Písma
Náuka a zmluvy 21
predchádzajúce ďalej

Oddiel 21

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, vo Fayette v štáte New York 6. apríla 1830. Toto zjavenie bolo dané pri organizovaní Cirkvi, uvedeného dňa, v domácnosti Petra Whitmera st. Zúčastnilo sa ho šesť mužov, ktorí boli predtým pokrstení. Jednomyseľným hlasovaním tieto osoby vyjadrili svoje prianie a odhodlanie organizovať sa podľa prikázania Božieho (pozri oddiel 20). Odhlasovali tiež, že uznávajú Josepha Smitha ml. a Olivera Cowderyho ako predsedajúcich úradníkov Cirkvi a že ich budú podporovať. Joseph potom kladením rúk vysvätil Olivera za staršieho Cirkvi a Oliver podobne vysvätil Josepha. Po uskutočnení obradu sviatosti Joseph a Oliver položili jednotlivo ruky na účastníkov, aby udelili Ducha Svätého a konfirmovali každého ako člena Cirkvi.

1–3, Joseph Smith je povolaný, aby bol vidcom, prekladateľom, prorokom, apoštolom a starším; 4–8, Jeho slovo bude riadiť vec Sionu; 9–12, Svätí budú veriť jeho slovám, keď hovorí skrze Utešiteľa.

1 Hľa, medzi vami bude vedený azáznam; a v ňom budeš nazývaný bvidcom, prekladateľom, prorokom, capoštolom Ježiša Krista, starším cirkvi skrze vôľu Boha Otca a milosť tvojho Pána Ježiša Krista,

2 Súc ainšpirovaný Duchom Svätým položiť jej základy a vybudovať ju k najsvätejšej viere.

3 aCirkev, ktorá bola bzorganizovaná a zriadená v roku vášho Pána tisíc osemsto tridsať, v štvrtom mesiaci a šiesteho dňa mesiaca, ktorý sa nazýva apríl.

4 A preto, myslím tým cirkev, budeš dbať na všetky jeho aslová a prikázania, ktoré ti bude dávať, keď ich obdrží, kráčajúc vo všetkej bsvätosti predo mnou;

5 Lebo aslovo jeho budete prijímať ako z mojich vlastných úst, vo všetkej trpezlivosti a viere.

6 Lebo konaním týchto vecí vás abrány pekelné nepremôžu; áno, a Pán Boh rozptýli pred vami moci btemnoty a spôsobí, aby sa nebesia czachveli pre vaše dobro a dslávu jeho mena.

7 Lebo tak hovorí Pán Boh: Jeho som inšpiroval, aby pohol vecou aSionu s veľkou mocou pre dobro, a jeho usilovnosť poznám a jeho modlitby som počul.

8 Áno, jeho plač pre Sion som videl a spôsobím, že nebude naďalej pre neho žialiť, lebo jeho dni radosti prichádzajú v aodpustení hriechov jeho a v prejavoch požehnaní mojich na skutkoch jeho.

9 Lebo, hľa, apožehnám všetkých tých, ktorí pracujú na bvinici mojej mocným požehnaním a oni budú veriť slovám jeho, ktoré sú mu dávané cUtešiteľom skrze mňa, ktorý dzjavuje, že Ježiš bol eukrižovaný fhriešnymi ľuďmi pre hriechy gsveta, áno, pre odpustenie hriechov hskrúšeného srdca.

10 A preto, je to moja vôľa, aby bol avysvätený tebou, Oliver Cowdery, apoštol môj;

11 A toto je obrad pre teba, aby si bol starším pod jeho rukou, tak, že on je pre teba aprvým, aby si mohol byť starším pre túto cirkev Kristovu, ktorá nesie moje meno –

12 A prvým kazateľom tejto cirkvi pre cirkev a pred svetom, áno, pre pohanov; áno, a tak hovorí Pán Boh, hľa, hľa! pre aŽidov tiež. Amen.