Písma
Náuka a zmluvy 38
predchádzajúce ďalej

Oddiel 38

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Fayette v štáte New York 2. januára 1831. Bolo to pri príležitosti konferencie Cirkvi.

1–6, Kristus stvoril všetky veci; 7–8, Je uprostred Svojich Svätých, ktorí Ho čoskoro uvidia; 9–12, Všetko telo je pred Ním skazené; 13–22, Krajinu zasľúbenia vyhradil pre Svojich Svätých na čas i na večnosť; 23–27, Svätým je prikázané, aby boli jedno a aby si vážili jeden druhého ako bratia; 28–29, Sú predpovedané vojny; 30–33, Svätým bude daná moc z výsosti a vyjdú medzi všetky národy; 34–42, Cirkvi je prikázané, aby sa starala o chudobných a núdznych a aby sa snažila o bohatstvo večnosti.

1 Tak hovorí Pán, váš Boh, dokonca Ježiš Kristus, Veľký aJa som, Alfa i Omega, bpočiatok i koniec, ten istý, ktorý hľadel na široké rozpätie večnosti a na všetky serafínske czástupy nebies, dpredtým ako bol svet eučinený;

2 Ten istý, ktorý apozná všetky veci, lebo bvšetky veci sú prítomné pred očami mojimi;

3 Ja som ten istý, ktorý prehovoril, a svet bol aučinený, a všetky veci prišli skrze mňa.

4 Ja som ten istý, ktorý vzal aSion Enochov do svojho vlastného lona; a veru, hovorím, dokonca toľko, koľko ich buverilo v meno moje, lebo ja som Kristus a svojím vlastným menom, mocou ckrvi, ktorú som prelial, som za nich prosil pred Otcom.

5 Ale hľa, zvyšok azlovoľných držím v breťaziach temnoty až do csúdu veľkého dňa, ktorý príde na konci zeme;

6 A práve tak dám, aby boli držaní zlovoľní, ktorí nechcú počuť hlas môj, ale zatvrdzujú srdcia svoje, a beda, beda, beda je ich osud.

7 Ale hľa, veru, veru hovorím vám, že aoči moje spočívajú na vás. Som vo vašom bstrede, a vy ma nemôžete vidieť;

8 Ale čoskoro príde deň, kedy ma auvidíte a budete vedieť, že ja som; lebo závoj temnoty bude čoskoro roztrhaný a ten, kto nie je bočistený, toho dňa cneobstojí.

9 A preto, opášte bedrá svoje a buďte pripravení. Hľa, akráľovstvo je vaše a nepriateľ vás nepremôže.

10 Veru hovorím vám, vy ste ačistí, ale nie úplne; a niet nikoho iného, v kom by sa mi dobre bzaľúbilo.

11 Lebo všetko atelo je predo mnou skazené; a moci btemnoty prevládajú na zemi, medzi deťmi ľudskými, v prítomnosti všetkých zástupov nebies –

12 Čo spôsobuje, že vládne ticho a celá večnosť je arozbolená, a banjeli čakajú na veľký príkaz czožať zem, zhromaždiť dkúkoľ, aby mohol byť espálený; a hľa, nepriateľ je spolčený.

13 A teraz, ukazujem vám tajomstvo, vec, ktorá sa deje v tajných komnatách, aby uskutočnila v priebehu časov dokonca vaše azničenie, a vy ste to nevedeli;

14 Ale teraz vám to hovorím, a vy ste požehnaní, nie pre neprávosť svoju, ani pre neveriace srdce svoje, lebo veru niektorí z vás sú vinní predo mnou, ale budem milosrdný k slabosti vašej.

15 Takže, buďte odteraz a naďalej asilní; bnebojte sa, lebo kráľovstvo je vaše.

16 A pre spásu vašu vám dávam prikázanie, lebo som počul modlitby vaše a achudobní sa ponosovali predo mnou, a bbohatých som ja učinil, a všetko telo je moje, a ja cnečiním rozdiely medzi osobami.

17 A učinil som zem bohatou a hľa, je apodnožím mojím, a preto znova budem na nej stáť.

18 A ja vám ponúkam väčšie bohatstvo a považujem za vhodné vám ho dať, dokonca krajinu zasľúbenia, krajinu oplývajúcu mliekom a medom, na ktorej nebude žiadne prekliatie, keď príde Pán;

19 A ja vám ju dám ako krajinu dedičstva vášho, ak sa o to budete snažiť celým srdcom svojím.

20 A toto bude zmluva moja s vami, vy ju budete mať ako krajinu dedičstva svojho a adedičstva detí svojich naveky, pokiaľ bude zem trvať, a budete ju znova vlastniť na večnosti, aby už nikdy nepominula.

