Písma
Náuka a zmluvy 61
predchádzajúce ďalej

Oddiel 61

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, na brehu rieky Missouri pri McIlwainovom meandri 12. augusta 1831. Prorok a desať starších na svojej spiatočnej ceste do Kirtlandu cestovali na kanoe po prúde rieky Missouri. Počas tretieho dňa zažili mnohé nebezpečenstvá. Starší Willam W. Phelps vo videní za denného svetla videl ničiteľa idúceho s mocou po tvári vôd.

1–12, Pán nariadil mnohé zničenia na vodách; 13–22, Vody boli prekliate Jánom a ničiteľ jazdí po ich tvári; 23–29, Niektorí majú moc prikázať vodám; 30–35, Starší majú cestovať dvaja a dvaja a kázať evanjelium; 36–39, Majú sa pripravovať na príchod Syna Muža.

1 Pozrite a počúvajte hlas toho, ktorý má všetku amoc, ktorý je od večnosti do večnosti, dokonca bAlfy a Omegy, počiatku i konca.

2 Hľa, veru, tak hovorí Pán k vám, ó vy starší cirkvi mojej, ktorí ste zhromaždení na tomto mieste, vám sú teraz hriechy vaše odpustené, lebo ja, Pán, aodpúšťam hriechy a som bmilosrdný k tým, ktorí cvyznávajú hriechy svoje so srdcom pokorným;

3 Ale veru hovorím vám, že nie je nutné, aby táto celá skupina mojich starších postupovala rýchlo po vodách, zatiaľ čo obyvatelia na oboch stranách hynú v neviere.

4 A predsa strpel som to, aby ste o tom mohli vydať svedectvo; hľa, je mnoho nebezpečenstva na vodách, a obzvlášť bude neskôr;

5 Lebo ja, Pán, som ustanovil v hneve svojom mnohé zničenie na vodách; áno, a obzvlášť na týchto vodách.

6 A predsa všetko telo je v rukách mojich a ten, kto je medzi vami verný, nezahynie vodami.

7 A preto je nutné, aby sa služobník môj Sidney Gilbert a služobník môj aWilliam W. Phelps poponáhľali so svojím poverením a poslaním.

8 A predsa, nechcel by som strpieť, aby ste sa rozdelili, pokiaľ by ste neboli apotrestaní kvôli všetkým hriechom svojim, aby ste mohli byť jedno, aby ste nemuseli zahynúť v bzlovoľnosti;

9 Ale teraz, veru hovorím, je pre mňa žiaduce, aby ste sa rozdelili. A preto nech služobníci moji Sidney Gilbert a William W. Phelps idú s bývalou skupinou svojou a nech sa vydajú na cestu svoju v chvate, aby mohli splniť poslanie svoje, a skrze vieru premôžu;

10 A nakoľko budú verní, budú zachovaní a ja, Pán, budem s nimi.

11 A nech si zvyšok vezme to, čo je nutné na oblečenie.

12 Nech služobník môj Sidney Gilbert vezme to, čo nutné nie je, so sebou, tak ako sa dohodnete.

13 A teraz, hľa, pre vaše adobro som vám dal bprikázanie ohľadom týchto vecí; a ja, Pán, budem s vami hovoriť ako s ľuďmi za stara.

14 Hľa, ja, Pán, som na počiatku požehnal avody; ale v posledných dňoch, ústami služobníka svojho Jána, som vody bpreklial.

15 A preto, prídu dni, kedy žiadne telo nebude bezpečné na vodách.

16 A bude sa hovoriť v dňoch, ktoré prichádzajú, že nikto nie je schopný doplávať hore do krajiny Sion po vodách, okrem toho, kto je priamy v srdci.

17 A ako som ja, Pán, na počiatku apreklial krajinu, dokonca tak som ju v posledných dňoch požehnal, v jej dobe, pre úžitok svätých svojich, aby mohli jesť z jej tučnosti.

