Písma
Náuka a zmluvy 30
predchádzajúce ďalej

Oddiel 30

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Davidovi Whitmerovi, Petrovi Whitmerovi ml. a Johnovi Whitmerovi vo Fayette v štáte New York v septembri 1830 po trojdennej konferencii vo Fayette, ale predtým, než sa starší Cirkvi rozišli. Pôvodne bol tento materiál vydaný ako tri zjavenia; Prorokom bol spojený do jedného oddielu pre vydanie Náuky a zmlúv z roku 1835.

1–4, David Whitmer je potrestaný, pretože zanedbával slúžiť usilovne; 5–8, Peter Whitmer ml. má sprevádzať Olivera Cowderyho na misii k Lámánitom; 9–11, John Whitmer je povolaný kázať evanjelium.

1 Hľa, hovorím ti, aDavid, že si sa bbál človeka a cnespoliehal si sa na silu odo mňa, tak ako si mal.

2 Ale myseľ tvoja bola zamestnávaná vecami apozemskými viac než vecami odo mňa, tvojho Tvorcu, a službou, ku ktorej si bol povolaný; a ty si nedbal na Ducha môjho a tých, ktorí boli ustanovení nad tebou, ale bol si presvedčený tými, ktorým som neprikázal.

3 A preto, si ponechaný, aby si sa pýtal sám pre seba z ruky mojej a apremýšľal o veciach, ktoré si obdržal.

4 A domov tvoj bude v dome tvojho otca, pokiaľ ti nedám ďalšie prikázania. A budeš sa venovať aslužbe v cirkvi a pred svetom, a v okolitých krajoch. Amen.

5 Hľa, hovorím ti, aPeter, že sa vydáš na bcestu svoju s bratom svojím Oliverom; lebo prišiel cčas, kedy je pre mňa nutné, aby si otvoril ústa svoje, aby si hlásal evanjelium moje; takže, neboj sa, ale ddbaj na slová a radu brata svojho, ktoré ti bude dávať.

6 A buď sužovaný všetkými strasťami jeho, dokonca pozdvihujúc srdce svoje ku mne v modlitbe a viere pre jeho i svoje oslobodenie; lebo som mu dal moc vybudovať acirkev moju medzi bLámánitmi;

7 A nikoho som neurčil, aby bol radcom jeho anad ním v cirkvi, ohľadom cirkevných záležitostí, okrem brata jeho, Josepha Smitha ml.

8 A preto, dbaj na veci tieto a buď usilovný v zachovávaní prikázaní mojich, a budeš požehnaný večným životom. Amen.

9 Hľa, hovorím ti, služobník môj John, že ty započneš od tejto doby naďalej ahlásať evanjelium moje ako keby bhlasom trúby.

10 A práca tvoja bude u brata tvojho Philipa Burroughsa a v onom okolitom kraji, áno, kdekoľvek môžeš byť vypočutý, pokiaľ ti neprikážem odtiaľ odísť.

11 A všetka práca tvoja bude odo dnes v Sione, s celou dušou tvojou; áno, budeš vždy otvárať ústa svoje vo veci mojej, anebojac sa toho, čo môže učiniť bčlovek, lebo ja som cs tebou. Amen.