Písma
Náuka a zmluvy 11
predchádzajúce ďalej

Oddiel 11

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, jeho bratovi Hyrumovi Smithovi v Harmony v štáte Pensylvánia v máji 1829. Toto zjavenie bolo prijaté skrze urím a tummím ako odpoveď na Josephovu úpenlivú prosbu a otázku. Životopis Josepha Smitha naznačuje, že toto zjavenie bolo prijaté po znovuzriadení Áronovho kňazstva.

1–6, Robotníci na vinici získajú spásu; 7–14, Hľadaj múdrosť, hlásaj pokánie, dôveruj Duchu; 15–22, Zachovávaj prikázania a študuj Pánovo slovo; 23–27, Nepopieraj ducha zjavenia a proroctva; 28–30, Tí, ktorí prijímajú Krista sa stávajú synmi Božími.

1 aVeľké a podivuhodné dielo čoskoro vyjde medzi deti ľudské.

2 Hľa, ja som Boh; adbaj na bslovo moje, ktoré je živé a cmocné, dostrejšie než dvojsečný meč, k rozštiepeniu kĺbov a špiku vo dvoje; takže, dbaj na slovo moje.

3 Hľa, pole sa už azabelelo k žatve; takže každý, kto si praje žať, nech sa oháňa kosákom svojím v sile svojej a žne, pokiaľ trvá deň, aby mohol uchovať ako bpoklad pre dušu svoju cvečnú spásu v kráľovstve Božom.

4 Áno, každý kto sa oháňa akosákom svojím a bude žať, ten je povolaný Bohom.

5 Takže, ak ma budeš aprosiť, obdržíš; ak budeš klopať, bude ti otvorené.

6 Teraz, pretože si prosil, hľa, hovorím ti, zachovávaj prikázania moje a usiluj o nastolenie a utvrdenie veci aSionu.

7 Nehľadaj abohatstvo, ale bmúdrosť; a hľa, tajomstvá Božie ti budú odhaľované, a potom budeš učinený bohatým. Hľa, ten, kto má večný život, je bohatý.

8 Veru, veru hovorím ti, dokonca ako ma žiadaš, stane sa ti; a, ak si to praješ, budeš prostriedkom k vykonaniu mnohého dobra v tomto pokolení.

9 aNehovor nič tomuto pokoleniu, iba ak o bpokání. Zachovávaj prikázania moje a pomáhaj nastoliť dielo moje, cpodľa prikázaní mojich, a budeš požehnaný.

10 Hľa, ty máš adar, alebo budeš mať dar, ak si budeš priať odo mňa vo viere, s búprimným srdcom, veriac v moc Ježiša Krista alebo v moju moc, ktorý hovorí k tebe;

11 Lebo, hľa, to som ja, kto hovorí; hľa, ja som to asvetlo, ktoré svieti v temnote, a bmocou svojou dávam tieto slová tebe.

12 A teraz, veru, veru hovorím ti, vlož adôveru svoju v toho bDucha, ktorý podnecuje činiť dobro – áno, činiť správne, ckráčať dpokorne, esúdiť spravodlivo; a toto je Duch môj.

13 Veru, veru hovorím ti, udelím ti zo svojho Ducha, ktorý aosvieti bmyseľ tvoju, ktorý naplní dušu tvoju cradosťou;

14 A potom budeš poznať, alebo skrze to budeš poznať všetky veci, ktorékoľvek si odo mňa budeš priať, ktoré sa týkajú vecí aspravodlivosti, vo viere, veriac vo mňa, že obdržíš.

15 Hľa, prikazujem ti, že sa nepotrebuješ domnievať, že si povolaný kázať, pokiaľ nie si apovolaný.

16 Počkaj ešte chvíľu, pokiaľ nebudeš mať slovo moje, askalu moju, cirkev moju a evanjelium moje, aby si mohol poznať s istotou náuku moju.

17 A potom, hľa, podľa prianí tvojich, áno, dokonca podľa viery tvojej sa ti stane.

18 Zachovávaj prikázania moje; zamĺkni; dovolávaj sa Ducha môjho;

19 Áno, apriľni ku mne celým srdcom svojím, aby si mohol pomáhať priniesť na svetlo tie veci, o ktorých bolo hovorené – áno, preklad diela môjho; buď trpezlivý, pokiaľ to nedokončíš.

20 Hľa, toto je dielo tvoje, azachovávať prikázania moje, áno, celou svojou mocou, mysľou a silou.

21 Neusiluj o to, aby si oznamoval slovo moje, ale najprv usiluj o to, aby si slovo moje azískal, a potom bude jazyk tvoj uvoľnený; potom, ak si budeš slovo moje priať, budeš mať Ducha môjho a slovo moje, áno, moc Božiu k presviedčaniu ľudí.

22 Ale teraz zamĺkni; študuj aslovo moje, ktoré vyšlo medzi deti ľudské, a tiež bštuduj cslovo moje, ktoré vyjde medzi deti ľudské, alebo to, ktoré je teraz prekladané, áno, až získaš všetko, čo ddám deťom ľudským v tomto pokolení, a potom budú všetky veci k tomu pridané.

23 Hľa, ty si aHyrum, syn môj; bhľadaj kráľovstvo Božie a všetky veci budú pridané podľa toho, čo je spravodlivé.

24 aStavaj na skale mojej, ktorou je bevanjelium moje;

25 Nepopieraj ducha azjavenia ani ducha bproroctva, lebo beda tomu, kto popiera tieto veci;

26 Takže, auchovávaj ako poklad v srdci svojom slovo moje, až do doby, ktorá je podľa múdrosti mojej, kedy vyjdeš.

27 Hľa, hovorím ku všetkým, ktorí majú dobré priania a arozháňajú sa kosákom svojím, aby žali.

28 Hľa, ja som aJežiš Kristus, Syn Boží. Ja som život a bsvetlo sveta.

29 Ja som ten istý, ktorý prišiel k svojim vlastným, a moji vlastní ma neprijali.

30 Ale veru, veru hovorím vám, že toľkým, koľkí ma prijímajú, dám amoc, aby sa stali bsynmi Božími, dokonca tým, ktorí veria v meno moje. Amen.