Písma
Náuka a zmluvy 107
predchádzajúce ďalej

Oddiel 107

Zjavenie o kňazstve dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio niekedy v apríli 1835. Napriek tomu, že tento oddiel bol zaznamenaný v roku 1835, historické záznamy potvrdzujú, že väčšina veršov od versa 60 po verš 100, obsahuje zjavenie dané skrze Josepha Smitha 11. novembra 1831. Tento oddiel bol spojený so zorganizovaním Kvóra dvanástich vo februári a v marci roku 1835. Prorok ho pravdepodobne obdržal v prítomnosti tých, ktorí sa pripravovali na to, aby 3. mája 1835 odišli na svoju prvú misiu kvóra.

1–6, Sú dve kňazstvá: Melchisedekovo a Áronovo; 7–12, Tí, ktorí držia Melchisedekovo kňazstvo, majú moc úradovať vo všetkých úradoch v Cirkvi; 13–17, Biskupstvo predsedá Áronovmu kňazstvu, ktoré poskytuje vonkajšie obrady; 18–20, Melchisedekovo kňazstvo drží kľúče všetkých duchovných požehnaní; Áronovo kňazstvo drží kľúče služby anjelov; 21–38, Prvé predsedníctvo, Dvanásti a Sedemdesiatnici tvoria predsedajúce kvóra, ktorých rozhodnutia majú byť konané v jednote a spravodlivosti; 39–52, Od Adama k Nóachovi je ustanovený patriarchálny rád; 53–57, Dávni Svätí sa zhromaždili v Adam-ondi-Ahman a ukázal sa im Pán; 58–67, Dvanásti majú ustanovovať úradníkov Cirkvi; 68–76, Biskupi slúžia ako všeobecní sudcovia v Izraeli; 77–84, Prvé predsedníctvo a Dvanásti tvoria najvyšší súd v Cirkvi; 85–100, Prezidenti kňazstva riadia svoje príslušné kvóra.

1 V Cirkvi sú dve kňazstvá, menovite aMelchisedekovobÁronovo, zahŕňajúce levítske kňazstvo.

2 To, prečo sa prvé nazýva Melchisedekovo kňazstvo je preto, že aMelchisedek bol taký veľký vysoký kňaz.

3 Pred jeho dňom sa nazývalo Svätým kňazstvom podľa arádu Syna Božieho.

4 Ale z rešpektu alebo z aúcty k menu Najvyššej Bytosti, aby sa vyhli príliš častému opakovaniu mena jeho, oni, cirkev, nazvali v dávnych dňoch oné kňazstvo podľa Melchisedeka alebo kňazstvom Melchisedekovým.

5 Všetky ďalšie právomoci alebo úrady v cirkvi sú aprídavky k tomuto kňazstvu.

6 Ale sú dve oddelenia alebo hlavné časti – jedno je kňazstvo Melchisedekovo a druhé je Áronovo alebo akňazstvo levítske.

7 Úrad astaršieho náleží pod kňazstvo Melchisedekovo.

8 Melchisedekovo kňazstvo má za všetkých vekov sveta právo predsedníctva a má moc a aprávomoc nad všetkými úradmi v cirkvi, aby riadilo duchovné veci.

9 aPredsedníctvo vysokého kňazstva podľa rádu Melchisedekovho má právo úradovať vo všetkých úradoch v cirkvi.

10 aVysokí kňazi podľa rádu kňazstva Melchisedekovho majú bprávo úradovať vo svojom vlastnom postavení pod vedením predsedníctva pri riadení duchovných vecí, a tiež v úrade staršieho, kňaza (levítskeho rádu), učiteľa, diakona a člena.

11 Starší má právo úradovať na jeho mieste, keď vysoký kňaz nie je prítomný.

12 Vysoký kňaz a starší majú riadiť duchovné veci v súlade so zmluvami a prikázaniami cirkvi; a majú právo úradovať vo všetkých týchto úradoch cirkvi, keď žiadne vyššie autority nie sú prítomné.

13 Druhé kňazstvo sa nazýva akňazstvo Áronovo, pretože bolo dané bÁronovi a semenu jeho po všetky ich pokolenia.

14 To, prečo je nazývané menším kňazstvom je preto, že je aprídavkom k väčšiemu alebo Melchisedekovmu kňazstvu a má moc v poskytovaní vonkajších obradov.

