Písma
Náuka a zmluvy 32
predchádzajúce ďalej

Oddiel 32

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Parleymu P. Prattovi a Zibovi Petersonovi v Manchestri v štáte New York, počiatkom októbra 1830. Starší cítili veľký záujem o Lámánitov a mali prianie, ktoré sa týkalo ich predpovedaných požehnaní, o ktorých sa Cirkev dozvedela z Knihy Mormonovej. Následkom toho predložili Pánovi úpenlivú prosbu, aby prejavil Svoju vôľu ohľadom toho, či starší majú byť v tej dobe vyslaní k indiánskym kmeňom na západ. Nasledovalo toto zjavenie.

1–3, Parley P. Pratt a Ziba Peterson sú povolaní, aby kázali Lámánitom a sprevádzali Olivera Cowderyho a Petra Whitmera ml.; 4–5, Majú sa modliť o porozumenie písiem.

1 A teraz ohľadom služobníka môjho aParleyho P. Pratta, hľa, hovorím mu, že akože žijem, chcem, aby hlásal evanjelium moje a bučil sa odo mňa, a bol mierny a pokorný v srdci.

2 A pre neho som určil, že apôjde so služobníkmi mojimi Oliverom Cowderym a Petrom Whitmerom ml. do pustatiny medzi bLámánitov.

3 aZiba Peterson pôjde s nimi tiež; a ja sám pôjdem s nimi a budem v ich bstrede; a som ich cobhajcom u Otca, a nič ich nepremôže.

4 A budú adbať na to, čo je napísané, a nebudú si uplatňovať nárok na žiadne iné bzjavenie; a budú sa vždy modliť, aby som toto mohol codhaľovať ich dporozumeniu.

5 A budú dbať na tieto slová a nebudú si s nimi zahrávať, a ja im požehnám. Amen.