Písma
Náuka a zmluvy 62


Oddiel 62

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, na brehu rieky Missouri v Charitone v štáte Missouri 13. augusta 1831. V tento deň Prorok a jeho skupina, ktorá bola na ceste z Independence do Kirtlandu, stretli niekoľko starších, ktorí boli na ceste do krajiny Sion a, po radostnom zvítaní, obdržal toto zjavenie.

1–3, Svedectvá sú zaznamenané v nebi; 4–9, Starší majú cestovať a kázať podľa súdnosti a ako sú vedení Duchom.

1 Pozrite a počúvajte, ó vy starší cirkvi mojej, hovorí Pán, váš Boh, dokonca Ježiš Kristus, aobhajca váš, ktorý pozná slabosť človeka a ako bpomôcť tým, ktorí sú cpokúšaní.

2 A veru oči moje spočívajú na tých, ktorí ešte nevyšli hore do krajiny Sion; a preto vaše poslanie nie je ešte naplnené.

3 A predsa ste požehnaní, lebo asvedectvo, ktoré ste vydali, je bzapísané v nebi pre anjelov, aby naň hľadeli; a oni sa nad vami radujú a chriechy vaše sú vám odpustené.

4 A teraz pokračujte na ceste svojej. Zhromaždite sa v krajine aSion; a konajte zhromaždenie a radujte sa spoločne, a prinášajte sviatosť Najvyššiemu.

5 A potom sa môžete vrátiť, aby ste vydávali svedectvo, áno, dokonca spoločne, alebo dvaja a dvaja, ako sa vám zdá dobré, na tom mi nezáleží; len buďte verní a ahlásajte radostné zvesti obyvateľom zeme alebo medzi spoločenstvami zlovoľných.

6 Hľa, ja, Pán, som vás priviedol dohromady, aby mohol byť naplnený sľub, že verní medzi vami budú zachovaní a budú sa radovať spoločne v krajine Missouri. Ja, Pán, sľubujem verným a nemôžem aklamať.

7 Ja, Pán, som ochotný, ak si ktokoľvek medzi vami praje ísť na koni alebo na mulici, alebo na voze, obdrží toto požehnanie, ak ho prijme z ruky Pánovej s avďačným srdcom vo všetkých veciach.

8 Tieto veci zostávajú na vás, aby ste učinili podľa súdnosti a pokynov Ducha.

9 Hľa, akráľovstvo je vaše. A pozrite, a uzrite, ja som bs vernými vždy. Tak je. Amen.