Písma
Náuka a zmluvy 98
predchádzajúce ďalej

Oddiel 98

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 6. augusta 1833. Toto zjavenie prišlo v dôsledku prenasledovania Svätých v Missouri. Zvýšené usadzovanie sa členov Cirkvi v Missouri trápilo niektorých ďalších usadlíkov, ktorí sa cítili ohrození počtom Svätých, politickým a ekonomickým vplyvom a kultúrnymi a náboženskými rozdielmi. V júli 1833 dav zničil majetok Cirkvi, natrel dechtom a perím dvoch členov Cirkvi a požadoval, aby Svätí opustili kraj Jackson. Napriek tomu, že sa nepochybne niektoré správy o problémoch v Missouri Prorokovi v Kirtlande doniesli (deväťsto míľ ďaleko), závažnosť situácie k tomuto dátumu mohla byť oznámená iba zjavením.

1–3, Strasti Svätých budú pre ich dobro; 4–8, Svätí sa majú chovať priateľsky voči ústavnému zákonu krajiny; 9–10, Čestní, múdri a dobrí ľudia majú byť podporovaní pre svetskú vládu; 11–15, Tí, ktorí kladú svoj život v Pánovej veci, budú mať večný život; 16–18, Zrieknite sa vojny a hlásajte mier; 19–22, Svätí v Kirtlande sú karhaní a je im prikázané činiť pokánie; 23–32, Pán zjavuje Svoje zákony týkajúce sa prenasledovania a strastí vkladaných na Jeho ľud; 33–38, Vojna je ospravedlnená iba vtedy, keď ju Pán prikazuje; 39–48, Svätí majú odpúšťať svojim nepriateľom, ktorí, ak činia pokánie, tiež ujdú Pánovej odplate.

1 Veru hovorím vám, priateľom svojim, anebojte sa, nech srdce vaše je utešené; áno, radujte sa naďalej a vo všetkom vzdávajte bvďaky;

2 aOčakávajúc trpezlivo Pána, lebo modlitby vaše vystúpili k ušiam Pána Sabaota a sú zaznamenané s touto pečaťou a svedectvom – Pán prisahal a nariadil, že budú splnené.

3 Takže, on vám dáva tento sľub s nemennou zmluvou, že budú naplnené; a všetky veci, ktorými ste boli asužovaní, budú pôsobiť spoločne pre dobro vaše a k sláve mena môjho, hovorí Pán.

4 A teraz, veru hovorím vám ohľadom zákonov krajiny, mojou vôľou je, aby ľud môj dbal na to, aby činil všetky veci, čokoľvek mu prikazujem.

5 azákon krajiny, ktorý je bústavný, ktorý podporuje onú zásadu slobody skrze zachovávanie práv a výsad, patrí celému ľudstvu a je predo mnou ospravedlniteľný.

6 Takže ja, Pán, ospravedlňujem vás a bratov vašich z cirkvi mojej ohľadom priateľského správania sa k tomuto zákonu, ktorý je ústavným zákonom krajiny;

7 A čo sa týka zákona človeka, čokoľvek je viac alebo menej než toto, prichádza od zlého.

8 Ja, Pán Boh, vás činím aslobodnými, takže vy ste skutočne slobodní; a zákon vás tiež činí slobodnými.

9 A predsa, keď azlovoľní panujú, ľud žiali.

10 A preto, ačestní ľudia a múdri ľudia majú byť usilovne vyhľadávaní a máte dbať na to, aby ste dobrých ľudí a múdrych ľudí podporovali; inak čokoľvek je menej než títo, prichádza od zlého.

11 A dávam vám prikázanie, aby ste zanechali všetko zlé a priľnuli ku všetkému dobrému, aby ste žili každým aslovom, ktoré vychádza z úst Božích.

12 Lebo on bude adávať verným riadok za riadkom, predpis za predpisom; a budem vás tým bskúšať a preverovať.

13 A ktokoľvek akladie život vo veci mojej, pre meno moje, znova ho nájde, dokonca život večný.

14 Takže, anebojte sa nepriateľov svojich, lebo som nariadil v srdci svojom, hovorí Pán, že vás budem bpreverovať vo všetkých veciach, či zotrváte v zmluve mojej, dokonca k csmrti, aby ste mohli byť nájdení hodnými.

15 Lebo ak nezotrváte v zmluve mojej, nie ste ma hodní.

16 Takže, azrieknite sa bvojny a hlásajte cmier, a snažte sa usilovne dobrátiť srdcia detí k ich otcom a srdcia otcov k deťom;

17 A znova, srdcia aŽidov k prorokom a srdcia prorokov k Židom; aby som neprišiel a nezasiahol celú zem prekliatím a všetko telo nebolo predo mnou strávené.

18 Nech sa srdcia vaše neznepokojujú; lebo v dome Otca môjho sú apríbytky mnohé a ja som pre vás pripravil miesto; a tam, kde je Otec môj a kde ja som, tam vy tiež budete.

19 Hľa, ja, Pán, nie som veľmi potešený mnohými, ktorí sú v cirkvi v Kirtlande;

20 Lebo oni nezanechávajú hriechy svoje a zlovoľné cesty svoje, pýchu srdca svojho a ich žiadostivosti a všetky mrzké veci svoje, a nedodržujú slová múdrosti a večného života, ktoré som im dal.

21 Veru hovorím vám, že ja, Pán, ich budem atrestať a budem činiť čokoľvek, čo sa mi zachce, ak nebudú činiť pokánie a dodržiavať všetky veci, čokoľvek som im hovoril.

