Náuka a zmluvy 111
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 111

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Saleme v štáte Massachusetts 6. augusta 1836. V tejto dobe boli vedúci Cirkvi kvôli svojej práci v službe veľmi zadlžení. Pretože počuli, že v Saleme budú môcť získať veľké množstvo peňazí, Prorok, Sidney Rigdon, Hyrum Smith a Oliver Cowdery tam cestovali z Kirtlandu zo štátu Ohio, aby preskúmali toto tvrdenie a súčasne kázali evanjelium. Bratia vybavili niekoľko vecí ohľadom cirkevných záležitostí a mali niekoľko kázaní. Keď sa ukázalo, že žiadne peniaze nedostanú, vrátili sa do Kirtlandu. V slovách tohto zjavenia sa odráža niekoľko záležitostí vystupujúcich z pozadia.

  1–5, Pán sa stará o časné potreby Svojich služobníkov; 6–11, Bude jednať so Sionom milosrdne a usporiada všetky veci pre dobro Svojich služobníkov.

  1 Ja, Pán, váš Boh, nie som nespokojný, že ste sa vydali na túto cestu, nehľadiac na pochabosti vaše.

  2 Mám pre vás v tomto meste mnohý poklad, k prospechu Sionu, a mnoho ľudí v tomto meste, ktoré v príhodnom čase zhromaždím na prospech Sionu, skrze pôsobenie vaše.

  3 Takže, je žiaduce, aby ste sa zoznámili s ľuďmi v tomto meste, ako budete vedení a ako vám bude dané.

  4 A stane sa v príhodnom čase, že dám toto mesto do rúk vašich, takže nad ním budete mať moc, natoľko, že neodhalia skryté zámery vaše; a bohatstvo jeho týkajúce sa zlata a striebra bude vaše.

  5 Neznepokojujte sa ohľadom adlhov svojich, lebo vám dám moc ich zaplatiť.

  6 Neznepokojujte sa ohľadom Sionu, lebo s ním budem jednať milosrdne.

  7 Zostaňte na tomto mieste a v okolitých krajoch;

  8 A to miesto, kde je mojou vôľou, aby ste predovšetkým zostali, vám bude označené apokojom a mocou Ducha môjho, ktorý na vás bude prúdiť.

  9 Toto miesto môžete získať za nájomné. A pýtajte sa usilovne ohľadom starších obyvateľov a zakladateľov tohto mesta;

  10 Lebo v tomto meste je pre vás viac než jeden poklad.

  11 Takže, buďte aprefíkaní ako hady, a predsa bez hriechu; a ja vám usporiadam všetky veci pre bdobro vaše, tak rýchlo, ako ich budete schopní prijať. Amen.