Písma
Náuka a zmluvy 64


Oddiel 64

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, starším Cirkvi v Kirtlande v štáte Ohio 11. septembra 1831. Prorok sa pripravoval na to, aby sa presťahoval do Hiramu v štáte Ohio, aby znova začal pracovať na prekladaní Biblie, ktoré bolo odložené, zatiaľ čo bol v Missouri. Skupina bratov, ktorým bolo prikázané cestovať do Sionu (štát Missouri), bola naliehavo zamestnaná prípravami na to, aby vyrazili v októbri. V tejto rušnej dobe bolo prijaté toto zjavenie.

1–11, Svätým je prikázané, aby si navzájom odpúšťali, inak na nich zostáva väčší hriech; 12–22, Nekajúci majú byť privedení pred Cirkev; 23–25, Ten, kto platí desiatok, nebude spálený pri Pánovom príchode; 26–32, Svätí sú varovaní pred dlhom; 33–36, Vzdorovití budú odrezaní od Sionu; 37–40, Cirkev bude súdiť národy; 41–43, Sion bude prekvitať.

1 Hľa, tak hovorí Pán, váš Boh, vám, ó vy starší cirkvi mojej, počúvajte a čujte a prijmite vôľu moju ohľadom seba.

2 Lebo veru hovorím vám, chcem, aby ste apremohli svet; a preto budem mať s vami bsúcit.

3 Sú medzi vami tí, ktorí zhrešili; ale veru hovorím vám, len tentoraz, pre svoju vlastnú aslávu a pre spásu duší, som vám hriechy vaše bodpustil.

4 Budem k vám milosrdný, lebo som vám dal kráľovstvo.

5 akľúče tajomstiev kráľovstva nebudú odňaté služobníkovi môjmu Josephovi Smithovi ml. skrze prostriedky, ktoré som určil, zatiaľ čo bude žiť, nakoľko bude poslúchať bnariadenia moje.

6 Sú takí, ktorí hľadali proti nemu zámienku bez príčiny;

7 Predsa len, on zhrešil; ale veru hovorím vám, ja, Pán, aodpúšťam hriechy tým, ktorí bvyznávajú hriechy svoje predo mnou a prosia o odpustenie, ktorí nezhrešili k csmrti.

8 Učeníci moji za dávnych dní hľadali proti sebe azámienku a neodpúšťali si navzájom v srdciach svojich; a pre toto zlo boli sužovaní a bolestivo btrestaní.

9 A preto, hovorím vám, že si máte navzájom aodpúšťať; lebo ten, kto bneodpúšťa bratovi svojmu previnenia jeho, stojí pred Pánom odsúdený; lebo v ňom zostáva väčší hriech.

10 Ja, Pán, aodpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je žiadané, aby ste bodpúšťali všetkým ľuďom.

11 A vy si máte povedať v srdci svojom – nech Boh asúdi medzi mnou a tebou a odmení ťa podľa bskutkov tvojich.

12 A toho, kto nečiní pokánie z hriechov svojich a nevyznáva ich, privediete pred acirkev a učiníte s ním tak, ako vám hovorí písmo, buď prikázaním alebo zjavením.

13 A toto budete činiť, aby Boh mohol byť oslávený – nie preto, že neodpúšťate, nemajúc súcit, ale aby ste mohli byť ospravedlnení v očiach zákona, aby ste sa nemuseli prehrešovať proti tomu, kto je vaším zákonodarcom –

14 Veru hovorím, z tohto dôvodu budete činiť tieto veci.

15 Hľa, ja, Pán, som bol rozhnevaný na toho, kto bol služobníkom mojím, na Ezru Bootha, a tiež na služobníka svojho Isaaca Morleyho, lebo nezachovávali zákon, ani prikázanie;

16 Usilovali o zlo v srdci svojom, a ja, Pán, som zadržal Ducha svojho. aOdsudzovali ako zlo tú vec, v ktorej žiadne zlo nebolo; a predsa odpustil som služobníkovi svojmu Isaacovi Morleymu.

17 A tiež služobník môj aEdward Partridge, hľa, on hrešil, a bSatan sa usiluje o to, aby zničil dušu jeho; ale keď im tieto veci budú oznámené a oni budú činiť pokánie zo zla, bude im odpustené.

