podľa mena, ale v skutkoch, hovorí Pán.

12 A znova, hovorím vám, pamätám na služobníka svojho aOlivera Grangera; hľa, veru mu hovorím, že meno jeho bude uchovávané v posvätnej pamäti z pokolenia na pokolenie, na veky vekov, hovorí Pán.

13 Takže, nech bojuje naliehavo za vykúpenie Prvého predsedníctva Cirkvi mojej, hovorí Pán; a keď padne, znova povstane, lebo aobeť jeho bude pre mňa posvätnejšia než vzostup jeho, hovorí Pán.

14 Takže, nech príde rýchlo sem hore, do krajiny Sion; a v príhodnom čase bude učinený kupcom pre meno moje, hovorí Pán, pre dobro ľudu môjho.

15 Takže nech žiadny človek nepohŕda mojím služobníkom Oliverom Grangerom, ale nech požehnania ľudu môjho sú na ňom na veky vekov.

16 A znova, veru hovorím vám, nech všetci služobníci moji v krajine Kirtland pamätajú na Pána, svojho Boha, a tiež na dom môj, aby ho udržiavali a zachovávali svätým, a aby zvrhli peňazomencov v mojom vlastnom príhodnom čase, hovorí Pán. Tak je. Amen.