Písma
Náuka a zmluvy 47
predchádzajúce ďalej

Oddiel 47

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 8. marca 1831. John Whitmer, ktorý už slúžil ako tajomník Proroka, najskôr váhal, keď bol požiadaný slúžiť ako cirkevný dejepisec a zapisovateľ, nahradiac tak Olivera Cowderyho. Napísal: „Radšej by som to nerobil, ale uvedomil som si, nech sa stane vôľa Pánova, a ak si to on praje, ja si prajem, aby to dal najavo skrze Josepha, vidcu.“ Potom, keď Joseph Smith obdržal toto zjavenie, John Whitmer prijal jemu pridelený úrad a slúžil v ňom.

1–4, John Whitmer je určený k tomu, aby viedol dejiny Cirkvi a písal pre Proroka.

1 Hľa, je pre mňa žiaduce, aby služobník môj John písal a viedol riadne adejiny a pomáhal tebe, služobníkovi môjmu Josephovi, v zapisovaní všetkých vecí, ktorí ti budú dané, dokiaľ nebude povolaný k ďalším povinnostiam.

2 A znova, veru hovorím vám, že môže tiež pozdvihovať hlas svoj na zhromaždeniach, kedykoľvek to bude žiaduce.

3 A znova, hovorím vám, že mu bude určené viesť cirkevné záznamy a dejiny neustále; lebo Olivera Cowderyho som určil k inému úradu.

4 A preto, bude mu dané, nakoľko bude verný, aUtešiteľom, písať tieto veci. Tak je. Amen.