18 A teraz, veru hovorím, že je to pre mňa nutné, aby sa služobník môj Sidney Gilbert, po niekoľkých týždňoch, vrátil k svojim záležitostiam a k svojmu povereniu v krajine Sion;

19 A aby to, čo videl a počul, mohlo byť oznámené učeníkom mojim, aby nezahynuli. A z tohto dôvodu som hovoril tieto veci.

20 A znova, hovorím vám, aby služobník môj Isaac Morley snáď nebol apokúšaný nad to, čo je schopný zniesť, a aby neradil nesprávne k vašej škode, dal som prikázanie, aby jeho farma bola predaná.

21 Nechcem, aby služobník môj Frederick G. Williams predal svoju farmu, lebo ja, Pán, si chcem podržať pevnú oporu v krajine Kirtland po dobu piatich rokov, v ktorej nezvrhnem zlovoľných, aby som týmto mohol niektorých spasiť.

22 A po tomto dni ja, Pán, nebudem pokladať za avinného nikoho, kto pôjde s otvoreným srdcom hore do krajiny Sion; lebo ja, Pán, požadujem bsrdcia detí ľudských.

23 Hľa, teraz sa nazýva adneškom až do bpríchodu Syna Muža, a veru, je to deň cobete a deň pre desiatok ľudu môjho; lebo ten, kto platí ddesiatok, nebude espálený pri príchode jeho.

24 Lebo po dnešku prichádza aspálenie – toto je povedané podľa spôsobu Pána – lebo veru hovorím, zajtra všetci bpyšní a tí, ktorí si počínajú zlovoľne, budú ako strnisko; a ja ich spálim, lebo ja som Pán mocností; a neušetrím nikoho, kto zostáva v cBabylone.

25 A preto, ak mi veríte, budete pracovať, pokiaľ sa toto nazýva dneškom.

26 A nie je vhodné, aby služobníci moji aNewel K. Whitney a Sidney Gilbert predali bobchod svoj a svoje vlastníctvo tu; lebo toto nie je múdrosť, pokiaľ zvyšok cirkvi, ktorý zostáva na tomto mieste, nepôjde hore do krajiny Sion.

27 Hľa, je povedané v zákonoch mojich, alebo zakázané, azadlžiť sa u nepriateľov svojich;

28 Ale hľa, nie je povedané v žiadnej dobe, že Pán nemá vziať, keď sa mu zaľúbi, a zaplatiť tak, ako sa mu zdá dobré.

29 A preto, pretože ste zmocnenci, máte Pánovo poverenie; a čokoľvek činíte podľa vôle Pána, je Pánova záležitosť.

30 A on vás ustanovil, aby ste sa starali o jeho svätých v týchto posledných dňoch, aby mohli získať adedičstvo v krajine Sion.

31 A hľa, ja, Pán, vám to oznamujem, a aslová moje sú nemenné a bnezlyhajú v tom, že ho obdržia.

32 Ale všetky veci sa musia stať vo svojom čase.

33 A preto, nebuďte aunavení konaním dobra, lebo kladiete základ veľkého diela. A z bmalých vecí pochádza to, čo je veľké.

34 Hľa, Pán apožaduje bsrdce a ochotnú myseľ; a ochotní a cposlušní budú jesť dobroty krajiny Sion v týchto posledných dňoch.

35 avzdorovití budú bodrezaní z krajiny Sion a budú poslaní preč, a nezdedia krajinu.

36 Lebo, veru hovorím, že vzdorovití nie sú z krvi aEfrajimovej, a preto budú vytrhnutí.

37 Hľa, ja, Pán, som učinil cirkev svoju v týchto posledných dňoch podobnú sudcovi sediacemu na vrchu alebo na vysokom mieste, aby súdila národy.

38 Lebo stane sa, že obyvatelia Sionu budú asúdiť všetky veci týkajúce sa Sionu.

39 A klamári a pokrytci budú nimi odhalení a tí, ktorí nie sú aapoštolmi a prorokmi, budú známi.

40 A dokonca abiskup, ktorý je bsudcom, a radcovia jeho, ak nebudú verní v csprávcovstve svojom, budú odsúdení a diní budú dosadení na ich miesto.

41 Lebo hľa, hovorím vám, že aSion bude prekvitať a bsláva Pánova bude na ňom;

42 A bude akoruhvou pre ľud a budú k nemu prichádzať z každého národa pod nebom.

43 A príde deň, kedy sa národy zeme budú achvieť kvôli nemu a budú sa báť kvôli jeho desivým. Pán to povedal. Amen.