Písma
Náuka a zmluvy 27
predchádzajúce ďalej

Oddiel 27

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Harmony v štáte Pensylvánia v auguste 1830. Pri príprave na náboženské zhromaždenie, pri ktorom mala byť požehnaná sviatosť chleba a vína, išiel Joseph zaobstarať víno. Bol ale navštívený nebeským poslom a obdržal toto zjavenie, ktorého časť bola zapísaná v tej dobe a zvyšok v septembri. Pri cirkevných zhromaždeniach sviatosti sa teraz používa voda namiesto vína.

1–4, Sú určené symboly, ktoré sa budú používať pri prijímaní sviatosti; 5–14, Kristus a Jeho služobníci zo všetkých dispenzácií budú prijímať sviatosť; 15–18, Oblečte sa do celého brnenia Božieho.

1 Počúvajte hlas Ježiša Krista, Pána svojho, Boha svojho a Vykupiteľa svojho, ktorého slovo je aživé a mocné.

2 Lebo hľa, hovorím vám, že nezáleží na tom, čo budete jesť alebo čo budete piť, keď prijímate asviatosť, ak je tomu tak, že to činíte s okom upreným na bslávu moju – pamätajúc pred Otcom na telo moje, ktoré bolo za vás položené, a ckrv moju, ktorá bola preliata na dodpustenie hriechov vašich.

3 A preto, dávam vám prikázanie, aby ste nekupovali víno ani silný nápoj od nepriateľov svojich;

4 A preto, nebudete prijímať žiadne, iba ak by to bolo vami nové pripravené; áno, v tomto kráľovstve Otca môjho, ktoré bude vybudované na zemi.

5 Hľa, toto je múdrosť vo mne, a preto, nedivte sa, lebo prichádza hodina, kedy budem apiť z plodov vínneho kmeňa s vami na zemi, a s bMoronim, ktorého som ti poslal, aby zjavil Knihu Mormonovu, obsahujúcu plnosť večného evanjelia môjho, ktorému som zveril kľúče záznamu cdreva Efrajimovho;

6 A tiež s aEliasom, ktorému som zveril kľúče uskutočňujúce znovuzriadenie všetkých vecí, hovorených ústami všetkých svätých prorokov, od počiatku sveta, ohľadom posledných dní;

7 A tiež s Jánom, synom Zachariášovým, ktorého Zachariáša on a(Elias) navštívil a dal mu sľub, že bude mať syna a meno jeho bude bJán, a bude naplnený duchom Eliasovým;

8 Ktorého Jána som poslal k vám, služobníci moji, Joseph Smith ml. a Oliver Cowdery, aby vás vysvätil k prvému akňazstvu, ktoré ste obdržali, aby ste mohli byť povolaní a bvysvätení rovnako ako cÁron;

9 A tiež s aEliášom, ktorému som zveril kľúče moci k bobráteniu sŕdc otcov k deťom a sŕdc detí k otcom, aby celá zem nemusela byť zasiahnutá prekliatím;

10 A tiež s Jozefom a Jákobom, a Izákom, a Abrahámom, otcami vašimi, skrze ktorých azasľúbenia pretrvávajú;

11 A tiež s Michaelom, teda aAdamom, otcom všetkých, kniežaťom všetkých, vekom starým;

12 A tiež s Petrom a Jakubom, a Jánom, ktorých som k vám poslal, skrze ktorých som vás avysvätil a konfirmoval, aby ste boli bapoštolmi a zvláštnymi csvedkami mena môjho a niesli kľúče služby svojej a tých istých vecí, ktoré som im zjavil;

13 Vám som azveril bkľúče svojho kráľovstva a cdispenzácie devanjelia pre eposledné časy; a pre fplnosť časov, v ktorej zhromaždím v gjedno všetky veci, ako tie, ktoré sú na nebi, tak tie, ktoré sú na zemi;

14 A tiež so všetkými tými, ktorých mi Otec môj adal zo sveta.

15 A preto, pozdvihnite srdcia svoje a radujte sa, a opášte bedrá svoje, a vezmite na seba celé abrnenie moje, aby ste mohli byť schopní odolať dňu zlému, učiniac všetko, aby ste mohli byť schopní bobstáť.

16 Stojte, takže, majúc bedrá svoje aopásané bpravdou, majúc cnáprsný pancier dspravodlivosti a nohy svoje obuté do prípravy v evanjelium epokoja, ktoré som vám zveril skrze fanjelov svojich, ktorých som vám poslal;

17 Berúc štít viery, ktorým budete schopní uhasiť všetky aohnivé šípy zlovoľného;

18 A vezmite prilbu spásy a meč Ducha môjho, ktorého na vás vylejem, a slovo moje, ktoré vám zjavujem, a buďte svorní ohľadom všetkých vecí, ktoré odo mňa žiadate, a buďte verní, pokiaľ neprídem, a vy budete auchopení a vyzdvihnutí, aby ste, kde som ja, boli vy btiež. Amen.