Písma
Náuka a zmluvy 93
predchádzajúce ďalej

Oddiel 93

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 6. mája 1833.

1–5, Všetci, ktorí sú verní, uvidia Pána; 6–18, Ján vydal svedectvo, že Syn Boží postupoval od milosti k milosti, dokiaľ neobdržal plnosť slávy Otca; 19–20, Verní ľudia, postupujúci od milosti k milosti, obdržia tiež z Jeho plnosti; 21–22, Tí, ktorí sú splodení skrze Krista, sú Cirkvou Prvorodeného; 23–28, Kristus obdržal plnosť všetkej pravdy a človek môže poslušnosťou učiniť podobne; 29–32, Človek bol na počiatku s Bohom; 33–35, Prvky sú večné a človek môže obdržať plnosť radosti vo vzkriesení; 36–37, Sláva Božia je inteligencia; 38–40, Deti sú vykúpením Kristovým pred Bohom nevinné; 41–53, Vedúcim bratom je prikázané, aby uviedli svoje rodiny do poriadku.

1 Veru, tak hovorí Pán: Stane sa, že každá duša, ktorá azanechá hriechy svoje a príde ku mne, a bude bvzývať meno moje, a bude cposlúchať hlas môj, a zachovávať prikázania moje, duvidí etvár moju a bude vedieť, že ja som;

2 A že ja som to pravé asvetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet;

3 A že ja som av Otcovi a Otec vo mne a Otec a ja jedno sme –

4 Otec, apretože mi bdal z plnosti svojej, a Syn, pretože som bol vo svete a učinil som ctelo stánkom svojím, a prebýval som medzi synmi ľudskými.

5 Bol som vo svete a prijal som od Otca svojho a adiela jeho boli jasne prejavené.

6 aJán videl plnosť bslávy mojej a vydal o nej svedectvo a plnosť cJánovho záznamu má byť zjavená neskôr.

7 A on vydal svedectvo, hovoriac: Videl som slávu jeho, že bol na apočiatku, skôr ako bol svet;

8 Takže, na počiatku bolo aSlovo, lebo on bol to Slovo, dokonca posol spásy –

9 aSvetlobVykupiteľ sveta; Duch pravdy, ktorý prišiel na svet, pretože svet bol učinený skrze neho, a v ňom bol život ľudí a svetlo ľudí.

10 Svety boli ním aučinené; ľudia boli ním učinení; všetky veci boli ním učinené a skrze neho, a od neho.

11 A ja, Ján, vydávam svedectvo, že som uzrel slávu jeho, ako slávu Jednorodeného Otcovho, plného milosti a pravdy, dokonca Ducha pravdy, ktorý prišiel a prebýval v tele a prebýval medzi nami.

12 A ja, Ján, som videl, že spočiatku neobdržal aplnosť, ale získaval bmilosť za milosťou.

13 A spočiatku neobdržal plnosť, ale pokračoval od amilosti k milosti, pokiaľ neobdržal plnosť;

14 A tak bol nazvaný aSynom Božím, pretože spočiatku neobdržal plnosť.

15 A ja, aJán, vydávam svedectvo a hľa, nebesia boli otvorené a bDuch Svätý zostúpil na neho v podobe cholubice, a sadol si na neho, a prišiel hlas z neba, hovoriaci: Toto je môj dmilovaný Syn.

16 A ja, Ján, vydávam svedectvo, že obdržal plnosť slávy Otcovej;

17 A on obdržal avšetku bmoc na nebi i na zemi a sláva cOtcova bola s ním, lebo on prebýval v ňom.

18 A stane sa, že ak budete verní, obdržíte plnosť záznamu Jánovho.

19 Dávam vám tieto slová, aby ste mohli porozumieť a vedieť, ako auctievať, a vedieť, čo uctievate, aby ste mohli prísť k Otcovi v mene mojom a v príhodnom čase obdržať z plnosti jeho.

20 Lebo ak budete zachovávať aprikázania moje, obdržíte z bplnosti jeho a budete coslávení vo mne, ako ja som v Otcovi; takže, hovorím vám, obdržíte dmilosť za milosťou.

21 A teraz, veru hovorím vám, bol som na apočiatku s Otcom a som bPrvorodený;

22 A všetci tí, ktorí sú splodení skrze mňa, sú apodielnikmi bslávy toho istého a sú cirkvou Prvorodeného.

23 Vy ste tiež boli na počiatku as Otcom; ten, kto je Duch, dokonca Duch pravdy;

24 apravda je bpoznanie vecí ako sú a ako boli, a ako prídu;

25 A čokoľvek je aviac alebo menej než toto je duch oného zlovoľného, ktorý bol bklamárom od počiatku.

26 Duch apravdy je od Boha. Ja som Duch pravdy a Ján vydal svedectvo o mne, hovoriac: On obdržal plnosť pravdy, áno, dokonca všetkej pravdy;

27 A žiadny človek nezískava aplnosť, pokiaľ nezachováva prikázania jeho.

28 Ten, kto azachováva prikázania jeho, získava pravdu a bsvetlo, až je oslávený v pravde a cpozná všetky veci.

29 Človek bol tiež na apočiatku s Bohom. bInteligencia, alebo svetlo pravdy, nebola stvorená alebo učinená, ba ani nemôže byť.