15 aBiskupstvo je predsedníctvom tohto kňazstva a drží jeho kľúče alebo právomoc.

16 Žiadny muž nemá zákonné právo na tento úrad, aby držal kľúče tohto kňazstva, iba ak je adoslovný potomok Árona.

17 Ale pretože vysoký kňaz kňazstva Melchisedekovho má právomoc úradovať vo všetkých menších úradoch, môže úradovať v úrade biskupa, keď nemôže byť nájdený žiadny doslovný potomok Árona, pod podmienkou, že je povolaný a ustanovený, a avysvätený k tejto moci rukami bPredsedníctva kňazstva Melchisedekovho.

18 Mocou a právomocou vyššieho alebo Melchisedekovho kňazstva je držať akľúče všetkých duchovných požehnaní cirkvi –

19 Mať výsadu prijímania atajomstiev kráľovstva nebeského, mať pre seba nebesia otvorené, stretávať sa so bvšeobecným zhromaždením a s cirkvou Prvorodeného a tešiť sa zo spoločenstva a prítomnosti Boha Otca a Ježiša, cprostredníka novej zmluvy.

20 Mocou a právomocou menšieho alebo Áronovho kňazstva je držať akľúče služby anjelov a vykonávať vonkajšie bobrady, literu evanjelia, ckrst pokánia na dodpustenie hriechov, v súlade so zmluvami a prikázaniami.

21 Je nutné, aby prezidenti alebo predsedajúci úradníci pochádzali alebo boli určení spomedzi tých, ktorí sú vysvätení k rôznym úradom v týchto dvoch kňazstvách.

22 Traja apredsedajúci vysokí kňazi z bMelchisedekovho kňazstva, vyvolení orgánom, určení a vysvätení k tomuto úradu a cpodporení dôverou, vierou a modlitbou cirkvi, tvoria kvórum predsedníctva Cirkvi.

23 aDvanásť cestujúcich radcov je povolaných, aby boli dvanástimi bapoštolmi alebo zvláštnymi svedkami mena Kristovho na celom svete – takto sa líšia od iných úradníkov v cirkvi v povinnostiach svojho povolania.

24 A tvoria kvórum, rovné v právomoci a moci trom prezidentom zmieneným predtým.

25 aSedemdesiatnici sú tiež povolaní, aby kázali evanjelium a aby boli zvláštnymi svedkami pohanom a na celom svete – takto sa líšia od iných úradníkov v cirkvi v povinnostiach svojho povolania.

26 A oni tvoria kvórum, v právomoci rovné právomoci dvanástich zvláštnych svedkov alebo apoštolov práve menovaných.

27 A každé rozhodnutie učinené ktorýmkoľvek z týchto kvór musí byť učinené ich jednomyseľným hlasom; to je, každý člen v každom kvóre musí súhlasiť s jeho rozhodnutiami, aby ich rozhodnutia mali rovnakú moc alebo platnosť, jedného ako druhého –

28 Väčšina môže tvoriť kvórum, keď okolnosti znemožňujú, aby tomu bolo inak –

29 Pokiaľ tomu tak nie je, ich rozhodnutia nie sú oprávnené k rovnakým požehnaniam, k akým boli oprávnené rozhodnutia kvóra troch prezidentov za stara, ktorí boli vysvätení podľa rádu Melchisedekovho a boli spravodlivými a svätými mužmi.

30 Rozhodnutia týchto kvór alebo ktoréhokoľvek z nich majú byť konané so všetkou aspravodlivosťou, so svätosťou a pokorou srdca, s miernosťou a zhovievavosťou a s vierou a bcnosťou, a poznaním, zdržanlivosťou, trpezlivosťou, zbožnosťou, bratskou láskavosťou a pravou láskou;

31 Pretože je prisľúbené, ak sa budú tieto veci pri nich rozhojňovať, nebudú aneplodní v poznaní Pána.

32 A v prípade, že je akékoľvek rozhodnutie týchto kvór učinené v nespravodlivosti, môže byť predložené všeobecnému zhromaždeniu niekoľkých kvór, ktoré tvoria duchovné autority cirkvi; inak proti ich rozhodnutiu nemôže byť odvolanie.

