Náuka a zmluvy 125
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 125

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Nauvoo v štáte Illinois v marci 1841 ohľadom Svätých na území Iowa.

  1–4, Svätí majú stavať mestá a zhromažďovať sa v koloch Sionu.

  1 Aká je vôľa Pána ohľadom svätých na území Iowa?

  2 Veru, tak hovorí Pán, hovorím vám, že ak tí, ktorí sa anazývajú menom mojím a snažia sa, aby boli mojimi svätými, ak chcú činiť vôľu moju a zachovávať prikázania moje ohľadom seba, nech sa zhromaždia na miestach, ktoré im určím skrze služobníka svojho Josepha, a stavajú mestá menu môjmu, aby mohli byť pripravení na to, čo je v zásobe pre čas, ktorý príde.

  3 Nech postavia mesto menu môjmu na území oproti mestu Nauvoo a nech je nazvané menom aZarahemla.

  4 A nech všetci tí, ktorí prichádzajú z východu a západu, a severu, a juhu, ktorí majú prianie v ňom prebývať, sa v ňom ujmú dedičstva svojho, a tiež v meste aNashville alebo v meste Nauvoo a vo všetkých bkoloch, ktoré som určil, hovorí Pán.