Písma
Náuka a zmluvy 119


Oddiel 119

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste v štáte Missouri 8. júla 1838 ako odpoveď na jeho úpenlivú prosbu: „Ó Pane! Ukáž služobníkom svojim, ako veľa žiadaš z majetku svojho ľudu ako desiatok.“ Zákon desiatku, ako je chápaný dnes, nebol daný Cirkvi pred týmto zjavením. Pojem desiatok v práve citovanej modlitbe a v predchádzajúcich zjaveniach (64:23; 85:3; 97:11) neznamenal iba jednu desatinu, ale všetky dobrovoľné obete alebo príspevky do cirkevných fondov. Pán dal predtým Cirkvi zákon zasvätenia a správcovstva majetku, ku ktorému členovia (hlavne vedúci starší) pristúpili skrze zmluvu, ktorá mala byť večnou. Pretože sa mnohí touto zmluvou neriadili, Pán ho na čas odňal a dal namiesto neho celej Cirkvi zákon desiatku. Prorok sa pýtal Pána, ako veľa z ich majetku žiada pre posvätné účely. Odpoveďou bolo toto zjavenie.

1–5, Svätí majú odovzdať svoj prebytočný majetok, a potom dávať, ako desiatok, jednu desatinu svojho príjmu ročne; 6–7, Tento postup posvätí krajinu Sion.

1 Veru, tak hovorí Pán, ja žiadam, aby bol všetok ich aprebytočný majetok vložený do rúk biskupa cirkvi mojej v Sione,

2 Pre stavbu adomu môjho a pre položenie základu Sionu, a pre kňazstvo, a pre dlhy predsedníctva Cirkvi mojej.

3 A toto bude počiatok adesiatku ľudu môjho.

4 A potom tí, ktorí už takto odovzdali desiatok, budú platiť jednu desatinu všetkého príjmu svojho ročne; a toto bude pre nich naveky stálym zákonom, pre sväté kňazstvo moje, hovorí Pán.

5 Veru hovorím vám, stane sa, že všetci tí, ktorí sa zhromažďujú v krajine aSion, budú odovzdávať desiatok týkajúci sa prebytočného majetku a budú dodržiavať tento zákon, inak nebudú nájdení hodnými, aby prebývali medzi vami.

6 A hovorím vám, ak nebude ľud môj dodržiavať tento zákon, aby ho svätil, a týmto zákonom posväcovať krajinu aSion pre mňa, aby ustanovenia moje a súdy moje mohli byť na nej zachované, aby mohli byť najviac sväté, hľa, veru hovorím vám, nebude to pre vás krajina Sion.

7 A toto bude príkladom pre všetky akoly Sionu. Tak je. Amen.