Náuka a zmluvy 25
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 25

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Harmony v štáte Pensylvánia v júli 1830 (pozri záhlavie oddielu 24) Toto zjavenie prejavuje vôľu Pána Emme Smithovej, Prorokovej manželke.

  1–6, Emma Smithová, vyvolená pani, je povolaná, aby pomáhala svojmu manželovi a utešovala ho; 7–11, Je tiež povolaná, aby písala, vysvetľovala písma a vybrala náboženské piesne; 12–14, Pieseň spravodlivých je pre Pána modlitbou; 15–16, Zásady poslušnosti v tomto zjavení sa týkajú všetkých.

  1 Počúvaj hlas Pána, svojho Boha, keď hovorím k tebe Emma Smithová, dcéra moja; lebo veru hovorím ti, všetci tí, ktorí aprijmú evanjelium moje, sú synmi a dcérami v bkráľovstve mojom.

  2 Zjavenie ti dávam ohľadom vôle svojej; a ak budeš verná a ak budeš akráčať predo mnou po cestách bcnosti, zachovám život tvoj a obdržíš cdedičstvo v Sione.

  3 Hľa, ahriechy tvoje sú ti odpustené a ty si vyvolenou paňou, ktorú som bpovolal.

  4 Nereptaj pre veci, ktoré si nevidela, lebo sú zadržané pred tebou a pred svetom, čo je múdrosť vo mne pre čas, ktorý príde.

  5 A úrad povolania tvojho bude pre aútechu služobníkovi môjmu, Josephovi Smithovi ml., manželovi tvojmu, v strastiach jeho, skrze utešujúce slová, v duchu miernosti.

  6 A ty pôjdeš s ním v dobe, kedy on pôjde, a budeš pre neho pisárkou, keď niet nikoho, kto by bol pre neho pisárom, aby som mohol poslať služobníka svojho, Olivera Cowderyho, kamkoľvek chcem.

  7 A ty budeš avysvätená pod jeho rukou, aby si vysvetľovala písma a nabádala cirkev, podľa toho, ako ti to bude dané Duchom mojím.

  8 Lebo on položí aruky svoje na teba a ty obdržíš Ducha Svätého, a čas tvoj bude venovaný písaniu a mnohému učeniu sa.

  9 A nemusíš sa báť, lebo manžel tvoj ťa bude v cirkvi podporovať; lebo pre nich je jeho apovolanie, aby im mohli byť bzjavené všetky veci, ktorékoľvek chcem, podľa ich viery.

  10 A veru hovorím ti, že odložíš aveci tohto bsveta a budeš chľadať veci sveta lepšieho.

  11 A bude ti tiež dané učiniť výber posvätných anáboženských piesní, ako ti bude dané, čo je mi príjemné, aby bolo v cirkvi mojej.

  12 Lebo duša moja sa teší z apiesne bsrdca; áno, pieseň spravodlivých je pre mňa modlitbou a bude zodpovedaná požehnaním na ich hlavy.

  13 A preto, pozdvihni srdce svoje a raduj sa, a priľni k zmluvám, ktoré si uzatvorila.

  14 Pokračuj v duchu amiernosti a varuj sa bpýchy. Nech sa duša tvoja teší z manžela tvojho a zo slávy, ktorá na neho zostúpi.

  15 Zachovávaj neustále prikázania moje, a akorunu bspravodlivosti obdržíš. A pokiaľ to nebudeš činiť, tam, kde som ja, cnemôžeš prísť.

  16 A veru, veru hovorím ti, že toto je ahlas môj pre všetkých. Amen.