30 Všetka pravda je nezávislá v tej sfére, do ktorej ju Boh umiestnil, aby ajednala sama za seba, ako tiež všetka inteligencia; inak niet žiadnej existencie.

31 Hľa, tu je asloboda jednania človeka a tu je odsúdenie človeka; pretože to, čo bolo od počiatku, je im bjasne prejavované, a oni neprijímajú svetlo.

32 A každý človek, ktorého duch neprijíma asvetlo, je pod odsúdením.

33 Lebo človek je aduch. bPrvky sú večné a duch a prvok, neoddeliteľne spojené, získavajú plnosť radosti;

34 A keď sú aoddelené, človek nemôže získať plnosť bradosti.

35 aPrvky sú stánkom Božím; áno, človek je stánkom Božím, dokonca bchrámami; a ktorýkoľvek chrám je poškvrnený, Boh ten chrám zničí.

36 aSláva Božia je binteligencia, alebo inými slovami, csvetlo a pravda.

37 Svetlo a pravda opúšťajú aoného zlého.

38 Každý duch človeka bol na počiatku anevinný; a pretože Boh bvykúpil človeka z cpádu, ľudia sa stali znova v detskom veku svojom dnevinnými pred Bohom.

39 A oný zlovoľný prichádza a aodoberá skrze neposlušnosť svetlo a pravdu deťom ľudským, a pre btradíciu ich otcov.

40 Ale ja som vám prikázal, aby ste vychovávali adeti svoje vo svetle a v pravde.

41 Ale veru hovorím tebe, služobník môj Frederick G. Williams, ty si pokračoval pod týmto odsúdením;

42 Ty si aneučil deti svoje svetlo a pravdu, podľa prikázaní; a oný zlovoľný má doteraz moc nad tebou a toto je príčina strasti tvojej.

43 A teraz, dávam ti prikázanie – ak chceš byť oslobodený, dáš do aporiadku svoj vlastný dom, lebo je mnoho vecí, ktoré nie sú správne v dome tvojom.

44 Veru hovorím služobníkovi svojmu Sidneymu Rigdonovi, že v niektorých veciach nezachovával prikázania ohľadom detí svojich; takže, najskôr daj do poriadku dom svoj.

45 Veru hovorím služobníkovi svojmu Josephovi Smithovi ml., alebo inými slovami, budem vás nazývať apriateľmi, lebo vy ste priatelia moji a budete mať so mnou dedičstvo –

46 Nazýval som vás aslužobníkmi kvôli svetu a vy ste ich služobníkmi kvôli mne –

47 A teraz, veru hovorím Josephovi Smithovi ml. – Nezachovával si prikázania a musíš byť nevyhnutne apokarhaný pred Pánom;

48 aRodina tvoja musí nevyhnutne činiť pokánie a zanechať niektoré veci, a svedomitejšie dbať na slová tvoje, inak budú odstránení z miesta svojho.

49 Čo hovorím jednému, hovorím všetkým; amodli sa vždy, aby oný zlovoľný nemal v tebe moc a neodstránil ťa z miesta tvojho.

50 Tiež služobník môj Newel K. Whitney, biskup cirkvi mojej, potrebuje byť potrestaný a dať rodinu svoju do poriadku a dohliadnuť, aby boli usilovnejší a starostlivejší v domove, a modlili sa vždy, inak budú z amiesta svojho odstránení.

51 Teraz, hovorím vám, priateľom svojim, nech služobník môj Sidney Rigdon ide na cestu svoju a ponáhľa sa, a hlása tiež amilostivý rok Pána a evanjelium spásy, ako mu ja dám hovoriť; a skrze vašu modlitbu viery v jednomyseľnosti ho budem podporovať.

52 A nech sa služobníci moji Joseph Smith ml. a Frederick G. Williams tiež ponáhľajú a bude im dané dokonca podľa modlitby viery; a nakoľko zachovávate slová moje, nebudete porazení v tomto svete ani vo svete, ktorý príde.

53 A veru hovorím vám, že je vôľou mojou, aby ste sa ponáhľali s aprekladaním písiem mojich a so bzískavaním cpoznania dejín a krajín a kráľovstiev, zákonov Božích a človeka, a všetko toto pre spásu Sionu. Amen.