22 A znova hovorím vám, ak budete dbať na to, aby ste ačinili čokoľvek, čo vám prikazujem, ja, Pán, odvrátim od vás všetok hnev a rozhorčenie a bbrány pekelné vás nepremôžu.

23 Teraz, hovorím k vám ohľadom rodín vašich – ak vás ľudia audrú, alebo vašu rodinu, raz, a vy to budete znášať trpezlivo a nebudete ich hanobiť ani sa nebudete snažiť o odplatu, budete odmenení;

24 Ale ak to nebudete znášať trpezlivo, bude vám to počítané, ako že vám to bolo anamerané ako spravodlivá miera.

25 A znova, ak vás nepriateľ udrie po druhýkrát a vy nebudete nepriateľa svojho hanobiť a budete to znášať trpezlivo, odmena vaša bude stonásobná.

26 A znova, ak vás udrú po tretíkrát a vy to budete znášať atrpezlivo, odmena vaša vám bude zdvojnásobená štyrikrát;

27 A tieto tri svedectvá budú stáť proti nepriateľovi vášmu, ak nebude činiť pokánie, a nebudú vymazané.

28 A teraz, veru hovorím vám, ak oný nepriateľ unikne odplate mojej, takže nebude privedený k súdu predo mňa, potom budete hľadieť na to, aby ste ho avarovali v mene mojom, aby viac na vás neprišiel, ani na rodinu vašu, ani na deti vašich detí do tretieho a štvrtého pokolenia.

29 A potom, ak príde na vás alebo na deti vaše alebo na deti vašich detí do tretieho a štvrtého pokolenia, vydal som nepriateľa tvojho do rúk tvojich;

30 A potom, ak ho ušetríš, budeš odmenený za spravodlivosť svoju; a tiež deti tvoje a deti tvojich detí do tretieho a štvrtého pokolenia.

31 A predsa, nepriateľ tvoj je v rukách tvojich; a ak ho odmeníš podľa skutkov jeho, si ospravedlnený; ak sa usiloval o život tvoj a život tvoj je tým ohrozovaný, nepriateľ tvoj je v rukách tvojich a ty si ospravedlnený.

32 Hľa, toto je zákon, ktorý som dal služobníkovi svojmu Nefimu a aotcom tvojim, Jozefovi a Jákobovi, a Izákovi, a Abrahámovi, a všetkým svojim dávnym prorokom a apoštolom.

33 A znova, toto je azákon, ktorý som dal dávnym svojim, že nemajú vyjsť do bitky proti žiadnemu národu, pokoleniu, jazyku alebo ľudu, iba ak by som im ja, Pán, prikázal.

34 A ak by nejaký národ, jazyk alebo ľud proti nim vyhlásil vojnu, majú najskôr vyzdvihnúť k onému ľudu, národu alebo jazyku zástavu amieru;

35 A ak oný ľud neprijal ponuku mieru, ani po druhýkrát, ani po tretíkrát, majú priniesť tieto svedectvá pred Pána;

36 Potom by som im ja, Pán, dal prikázanie a ospravedlnil ich, že vyjdú, aby bojovali proti onému národu, jazyku alebo ľudu.

37 A ja, Pán, by som abojoval ich bitky a bitky ich detí a detí ich detí, dokiaľ by neodplatili všetkým nepriateľom svojim do tretieho a štvrtého pokolenia.

38 Hľa, toto je príklad pre všetkých ľudí, hovorí Pán, váš Boh, pre ospravedlnenie predo mnou.

39 A znova, veru hovorím vám, ak nepriateľ tvoj potom, čo prišiel na teba po prvýkrát, činí pokánie a prichádza k tebe s prosbou o odpustenie, ty mu odpustíš a nebudeš to viac udržiavať ako svedectvo proti nepriateľovi svojmu –

40 A tak ďalej po druhýkrát a po tretíkrát; a tak často, ako nepriateľ tvoj činí pokánie z priestupku, ktorým sa proti tebe prestúpil, ty mu budeš aodpúšťať, až sedemdesiat krát sedem.

41 A ak sa po prvýkrát proti tebe dopustí priestupku a nečiní pokánie, predsa len, ty mu odpustíš.

42 A ak sa po druhýkrát proti tebe dopustí priestupku a nečiní pokánie, predsa len, ty mu odpustíš.

43 A ak sa po tretíkrát proti tebe dopustí priestupku a nečiní pokánie, ty mu tiež odpustíš.

44 Ale ak sa proti tebe dopustí priestupku po štvrtýkrát, ty mu neodpustíš, ale prinesieš tieto svedectvá pred Pána; a ony nebudú vymazané, dokiaľ nebude činiť pokánie a neodmení ťa štvornásobne vo všetkých veciach, v ktorých sa proti tebe dopustil priestupku.

45 A ak to učiní, odpustíš mu celým srdcom svojím; a ak to neučiní, ja, Pán, aodplatím nepriateľovi tvojmu stonásobne;

46 A na deťoch jeho a na deťoch detí jeho, všetkých tých, ktorí mňa nenávidia, do atretieho a štvrtého pokolenia.

47 Ale ak tieto deti budú činiť pokánie, alebo deti detí, a aobrátia sa k Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou mocou, mysľou a silou a napravia štvornásobne všetky priestupky svoje, ktorými sa dopustili priestupku, alebo ktorými sa dopustili priestupku ich otcovia alebo otcovia ich otcov, potom sa rozhorčenie tvoje odvráti;

48 aodplata na nich už nepríde, hovorí Pán, tvoj Boh, a ich priestupky nebudú už nikdy prinesené pred Pána ako svedectvo proti nim. Amen.