18 A teraz vám dávam prikázanie, že to, čo hovorím jednému, hovorím všetkým, že budete dopredu varovať bratov svojich ohľadom týchto vôd, aby na ne pri cestovaní nevstupovali, aby ich viera neopustila a aby neboli chytení v pascách;

19 Ja, Pán, som nariadil, a ničiteľ jazdí po ich tvári, a ja to nariadenie neodvolávam.

20 Ja, Pán, som sa na vás hneval včera, ale dnes je hnev môj odvrátený.

21 A preto, nech tí, ohľadom ktorých som hovoril, ktorí sa majú vydať na cestu svoju v chvate – znova vám hovorím, nech sa vydajú na cestu svoju v chvate.

22 A nezáleží mi na tom, po krátkej dobe, ak splnia poslanie svoje, či budú cestovať po vode alebo po zemi; nech je to tak, ako im to bude oznámené neskôr skrze ich úsudok.

23 A teraz, ohľadom služobníkov mojich Sidneyho Rigdona, Josepha Smitha ml. a Olivera Cowderyho, nech už nevstupujú na vody, okrem prieplavu, zatiaľ čo cestujú do domovov svojich; alebo inými slovami nebudú vstupovať na vody, aby cestovali, okrem prieplavu.

24 Hľa, ja, Pán, som určil spôsob cestovania svätých svojich; a hľa, toto je ten spôsob – že potom, čo opustia prieplav, budú cestovať po zemi, nakoľko je im prikázané, aby cestovali a vyšli hore do krajiny Sion;

25 A budú, ako deti Izraela, avztyčovať cestou stany svoje.

26 A hľa, toto prikázanie dáte všetkým bratom svojim.

27 A predsa, komu je daná amoc prikazovať vodám, tomu je Duchom dané poznať všetky cesty jeho;

28 A preto, nech činí tak, ako mu Duch živého Boha prikazuje, či už na zemi alebo na vodách, ako to zostáva na mne činiť neskôr.

29 A vám je daný smer pre svätých alebo cesta pre svätých tábora Pána, pre ich putovanie.

30 A znova, veru hovorím vám, služobníci moji Sidney Rigdon, Joseph Smith ml. a Oliver Cowdery nebudú otvárať ústa svoje v spoločenstvách zlovoľných, pokiaľ neprídu do Cincinnati;

31 A na onom mieste pozdvihnú hlas svoj k Bohu proti onému ľudu, áno, k tomu, ktorého hnev vzplanul proti ich zlovoľnosti, proti ľudu, ktorý je skoro azrelý k zničeniu.

32 A odtiaľ nech cestujú k spoločenstvám bratov svojich, lebo ich práca je práve teraz oveľa potrebnejšia medzi nimi než medzi spoločenstvami zlovoľných.

33 A teraz, ohľadom zvyšku, nech cestujú a ahlásajú slovo medzi spoločenstvami zlovoľných, nakoľko je to dané;

34 A nakoľko to budú činiť, azbavia rúcha svoje krvi a budú predo mnou bez poškvrny.

35 A nech cestujú spoločne, alebo advaja a dvaja, ako sa im zdá dobré, iba nech služobník môj Reynolds Cahoon a služobník môj Samuel H. Smith, v ktorých sa mi veľmi zaľúbilo, sa nerozdeľujú, pokiaľ sa nevrátia do domova svojho, a to pre múdry zámer vo mne.

36 A teraz, veru hovorím vám, a to, čo hovorím jednému, hovorím všetkým, buďte dobrej mysle, amalé deti; lebo som v bstrede vašom a cneopustil som vás;

37 A nakoľko ste sa predo mnou pokorili, požehnania akráľovstva sú vaše.

38 Opášte bedrá svoje a buďte apozorní, a buďte rozvážni, očakávajúc príchod Syna Muža, lebo on príde v hodine, kedy si to nepomyslíte.

39 aModlite sa vždy, aby ste nevošli do bpokušenia, aby ste mohli obstáť v deň príchodu jeho, či v živote, alebo v smrti. Tak je. Amen.