Písma
Náuka a zmluvy 72
predchádzajúce ďalej

Oddiel 72

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 4. decembra 1831. Niekoľko starších a členov sa zhromaždilo, aby sa naučili svoje povinnosti a aby boli ďalej vzdelávaní v učeniach Cirkvi. Tento oddiel je spojením troch zjavení prijatých v ten istý deň. Verše 1 až 8 oznamujú povolanie Newela K. Whitneyho za biskupa. Potom ako bol povolaný a vysvätený, boli prijaté verse 9 až 23, ktoré poskytli ďalšie informácie ohľadom biskupových povinností. Potom boli dané verse 24 až 26, ktoré poskytli pokyny ohľadom zhromažďovania do Sionu.

1–8, Starší majú odovzdávať správu o svojom správcovstve biskupovi; 9–15, Biskup vedie zásobáreň a stará sa o chudobných a núdznych; 16–26, Biskupi majú potvrdzovať spôsobilosť starších.

1 Počujte a počúvajte hlas Pána, ó vy, ktorí ste sa zhromaždili, ktorí ste avysokými kňazmi cirkvi mojej, ktorým bolo dané bkráľovstvo a moc.

2 Lebo veru tak hovorí Pán, je pre mňa žiaduce, aby vám bol určený abiskup, alebo z vás, pre cirkev v tejto časti Pánovej vinice.

3 A veru v tejto veci ste učinili múdro, lebo je požadované Pánom z ruky každého asprávcu, aby odovzdal bsprávucsprávcovstve svojom, v čase a vo večnosti.

4 Lebo ten, kto je verný a amúdry v čase, je považovaný za hodného zdediť bpríbytky pripravené pre neho Otcom mojím.

5 Veru hovorím vám, starší cirkvi v tejto časti avinice mojej budú odovzdávať správu o správcovstve svojom biskupovi, ktorý bude mnou ustanovený v tejto časti vinice mojej.

6 Tieto veci budú uchovávané v záznamoch, aby boli odovzdané biskupovi v Sione.

7 A povinnosti abiskupa budú oznámené prikázaniami, ktoré boli dané, a hlasom konferencie.

8 A teraz, veru hovorím vám, služobník môj aNewel K. Whitney je tým mužom, ktorý bude ustanovený a vysvätený k tejto moci. Toto je vôľa Pána, vášho Boha, vášho Vykupiteľa. Tak je. Amen.

9 Slovo Pána, ako dodatok zákona, ktorý bol daný, oznamujúci povinnosti biskupa, ktorý bol vysvätený pre cirkev v tejto časti vinice, ktoré sú veru tieto –

10 Viesť Pánovu azásobáreň; prijímať prostriedky cirkvi v tejto časti vinice;

11 Prijímať správu starších, ako bolo predtým prikázané; a astarať sa o ich potreby, a oni budú platiť za to, čo obdržia, nakoľko majú čím platiť;

12 Aby toto tiež mohlo byť zasvätené pre dobro cirkvi, chudobným a núdznym.

13 A ten, ktorý anemá čím zaplatiť, správa bude učinená a odovzdaná biskupovi Sionu, ktorý zaplatí dlh z toho, čo Pán dá do jeho rúk.

14 A práca verných, ktorí pracujú v duchovných veciach, v poskytovaní evanjelia a vecí kráľovstva cirkvi a svetu, bude splácať dlh biskupovi v Sione;

15 Tak to prichádza z cirkvi, lebo podľa azákona každý človek, ktorý prichádza hore do Sionu, musí položiť všetky veci pred biskupa v Sione.

16 A teraz, veru hovorím vám, že pretože každý starší v tejto časti vinice musí podať správu o správcovstve svojom biskupovi v tejto časti vinice –

17 aOsvedčenie od sudcu čiže biskupa v tejto časti vinice pre biskupa v Sione činí každého človeka prijateľným a spĺňa všetky veci pre dedičstvo, a aby bol prijatý ako múdry bsprávca a ako verný robotník;

18 Inak nebude prijatý biskupom v Sione.

19 A teraz, veru hovorím vám, nech každý starší, ktorý bude odovzdávať správu biskupovi cirkvi v tejto časti vinice, je odporučený cirkvou alebo cirkvami, v ktorých pracuje, aby mohol učiniť, že on aj správy jeho budú schválené vo všetkých veciach.

20 A znova, nech služobníci moji, ktorí sú určení ako správcovia nad apísanými záležitosťami cirkvi mojej, majú nárok na pomoc od biskupa alebo biskupov vo všetkých veciach –

21 Aby azjavenia mohli byť vydané a vyšli do končín zeme; aby oni tiež mohli získať prostriedky, ktoré budú k prospechu cirkvi vo všetkých veciach;

22 Aby tiež oni mohli učiniť seba schválenými vo všetkých veciach a byť považovaní za múdrych správcov.

23 A teraz, hľa, toto bude príklad pre všetky vzdialené pobočky cirkvi mojej, v akejkoľvek krajine budú zriadené. A teraz končím slová svoje. Amen.

24 Niekoľko slov, ako dodatok zákonov kráľovstva, ohľadom členov cirkvi – tých, ktorí sú aurčení Duchom Svätým, aby išli hore do Sionu, a tých, ktorí majú výsadu ísť hore do Sionu –

25 Nech prinesú hore k biskupovi osvedčenie od troch starších cirkvi alebo osvedčenie od biskupa;

26 Inak ten, kto pôjde hore do krajiny Sion, nebude považovaný za múdreho správcu. Toto je tiež príklad. Amen.