Písma
Náuka a zmluvy 51
predchádzajúce ďalej

Oddiel 51

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Thompsone v štáte Ohio 20. mája 1831. Svätí sťahujúci sa z východných štátov začali v tejto dobe prichádzať do štátu Ohio a stalo sa nutným učiniť pre ich usídlenie určité opatrenia. A pretože táto úloha patrila obzvlášť k úradu biskupa, biskup Edward Partridge sa snažil získať v tejto záležitosti poučenie, a Prorok sa pýtal Pána.

1–8, Edward Partridge je určený k tomu, aby riadil správcovstvá a záležitosti majetku; 9–12, Svätí majú konať čestne a majú dostávať rovnako; 13–15, Majú mať biskupskú zásobáreň a organizovať záležitosti majetku podľa Pánovho zákona; 16–20, Štát Ohio má byť dočasným zhromažďovacím miestom.

1 Počúvajte ma, hovorí Pán, váš Boh, a ja budem hovoriť k služobníkovi svojmu aEdwardovi Partridgeovi a dám mu pokyny; lebo to musí nevyhnutne byť, aby obdržal pokyny, ako organizovať tento ľud.

2 Lebo to musí nevyhnutne byť, aby boli organizovaní podľa azákonov mojich; lebo inak budú odrezaní.

3 A preto, nech služobník môj Edward Partridge a tí, ktorých vyvolil, v ktorých sa mi dobre zaľúbilo, určia tomuto ľudu ich podiely, každému človeku arovnako podľa jeho rodiny, podľa jeho okolností a jeho nedostatku a bpotrieb.

4 A nech služobník môj Edward Partridge dá človeku, keď mu určí jeho podiel, dokument, ktorý mu zabezpečí jeho podiel, že ho bude vlastniť, dokonca toto právo a toto dedičstvo v cirkvi, pokiaľ neučiní priestupok a nebude považovaný hlasom cirkvi za nehodného, podľa zákonov a azmlúv cirkvi, k cirkvi patriť.

5 A ak učiní priestupok a ak nebude považovaný za hodného patriť k cirkvi, nebude mať moc činiť si nárok na oný podiel, ktorý zasvätil biskupovi pre chudobných a núdznych cirkvi mojej; takže, nepodrží si ten dar, ale bude mať iba nárok na oný podiel, ktorý je mu pripísaný.

6 A tak všetky veci budú zaistené, apodľa bzákonov krajiny.

7 A nech to, čo patrí tomuto ľudu, je určené pre tento ľud.

8 A ohľadom apeňazí, ktoré ostávajú tomuto ľudu – nech je tomuto ľudu určený zmocnenec, aby prijímal bpeniaze, aby zaobstaral jedlo a odev, podľa potrieb tohto ľudu.

9 A nech každý človek koná ačestne a je rovný medzi týmto ľudom, a dostáva rovnako, aby ste mohli byť bjedno, dokonca tak ako som vám prikázal.

10 A nech to, čo patrí tomuto ľudu, nie je odňaté a dané ainej cirkvi.

11 A preto, ak by iná cirkev prijala peniaze od tejto cirkvi, nech zaplatia tejto cirkvi späť podľa toho, ako sa dohodnú;

12 A toto bude učinené skrze biskupa alebo zmocnenca, ktorý bude určený ahlasom cirkvi.

13 A znova, nech biskup zriadi pre túto cirkev azásobáreň; a nech všetky veci, peniaze i potraviny, ktorých je viac, než je bnutné pre potreby tohto ľudu, sú uchovávané v rukách biskupa.

14 A nech si tiež uschová pre seba a pre svoje vlastné potreby, a pre potreby svojej rodiny, pretože bude zamestnaný vykonávaním týchto záležitostí.

15 A tak udeľujem tomuto ľudu výsadu organizovať sa podľa azákonov mojich.

16 A zasväcujem im atúto krajinu na krátky čas, pokiaľ sa ja, Pán, o nich nepostarám inak a neprikážem im, aby odtiaľ odišli;

17 A tá hodina a deň im nie je daný, a preto nech sa chovajú v tejto krajine, ako keby tu mali byť roky, a to sa im obráti k ich dobru.

18 Hľa, toto bude apríkladom pre služobníka môjho Edwarda Partridgea na iných miestach, vo všetkých cirkvách.

19 A ktokoľvek bude nájdený verným, spravodlivým a múdrym asprávcom, vojde v bradosť Pána svojho a zdedí večný život.

20 Veru hovorím vám, ja som Ježiš Kristus, ktorý apríde rýchlo, v bhodine, kedy si to nepomyslíte. Tak je. Amen.