33 Dvanásti sú Cestujúcou predsedajúcou vysokou radou, aby úradovali v mene Pána pod vedením Predsedníctva Cirkvi, v súlade s ustanovením neba; aby budovali cirkev a usmerňovali všetky jej záležitosti vo všetkých národoch, po prvé pre apohanov a po druhé pre Židov.

34 Sedemdesiatnici majú jednať v mene Pána pod vedením aDvanástich alebo cestujúcej vysokej rady pri budovaní cirkvi a usmerňovaní všetkých jej záležitostí vo všetkých národoch, najprv pre pohanov, a potom pre Židov –

35 Dvanásti sú vyslaní a držia kľúče, aby otvárali dvere hlásaním evanjelia Ježiša Krista, a najskôr pohanom, a potom Židom.

36 Stále avysoké rady v koloch Sionu tvoria kvórum rovné v právomoci v záležitostiach cirkvi, vo všetkých rozhodnutiach svojich, kvóru predsedníctva alebo cestujúcej vysokej rade.

37 Vysoká rada v Sione tvorí kvórum rovné v právomoci v záležitostiach cirkvi, vo všetkých rozhodnutiach svojich, radám Dvanástich v koloch Sionu.

38 Povinnosťou cestujúcej vysokej rady je povolať aSedemdesiatnikov, keď potrebujú pomoc, aby plnili rôzne povolania pre kázanie a poskytovanie evanjelia, namiesto kohokoľvek iného.

39 Povinnosťou Dvanástich, vo všetkých veľkých pobočkách cirkvi, je vysväcovať služobníkov-aevanjelistov, ako im budú určení zjavením –

40 Rád tohto kňazstva bol potvrdený, aby bol odovzdávaný z otca na syna, a právom prináleží doslovným potomkom vyvoleného semena, ktorému boli zasľúbenia učinené.

41 Tento rád bol ustanovený v dňoch aAdamových a prechádzal po blínii nasledovným spôsobom:

42 Z Adama na aŠéta, ktorý bol vysvätený Adamom vo veku šesťdesiatdeväť rokov a bol ním požehnaný tri roky pred jeho (Adamovou) smrťou, a obdržal zasľúbenie Božie skrze otca svojho, že potomstvo jeho bude vyvolené Pánom a že bude ochraňované do konca zeme;

43 Pretože on (Šét) bol adokonalým mužom a bpodoba jeho bola presnou podobou otca jeho, natoľko, že sa zdal byť ako otec vo všetkých veciach a iba vekom svojím mohol byť od neho odlíšený.

44 Enóš bol vysvätený vo veku sto a tridsaťštyri rokov a štyri mesiace rukou Adamovou.

45 Boh zavolal na Kénána v pustatine v štyridsiatom roku veku jeho; a on sa stretol s Adamom pri putovaní na miesto Šedolamak. Bol osemdesiatsedem rokov starý, keď obdržal vysvätenie.

46 Mahalalél bol štyristo a deväťdesiatšesť rokov a sedem dní starý, keď bol vysvätený rukou Adamovou, ktorý mu tiež požehnal.

47 Jered bol dvesto rokov starý, keď bol vysvätený pod rukou Adamovou, ktorý mu tiež požehnal.

48 aEnoch bol starý dvadsaťpäť rokov, keď bol vysvätený pod rukou Adamovou; a mal šesťdesiatpäť a Adam mu požehnal.

49 A on videl Pána a chodil s ním, a bol neustále pred tvárou jeho, a achodil s Bohom tristo a šesťdesiatpäť rokov, čo ho činilo starým štyristo a tridsať rokov, keď bol bprenesený.

50 aMetúšelach bol starý sto rokov, keď bol vysvätený pod rukou Adamovou.

51 Lámech bol starý tridsaťdva rokov, keď bol vysvätený pod rukou Šéta.

52 aNóach bol starý desať rokov, keď bol vysvätený pod rukou Metúšelacha.

53 Tri roky pred smrťou Adamovou zavolal si Šéta, Enóša, Kénána, Mahalaléla, Jereda, Enocha a Metúšelacha, ktorí boli všetci avysokí kňazi, so zvyškom potomstva svojho, ktoré bolo spravodlivé, do údolia bAdam-ondi-Ahman, a tam im udelil svoje posledné požehnanie.

