Náuka a zmluvy 80
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 80

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Stephenovi Burnettovi v Hirame v štáte Ohio 7. marca 1832.

  1–5, Stephen Burnett a Eden Smith sú povolaní kázať na ktoromkoľvek mieste, ktoré si zvolia.

  1 Veru, tak hovorí Pán tebe, služobníkovi svojmu Stephenovi Burnettovi: Choď, choď do sveta a akáž evanjelium každému stvoreniu, ktoré bude v dosahu hlasu tvojho.

  2 A nakoľko si praješ spoločníka, dám ti služobníka svojho Edena Smitha.

  3 A preto, choďte a kážte evanjelium moje, či už na sever alebo na juh, na východ alebo na západ, nezáleží na tom, lebo nemôžete ísť zle.

  4 Takže, oznamujte veci, ktoré ste počuli a ktorým skutočne veríte, a o ktorých aviete, že sú pravdivé.

  5 Hľa, toto je vôľa toho, ktorý vás apovolal, vášho Vykupiteľa, dokonca Ježiša Krista. Amen.