Písma
Náuka a zmluvy 69


Oddiel 69

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio 11. novembra 1831. Na zvláštnej konferencii 1.–2. novembra bola schválená zbierka zjavení určená pre skoré vydanie. 3. novembra bolo doplnené zjavenie uvedené tu ako oddiel 133, neskôr nazvané Dodatok. Oliver Cowdery bol už predtým určený, aby odniesol rukopis zozbieraných zjavení a prikázaní do Independence v štáte Missouri na vytlačenie. Tiež mal so sebou vziať peniaze, ktorými sa prispelo na budovanie Cirkvi v Missouri. Toto zjavenie nariaďuje, aby John Whitmer sprevádzal Olivera Cowderyho, a tiež nariaďuje Whitmerovi, aby putoval a zozbieral historické materiály vo svojom povolaní cirkevného dejepisca a zapisovateľa.

1–2, John Whitmer má sprevádzať Olivera Cowderyho do Missouri; 3–8, Má tiež kázať a zhromažďovať, zaznamenávať a zapisovať dejepisné údaje.

1 Počúvajte ma, hovorí Pán, váš Boh, v záujme služobníka svojho aOlivera Cowderyho. Nie je to múdrosť vo mne, aby mu boli zverené prikázania a peniaze, ktoré ponesie do krajiny Sion, ibaže s ním pôjde niekto, kto bude pravdivý a verný.

2 A preto ja, Pán, chcem, aby služobník môj aJohn Whitmer išiel so služobníkom mojím Oliverom Cowderym;

3 A tiež aby pokračoval v zapisovaní a zostavovaní adejín všetkých dôležitých vecí, ktoré vypozoruje a bude vedieť ohľadom cirkvi mojej;

4 A tiež aby prijímal aradu a pomoc od služobníka môjho Olivera Cowderyho a ďalších.

5 A tiež, služobníci moji, ktorí sú po celej zemi, majú posielať správy o asprávcovstve svojom do krajiny Sion;

6 Lebo krajina Sion bude strediskom a miestom na prijímanie a konanie všetkých týchto vecí.

7 A predsa, nech služobník môj John Whitmer cestuje veľakrát z miesta na miesto a od cirkvi k cirkvi, aby mohol ľahšie získať poznanie –

8 Kážuc a vysvetľujúc, píšuc, opisujúc, vyberajúc a získavajúc všetky veci, ktoré budú pre dobro cirkvi a pre nastupujúce pokolenia, ktoré budú vyrastať v krajine aSion, aby ju vlastnili z pokolenia na pokolenie, na veky vekov. Amen.