Písma
Náuka a zmluvy 17
predchádzajúce ďalej

Oddiel 17

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliverovi Cowderymu, Davidovi Whitmerovi a Martinovi Harrisovi vo Fayette v štáte New York v júni 1829 predtým ako videli dosky s rytinami, ktoré obsahovali záznam Knihy Mormonovej. Joseph a jeho pisár, Oliver Cowdery, sa dozvedeli z prekladu dosiek Knihy Mormonovej, že budú určení traja zvláštni svedkovia (pozri Eter 5:2–4; 2. Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer a Martin Harris boli pohnutí inšpirovaným prianím byť týmito tromi svedkami. Prorok sa pýtal Pána a toto zjavenie bolo dané ako odpoveď skrze urím a tummím.

1–4, Vierou traja svedkovia uvidia dosky a ďalšie posvätné veci; 5–9, Kristus vydáva svedectvo o božskosti Knihy Mormonovej.

1 Hľa, hovorím vám, že sa musíte spoliehať na slovo moje, a ak tak budete činiť s celým úmyslom srdca, auvidíte bdosky, a tiež náprsník, cmeč Lábánov, durím a tummím, ktoré boli dané ebratovi Járedovmu na hore, keď hovoril s Pánom ftvárou v tvár, a gzázračné ukazovatele, ktoré boli dané Lechímu, keď bol v pustatine pri okraji hČerveného mora.

2 A svojou vierou ich uvidíte, dokonca tou vierou, ktorú mali proroci za stara.

3 A potom, čo získate vieru a uvidíte ich očami svojimi, budete o nich asvedčiť mocou Božou;

4 A toto učiníte, aby služobník môj Joseph Smith ml. nemohol byť zničený, aby som mohol uskutočniť spravodlivé zámery svoje pre deti ľudské skrze toto dielo.

5 A budete svedčiť, že ste ich videli, dokonca ako ich videl služobník môj Joseph Smith ml.; lebo to bolo mojou mocou, že ich videl, a to preto, že mal vieru.

6 A on preložil onú aknihu, dokonca tú bčasť, ktorú som mu prikázal, a akože Pán váš a Boh váš žije, je pravdivá.

7 A preto, vy ste obdržali rovnakú moc a rovnakú vieru, a rovnaký dar ako on;

8 A ak budete činiť tieto moje posledné prikázania, ktoré som vám dal, abrány pekelné vás nepremôžu; lebo bmilosť moja je postačujúca pre vás a budete posledného dňa cpozdvihnutí.

9 A ja, Ježiš Kristus, váš aPán a váš Boh, som vám to hovoril, aby som mohol uskutočniť spravodlivé zámery svoje pre deti ľudské. Amen.