Písma
Náuka a zmluvy 94
predchádzajúce ďalej

Oddiel 94

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 2. augusta 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon a Jared Carter sú určení ako Cirkevná stavebná komisia.

1–9, Pán dáva prikázania ohľadom stavby domu pre prácu predsedníctva; 10–12, Má byť postavená tlačiareň; 13–17, Sú určené určité dedičstvá.

1 A znova, veru hovorím vám, apriateľom svojim, prikázanie dávam vám, aby ste začali dielo plánovania a pripravovania počiatku a základu mesta bkolu Sionu, tu v krajine Kirtland, počínajúc pri dome mojom.

2 A hľa, musí to byť učinené podľa avzoru, ktorý som vám dal.

3 A nech je prvý pozemok na juhu zasvätený pre mňa pre stavbu domu pre predsedníctvo, pre prácu predsedníctva, k získavaniu zjavení; a pre dielo služby apredsedníctva vo všetkých veciach týkajúcich sa cirkvi a kráľovstva.

4 Veru hovorím vám, že bude postavený päťdesiatpäť krát šesťdesiatpäť stôp v šírke svojej a v dĺžke svojej, vo vnútornej sieni.

5 A bude tam dolná sieň a horná sieň podľa vzoru, ktorý vám bude daný neskôr.

6 A bude zasvätený Pánovi od základu svojho podľa rádu kňazstva, podľa vzoru, ktorý vám bude daný neskôr.

7 A bude úplne zasvätený Pánovi pre prácu predsedníctva.

8 A nestrpíte, aby do neho vošla akákoľvek anečistá vec; a bude tam bsláva moja a bude tam prítomnosť moja.

9 Ale ak príde do neho akákoľvek anečistá vec, sláva moja tam nebude; a prítomnosť moja do neho nepríde.

10 A znova, hovorím vám, druhý pozemok na juhu bude zasvätený pre mňa pre stavbu domu pre mňa, pre dielo atlačenia bprekladu písiem mojich a všetkých vecí, ktoré vám prikážem.

11 A bude päťdesiatpäť krát šesťdesiatpäť stôp v šírke svojej a v dĺžke svojej, vo vnútornej sieni; a bude tam dolná a horná sieň.

12 A tento dom bude úplne zasvätený Pánovi od základu svojho, pre dielo tlače ohľadom všetkých vecí, ktoré vám prikážem, aby bol svätý, nepoškvrnený, podľa vzoru ohľadom všetkých vecí, ako vám bude dané.

13 A na treťom pozemku obdrží služobník môj Hyrum Smith dedičstvo svoje.

14 A na prvom a druhom pozemku na severe obdržia služobníci moji Reynolds Cahoon a Jared Carter dedičstvá svoje –

15 Aby mohli konať dielo, ktoré som im určil, aby boli komisiou pre stavbu domov mojich, podľa prikázania, ktoré som vám ja, Pán Boh, dal.

16 Tieto dva domy nebudú postavené, dokiaľ vám ohľadom nich nedám prikázanie.

17 A teraz vám v tomto čase nedávam nič viac. Amen.