21 Ale veru hovorím vám, že časom nebudete mať žiadneho kráľa ani panovníka, lebo ja budem vaším akráľom a budem bdieť nad vami.

22 A preto, počujte môj hlas a anasledujte ma, a budete bslobodným ľudom, a nebudete mať žiadne zákony, ale zákony moje, keď prídem, lebo ja som váš czákonodarca, a čo môže zadržať ruku moju?

23 Ale veru hovorím vám, aučte jeden druhého podľa úradu, ku ktorému som vás určil;

24 A nech si každý človek aváži brata svojho ako seba samého a pestuje bcnosťcsvätosť predo mnou.

25 A znova hovorím vám, nech si každý človek váži brata svojho ako seba samého.

26 Lebo ktorý človek medzi vami má dvanásť synov, a nenadŕža im, a oni mu slúžia poslušne a on hovorí jednému: Buď oblečený do rúcha a sadni si sem; a druhému: Buď oblečený do handier a sadni si tamto – a pozerá na synov svojich a hovorí ja som spravodlivý?

27 Hľa, toto som vám dal ako podobenstvo, a je to tak, dokonca ako ja som. Hovorím vám: Buďte ajedno; a ak nie ste jedno, nie ste moji.

28 A znova, hovorím vám, že nepriateľ v tajných komnatách vám usiluje o aživot.

29 Počúvate o avojnách v ďalekých krajinách a hovoríte, že budú čoskoro veľké vojny v ďalekých krajinách, ale nepoznáte srdce ľudí vo vlastnej krajine svojej.

30 Hovorím vám tieto veci kvôli modlitbám vašim; a preto, auchovávajte ako poklad bmúdrosť vo vnútri svojom, aby vám zlovoľnosť ľudí tieto veci nezjavila skrze ich zlovoľnosť spôsobom, ktorý bude hovoriť do uší vašich hlasom silnejším než ten, ktorý bude otriasať zemou; ale ak ste pripravení, nebudete sa báť.

31 A aby ste mohli uniknúť moci nepriateľa a byť zhromaždení ku mne ako spravodlivý ľud, bez apoškvrny a bez úhony –

32 A preto, z tohto dôvodu som vám dal prikázanie, aby ste išli do aOhia; a tam vám dám bzákon svoj; a tam budete cobdarovaní mocou z výsosti;

33 A odtiaľ všetci, ktorých chcem, avyjdú medzi všetky národy, a bude im povedané, čo budú činiť; lebo mám uložené v zásobe veľké dielo, lebo Izrael bude bspasený a ja ich povediem, kdekoľvek chcem, a žiadna moc cnezadrží ruku moju.

34 A teraz, dávam cirkvi v týchto končinách prikázanie, že istí mužovia medzi nimi budú ustanovení, a budú ustanovení ahlasom cirkvi;

35 A budú sa starať o chudobných a núdznych, a budú im poskytovať aútechu, aby netrpeli; a budú ich posielať na miesto, ktoré som im prikázal;

36 A toto bude ich práca, spravovať záležitosti majetku tejto cirkvi.

37 A tí, ktorí majú farmy, ktoré nemôžu byť predané, nech ich opustia alebo prenajmú, ako sa im zdá dobré.

38 Hľaďte, aby boli všetky veci uchovávané; a keď budú mužovia aobdarovaní mocou z výsosti a vyslaní, všetky tieto veci budú zhromažďované do lona cirkvi.

39 A ak hľadáte abohatstvo, čo je vôľa Otcova, aby vám ho dal, budete najbohatšími zo všetkých ľudí, lebo budete mať bohatstvo večnosti; a musí to nevyhnutne byť, aby bbohatstvo zeme bolo moje, aby som ho dával; ale varujte sa cpýchy, aby ste sa nestali ako dNefiti za stara.

40 A znovu, hovorím vám, dávam vám prikázanie, aby každý človek, ako starší, kňaz, učiteľ, a tiež člen, išli s mocou svojou, s prácou arúk svojich, aby pripravili a uskutočnili veci, ktoré som prikázal.

41 A nech akázanie vaše je hlasom bvarovania, každý človek blížnemu svojmu, v znášanlivosti a v miernosti.

42 avyjdite z prostriedku zlovoľných. Zachráňte sa. Buďte čistí, vy, ktorí nosíte nádoby Pána. Tak je. Amen.