Písma
Náuka a zmluvy 73
predchádzajúce ďalej

Oddiel 73

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Hirame v štáte Ohio 10. januára 1832. Prorok a Sidney boli od začiatku decembra zamestnaní kázaním, a týmto spôsobom bolo uskutočnené veľa pre zmiernenie nepriaznivých nálad, ktoré povstali proti Cirkvi (pozri záhlavie k oddielu 71).

1–2, Starší majú pokračovať v kázaní; 3–6, Joseph Smith a Sidney Rigdon majú pokračovať v preklade Biblie, pokiaľ nebude dokončený.

1 Lebo veru, tak hovorí Pán, je pre mňa nevyhnutné, aby apokračovali v kázaní evanjelia a v nabádaní cirkví v okolitých krajoch, až do konferencie;

2 A potom, hľa, ahlasom konferencie im budú oznámené ich príslušné poslania.

3 Teraz, veru hovorím vám, služobníkom svojim, Josephovi Smithovi ml. a Sidneymu Rigdonovi, hovorí Pán, je anevyhnutné, aby ste znova bprekladali;

4 A nakoľko je to možné, aby ste až do konferencie kázali v okolitých krajoch; a potom je nevyhnutné, aby ste pokračovali v práci na preklade, dokiaľ nebude dokončená.

5 A toto nech je vzor pre starších, pokiaľ neobdržia ďalšie poznanie, dokonca ako je napísané.

6 Teraz, nedávam viac v tejto dobe. aOpášte bedrá svoje a buďte rozvážni. Tak je. Amen.