54 A ukázal sa im Pán a oni povstali a velebili aAdama, a nazývali ho bMichaelom, kniežaťom, archanjelom.

55 A Pán poskytol Adamovi útechu a povedal mu: Ustanovil som ťa, aby si bol na čele; vzíde z teba množstvo národov a ty si aknieža nad nimi naveky.

56 A Adam povstal uprostred spoločenstva; a napriek tomu, že bol ohnutý vekom, súc plný Ducha Svätého, apredpovedal všetko, čo sa prihodí potomstvu jeho až do posledného pokolenia.

57 Tieto veci boli všetky zapísané v Knihe Enochovej a v príhodnom čase budú dosvedčené.

58 Povinnosťou aDvanástich je tiež bvysväcovať a ustanovovať všetkých ďalších úradníkov cirkvi, v súlade so zjavením, ktoré hovorí:

59 Cirkvi Kristovej v krajine Sion ako dodatok k cirkevným azákonom ohľadom cirkevných záležitostí –

60 Veru, hovorím vám, hovorí Pán mocností, musia nevyhnutne byť apredsedajúci starší, aby predsedali tým, ktorí majú úrad staršieho;

61 A tiež akňazi, aby predsedali tým, ktorí majú úrad kňaza;

62 A tiež učitelia, aby apredsedali tým, ktorí majú úrad učiteľa, podobným spôsobom, a tiež diakoni –

63 A preto, od diakona k učiteľovi a od učiteľa ku kňazovi, a od kňaza ku staršiemu, jednotlivo ako sú určení podľa zmlúv a prikázaní cirkvi.

64 Potom prichádza vysoké kňazstvo, ktoré je najväčšie zo všetkých.

65 A preto, musí nevyhnutne byť, aby bol určený jeden z vysokého kňazstva, aby predsedal kňazstvu, a bude nazývaný prezidentom vysokého kňazstva Cirkvi;

66 Alebo inými slovami apredsedajúcim vysokým kňazom vysokého kňazstva Cirkvi.

67 Od ktorého pochádza vykonávanie obradov a požehnaní cirkvi, akladením rúk.

68 A preto, úrad biskupa mu nie je rovný; lebo úrad abiskupa je pre riadenie všetkých časných vecí;

69 A predsa, biskup musí byť vyvolený z avysokého kňazstva, pokiaľ nie je bdoslovným potomkom Árona;

70 Lebo pokiaľ nie je doslovným potomkom Árona, nemôže držať kľúče oného kňazstva.

71 A predsa, vysoký kňaz, teda podľa rádu Melchisedekovho, môže byť ustanovený k riadeniu časných vecí, majúc znalosť o nich skrze Ducha pravdy;

72 A tiež aby bol asudcom v Izraeli, aby sa staral o záležitosti cirkvi, aby sedel pri súde s priestupníkmi podľa svedectva, tak ako mu bude predložené podľa zákonov, s pomocou radcov svojich, ktorých si vyvolil alebo vyvolí zo starších cirkvi.

73 Toto je povinnosťou biskupa, ktorý nie je doslovným potomkom Árona, ale bol vysvätený do vysokého kňazstva podľa rádu Melchisedekovho.

74 Teda bude sudcom, dokonca všeobecným sudcom medzi obyvateľmi Sionu alebo v kole Sionu, alebo v akejkoľvek pobočke cirkvi, kde bude ustanovený k tejto službe, dokiaľ hranice Sionu nebudú rozšírené a nebude nutné mať ďalších biskupov alebo sudcov v Sione alebo niekde inde.

75 A nakoľko budú ustanovení ďalší biskupi, budú pôsobiť v rovnakom úrade.

76 Ale doslovný potomok Árona má zákonné právo na predsedníctvo tohto kňazstva, na akľúče tejto služby, jednať v úrade biskupa nezávisle, bez radcov, okrem prípadu, kedy je súdený prezident vysokého kňazstva, podľa rádu Melchisedekovho, sedieť ako sudca v Izraeli.

77 A rozhodnutie každej z týchto rád bude v súlade s prikázaním, ktoré hovorí:

78 Znova, veru hovorím vám, najdôležitejšie záležitosti cirkvi a anajťažšie prípady cirkvi, nakoľko nie je dosiahnuté uspokojenie s rozhodnutím biskupa alebo sudcov, bude to odovzdané a postúpené rade cirkvi, bpredsedníctvu vysokého kňazstva.

