Náuka a zmluvy 9
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 9

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliverovi Cowderymu v Harmony v štáte Pensylvánia v apríli 1829. Oliver je napomenutý, aby bol trpezlivý, a je vyzvaný, aby bol v tejto dobe skôr spokojný s písaním podľa diktovania prekladateľa, než aby sa pokúšal prekladať.

  1–6, Ďalšie dávne záznamy majú ešte byť preložené; 7–14, Kniha Mormonova je prekladaná skrze štúdium a skrze duchovné potvrdenie.

  1 Hľa, hovorím ti, syn môj, pretože si aneprekladal podľa toho, čo si si prial odo mňa, a započal si znova bpísať pre služobníka môjho, Josepha Smitha ml., dokonca preto by som chcel, aby si pokračoval, pokiaľ nedokončíš tento záznam, ktorý som mu zveril.

  2 A potom, hľa, mám aďalšie bzáznamy, pre ktoré ti dám moc, aby si ich mohol pomáhať prekladať.

  3 Buď trpezlivý, syn môj, lebo to je múdrosť vo mne; a nie je nutné, aby si prekladal v tejto súčasnej dobe.

  4 Hľa, práca, ktorú si povolaný konať, je písať pre služobníka môjho Josepha.

  5 A, hľa, pretože si nepokračoval, ako si započal, keď si začal prekladať, odňal som ti túto výsadu.

  6 aNereptaj, syn môj, lebo je to múdrosť vo mne, že som jednal s tebou týmto spôsobom.

  7 Hľa, ty si nerozumel; myslel si si, že ti to dám, aj keď tomu nevenuješ žiadnu myšlienku, iba ak tú, aby si ma požiadal.

  8 Ale, hľa, hovorím ti, že si to musíš apremyslieť v mysli svojej; potom sa ma musíš bspýtať, či je to správne, a ak je to správne, ja spôsobím, aby cvnútro tvoje v tebe dhorelo; takže epocítiš, že je to správne.

  9 Ale ak to nebude správne, nebudeš mať žiadne také pocity, ale budeš mať aotupenosť mysle, ktorá spôsobí, že zabudneš tú vec, ktorá je nesprávna; takže, nemôžeš písať to, čo je posvätné, iba ak ti to bude dané odo mňa.

  10 Teraz, keby si toto vedel, bol by si mohol aprekladať; a predsa, nie je nutné, aby si prekladal teraz.

  11 Hľa, bolo to nutné, keď si započal; ale ty si sa abál a čas je preč, a nie je to nutné teraz;

  12 Lebo, nevidíš, že som dal služobníkovi svojmu aJosephovi dostatočnú silu, čím je to vyrovnané? A žiadneho z vás som neodsúdil.

  13 Čiň tú vec, ktorú som ti prikázal, a bude sa ti dariť. Buď verný a nepoddávaj sa žiadnemu apokušeniu.

  14 Stoj pevne v adiele, ku ktorému som ťa bpovolal, a vlas z tvojej hlavy nebude stratený a ty budeš posledného dňa cpozdvihnutý. Amen.