Písma
Náuka a zmluvy 49
predchádzajúce ďalej

Oddiel 49

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Sidneymu Rigdonovi, Parleymu P. Prattovi a Lemanovi Copleymu v Kirtlande v štáte Ohio 7. mája 1831. Leman Copley prijal evanjelium, ale stále sa pridržiaval niektorých učení Shakerov (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Zjednotená spoločnosť veriacich v Kristovo druhé zjavenie sa]), ku ktorej predtým patril. K viere Shakerov patrilo, že Kristov druhý príchod už nastal a že sa ukázal v podobe ženy, Ann Leeovej. Nepokladali krst vodou za nutný. Odmietali manželstvo a verili v život úplnom celibáte. Niektorí Shakeri tiež zakazovali jedenie mäsa. Životopis Josepha Smitha v úvode tohto zjavenia uvádza: „Aby som mal dokonalejšie porozumenie ohľadom tohto predmetu, pýtal som sa Pána a obdržal som nasledovné.“ Zjavenie vyvrátilo niektoré základné chápania skupiny Shakerov. Hore uvedení bratia vzali kópiu zjavenia do spoločenstva Shakerov (pri Clevelande v štáte Ohio) a celé im ho prečítali, ale bolo odmietnuté.

1–7, Deň a hodina Kristovho príchodu zostane neznáma, pokiaľ On nepríde; 8–14, Aby ľudia získali spásu, musia činiť pokánie, veriť v evanjelium a byť poslušní obradov; 15–16, Manželstvo je ustanovené Bohom; 17–21, Požívanie mäsa je schválené; 22–28, Pred druhým príchodom bude Sion prekvitať a Lámániti budú kvitnúť ako ruža.

1 Počúvajte slová moje, služobníci moji Sidney a Parley, a Leman; lebo hľa, veru hovorím vám, že vám dávam prikázanie, aby ste išli a akázali Shakerom evanjelium moje, ktoré ste obdržali, dokonca ako ste ho obdržali.

2 Hľa, hovorím vám, že oni si prajú poznať pravdu z časti, ale nie celú, lebo nie sú aspravodliví predo mnou a musia nevyhnutne činiť pokánie.

3 A preto, posielam vás, služobníci moji Sidney a Parley, aby ste im kázali evanjelium.

4 A služobník môj Leman bude vysvätený k tomuto dielu, aby s nimi mohol hovoriť, nie podľa toho, čo od nich obdržal, ale podľa toho, čo bude avyučovaný vami, služobníci moji; a skrze toto konanie mu požehnám, inak sa mu nebude dariť.

5 Tak hovorí Pán; lebo ja som Boh a aposlal som Jednorodeného Syna svojho na svet pre bvykúpenie sveta a nariadil som, že ten, kto ho prijíma, bude spasený, a ten, kto ho neprijíma, bude czatratený –

6 A oni učinili aSynovi Muža tak, ako sa im zachcelo; a on prevzal moc svoju na bpravici cslávy svojej a teraz vládne v nebesiach, a bude vládnuť, pokiaľ nezostúpi na zem, aby položil všetkých nepriateľov dpod nohy svoje, ktorý to čas je blízko, na dosah –

7 Ja, Pán Boh, som to hovoril; ale tú hodinu ani adeň žiadny človek nepozná, ani anjeli v nebi, ani to nebudú poznať, pokiaľ nepríde.

8 A preto, chcem, aby všetci ľudia činili pokánie, lebo všetci sú pod ahriechom, okrem tých, ktorých som si ponechal, bsvätých mužov, o ktorých neviete.

9 A preto, hovorím vám, že som vám poslal svoju večnú azmluvu, dokonca tú, ktorá bola od počiatku.

10 A to, čo som sľúbil, som tak splnil, a anárody zeme sa jej budú bklaňať; a ak nie sami od seba, klesnú, lebo to, čo sa teraz samé vyvyšuje, bude cznížené mocou.

11 A preto, dávam vám prikázanie, aby ste aišli medzi tento ľud a povedali im, ako apoštol môj za stara, ktorého meno bolo Peter:

12 Verte v meno Pána Ježiša, ktorý bol na zemi a príde, počiatok i koniec;

13 aČiňte pokánie a buďte pokrstení v mene Ježiša Krista, podľa svätého prikázania, na odpustenie hriechov;

14 A ktokoľvek toto činí, obdrží adar Ducha Svätého kladením brúk starších cirkvi.

15 A znova, veru hovorím vám, že ktokoľvek azakazuje ženiť sa nie je ustanovený Bohom, lebo bmanželstvo je pre človeka ustanovené Bohom.

16 A preto, je zákonné, aby mal jednu amanželku a oni dvaja budú bjedno telo, a to všetko, aby czem mohla naplniť účel svojho stvorenia;

17 A aby mohla byť naplnená mierou človeka, podľa jeho astvorenia, bpredtým ako bol učinený svet.

18 A ktokoľvek anariaďuje zdržať sa bmäsa, že človek ho nemá jesť, nie je ustanovený Bohom;

19 Lebo hľa, azver poľná a vtáctvo vo vzduchu a to, čo pochádza zo zeme, je ustanovené človeku na úžitok pre pokrm a pre odev, a aby mohol mať v hojnosti.

20 Ale nie je dané, aby jeden človek avlastnil viac než druhý, a preto bsvet leží v hriechu.

21 A beda buď človeku, ktorý aprelieva krv alebo ktorý plytvá mäsom, a nemá žiadnu potrebu.

22 A znova, hovorím vám, že Syn Muža aneprichádza v podobe ženy ani muža putujúceho po zemi.

23 A preto, nebuďte aoklamaní, ale pokračujte v stálosti, bvyzerajúc nebesia chvejúce sa a zem otriasajúcu sa a potácajúcu sa sem a tam ako opitý človek, a cúdolia vyvyšované, a dhory znižované, a nerovné miesta vyrovnávané – a to všetko, keď anjel zatrúbi na etrúbu svoju.

24 Ale skôr, než príde veľký deň Pánov, bude aJákob prekvitať v pustatine a Lámániti budú bkvitnúť ako ruža.

25 Sion bude aprekvitať na bpahorkoch a radovať sa na horách, a bude zhromaždený na mieste, ktoré som určil.

26 Hľa, hovorím vám, choďte, ako som vám prikázal; čiňte pokánie zo všetkých hriechov svojich; aproste, a obdržíte; klopte, a bude vám otvorené.

27 Hľa, ja pôjdem pred vami a budem azadným vojom vaším; a budem v bstrede vašom a vy nebudete cporazení.

28 Hľa, ja som Ježiš Kristus a prídem arýchlo. Tak je. Amen.