79 A predsedníctvo rady vysokého kňazstva bude mať moc povolať ďalších vysokých kňazov, dokonca dvanásť, aby pomáhali ako radcovia; a tak predsedníctvo vysokého kňazstva a radcovia jeho budú mať moc rozhodnúť na základe svedectva podľa zákonov cirkvi.

80 A po tomto rozhodnutí to nebude viac pripomínané pred Pánom; lebo toto je najvyššia rada cirkvi Božej a konečné rozhodnutie ohľadom sporov v duchovných záležitostiach.

81 Žiadna osoba patriaca do cirkvi nie je vyňatá z tejto rady cirkvi.

82 A nakoľko prezident vysokého kňazstva učiní priestupok, bude v pamäti pred všeobecnou radou cirkvi, ktorej bude pomáhať dvanásť radcov vysokého kňazstva;

83 A ich rozhodnutie na hlavu jeho bude koncom sporu ohľadom neho.

84 Teda nikto nebude vyňatý zo aspravodlivosti Božej a zo zákonov jeho, aby všetky veci mohli byť konané v poriadku a vo vážnosti pred ním, podľa pravdy a spravodlivosti.

85 A znova, veru hovorím vám, povinnosťou prezidenta úradu adiakona je predsedať dvanástim diakonom, zasadať s nimi v rade a bučiť ich ich povinnosti, a vzdelávať jeden druhého, tak ako je dané podľa zmlúv.

86 A tiež je povinnosťou prezidenta úradu aučiteľov predsedať dvadsiatim štyrom učiteľom a zasadať s nimi v rade, a učiť ich povinnosti ich úradu, ako je dané v zmluvách.

87 Tiež je povinnosťou prezidenta kňazstva Áronovho predsedať štyridsiatim ôsmim akňazom a zasadať s nimi v rade, učiť ich povinnosti ich úradu, ako je dané v zmluvách –

88 Týmto prezidentom má byť abiskup; lebo toto je jedna z povinností tohto kňazstva.

89 Znova, povinnosťou prezidenta úradu astarších je predsedať deväťdesiatim šiestim starším a zasadať s nimi v rade, a učiť ich podľa zmlúv.

90 Toto predsedníctvo je odlišné od predsedníctva sedemdesiatnikov a je zamýšľané pre tých, ktorí anecestujú do celého sveta.

91 A znova, povinnosťou prezidenta úradu vysokého kňazstva je apredsedať celej cirkvi a byť ako bMojžiš –

92 Hľa, tu je múdrosť; áno, byť avidcom, bzjavovateľom, prekladateľom a cprorokom, majúc všetky ddary Božie, ktoré Boh udeľuje hlave cirkvi.

93 A je to podľa videnia ukazujúceho rád aSedemdesiatnikov, že majú mať sedem prezidentov, aby im predsedali, vyvolených z počtu sedemdesiat;

94 A siedmy prezident z týchto prezidentov má predsedať tým šiestim;

95 A týchto sedem prezidentov má vyvoliť ďalších sedemdesiatnikov okrem tých prvých sedemdesiatnikov, ku ktorým patria, a majú im predsedať;

96 A tiež ďalších sedemdesiatnikov, až sedemkrát sedemdesiat, ak to práca na vinici nutne žiada.

97 A títo sedemdesiatnici majú byť acestujúcimi služobníkmi, najprv pre pohanov, a tiež pre Židov.

98 Zatiaľ čo ostatní úradníci cirkvi, ktorí nepatria k Dvanástim ani k Sedemdesiatnikom, nepodliehajú zodpovednosti cestovať medzi všetkými národmi, ale majú cestovať tak, ako im okolnosti dovolia, napriek tomu môžu zastávať rovnako vysoké a zodpovedné úrady v cirkvi.

99 A preto, nech sa každý muž učí svoju apovinnosť a nech sa učí jednať v úrade, do ktorého je ustanovený, vo všetkej busilovnosti.

100 Ten, kto je anedbalý, nebude považovaný za bhodného toho, aby obstál, a ten, kto sa neučí povinnosť svoju a nepreukazuje, že je hodný uznania, nebude považovaný za hodného, aby obstál. Tak je. Amen.