Písma
Náuka a zmluvy 23
predchádzajúce ďalej

Oddiel 23

Séria piatich zjavení daných skrze Josepha Smitha, Proroka, v Manchestri v štáte New York v apríli 1830 Oliverovi Cowderymu, Hyrumovi Smithovi, Samuelovi H. Smithovi, Josephovi Smithovi st. a Josephovi Knightovi st. Na základe vrúcneho priania zo strany menovaných piatich osôb poznať svoje vlastné povinnosti sa Prorok pýtal Pána a obdržal zjavenie pre každú osobu.

1–7, Títo prvotní učeníci sú povolaní kázať, nabádať a posilňovať Cirkev.

1 Hľa, hovorím ti, Oliver, niekoľko slov. Hľa, ty si požehnaný a nie si pod žiadnym odsúdením. Ale varuj sa apýchy, aby si neprišiel do bpokušenia.

2 Učiň známym svoje povolanie cirkvi, a tiež pred svetom, a srdce tvoje bude otvorené, aby kázalo pravdu odteraz naďalej a naveky. Amen.

3 Hľa, hovorím ti, Hyrum, niekoľko slov; lebo ty tiež nie si pod žiadnym odsúdením a srdce tvoje je otvorené, a jazyk tvoj uvoľnený; a povolaním tvojím je nabádať a neustále aposilňovať cirkev. A preto, tvoja povinnosť je voči cirkvi naveky, a to kvôli svojej rodine. Amen.

4 Hľa, hovorím niekoľko slov tebe, aSamuel; lebo ty tiež nie si pod žiadnym odsúdením a povolaním tvojím je nabádať a posilňovať cirkev; a ty nie si ešte povolaný kázať pred svetom. Amen.

5 Hľa, hovorím niekoľko slov tebe, Joseph; lebo ty tiež nie si pod žiadnym odsúdením a povolaním tvojím je tiež nabádať a posilňovať cirkev; a toto je povinnosťou tvojou odteraz naďalej a naveky. Amen.

6 Hľa, zjavujem ti, Joseph Knight, týmito slovami, že musíš vziať akríž svoj, v ktorom sa musíš bmodliť cnahlas pred svetom, a tiež v skrytosti a v rodine svojej, a medzi priateľmi svojimi, a na všetkých miestach.

7 A hľa, povinnosťou tvojou je apripojiť sa k pravej cirkvi a neustále venovať reč svoju nabádaniu, aby si mohol obdržať odmenu robotníka. Amen.