Písma
Náuka a zmluvy 8
predchádzajúce ďalej

Oddiel 8

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliverovi Cowderymu v Harmony v štáte Pensylvánia v apríli 1829. Počas prekladania Knihy Mormonovej si Oliver, ktorý naďalej slúžil ako pisár a ktorý písal podľa Prorokovho diktovania, prial byť obdarený darom prekladania. Pán odpovedal na jeho úpenlivú prosbu udelením tohto zjavenia.

1–5, Zjavenie prichádza mocou Ducha Svätého; 6–12, Poznanie tajomstiev Božích a moc prekladať dávne záznamy prichádza vierou.

1 aOliver Cowdery, veru, veru hovorím ti, že tak isto, ako žije Pán, ktorý je Boh tvoj a Vykupiteľ tvoj, dokonca tak isto obdržíš bpoznanie akýchkoľvek vecí, o ktoré cpožiadaš vo viere, s úprimným srdcom, veriac, že obdržíš poznanie ohľadom rytín starých dzáznamov, ktoré sú dávne, ktoré obsahujú tie časti písma môjho, o ktorých bolo hovorené eprejavom Ducha môjho.

2 Áno, hľa, budem ahovoriť k tebe v mysli tvojej a v bsrdci tvojom, skrze cDucha Svätého, ktorý zostúpi na teba a ktorý bude prebývať v srdci tvojom.

3 Teraz, hľa, toto je duch zjavenia; hľa, toto je duch, ktorým Mojžiš previedol deti Izraela skrze aČervené more po suchej zemi.

4 Takže toto je tvoj dar; používaj ho a budeš požehnaný, lebo ťa vyslobodí z rúk nepriateľov tvojich, zatiaľ čo, keby tomu tak nebolo, zabili by ťa a priviedli by dušu tvoju do skazy.

5 Ó, pamätaj na tieto aslová a zachovávaj prikázania moje. Pamätaj, toto je tvoj dar.

6 Teraz, toto nie sú všetky dary tvoje; lebo ty máš ďalší dar, čo je dar Áronov; hľa, on ti povedal veľa vecí;

7 Hľa, niet inej moci okrem moci Božej, ktorá môže spôsobiť, aby tento dar Áronov bol s tebou.

8 Takže, nepochybuj, lebo je to dar Boží; a ty ho budeš držať v rukách svojich a budeš konať podivuhodné diela; a žiadna moc nebude schopná ho odobrať z rúk tvojich, lebo on je dielom Božím.

9 A, takže, o čokoľvek ma požiadaš, aby som ti povedal skrze tento prostriedok, to ti dám, a ty budeš mať poznanie ohľadom toho.

10 Pamätaj, že bez aviery nemôžeš učiniť nič; takže žiadaj vo viere. Nezahrávaj sa s týmito vecami; bnežiadaj o to, o čo nemáš.

11 Žiadaj, aby si mohol poznať tajomstvá Božie a aby si mohol aprekladať, a obdržať poznanie zo všetkých tých dávnych záznamov, ktoré boli uschované, ktoré sú posvätné; a podľa viery tvojej sa ti stane.

12 Hľa, som to ja, kto to povedal; a ja som ten istý, ktorý hovoril k tebe od počiatku. Amen.