Písma
Náuka a zmluvy 124
predchádzajúce ďalej

Oddiel 124

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, v Nauvoo v štáte Illinois 19. januára 1841. Svätí boli prinútení opustiť štát Missouri kvôli prenasledovaniu a nezákonným postupom verejných úradníkov proti nim. Vyhladzovacie nariadenie vydané Lilburnom W. Boggsom, guvernérom štátu Missouri, datované 27. októbra 1838 im nenechalo žiadnu alternatívu. V roku 1841, kedy bolo dané toto zjavenie, bolo Svätými vybudované mesto Nauvoo, stojace na mieste bývalej dediny Commerce v štáte Illinois a v ňom bolo zriadené ústredie Cirkvi.

1–14, Josephovi Smithovi je prikázané, aby učinil vážne prehlásenie o evanjeliu prezidentovi Spojených štátov, guvernérom a vládcom všetkých národov; 15–21, Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith st. a ďalší medzi žijúcimi a mŕtvymi sú požehnaní pre svoju bezúhonnosť a cnosti; 22–28, Svätým je prikázané postaviť v Nauvoo ako dom pohostinnosti pre cudzincov, tak aj chrám; 29–36, Krsty za mŕtvych majú byť vykonávané v chrámoch; 37–44, Pánov ľud vždy stavia chrámy na vykonávanie svätých obradov; 45–55, Svätí sú zbavení záväzku stavať chrám v kraji Jackson kvôli útlaku svojich nepriateľov; 56–83, Sú dané pokyny pre stavbu Domu Nauvoo; 84–96, Hyrum Smith je povolaný, aby bol patriarchom, aby obdržal kľúče a aby stál na mieste Olivera Cowderyho; 97–122, William Law a ďalší dostávajú radu ohľadom svojej práce; 123–145, Sú menovaní generálni a miestni úradníci aj so svojimi povinnosťami a začlenením do kvóra.

1 Veru tak hovorí Pán tebe, služobník môj Joseph Smith, dobre sa mi zaľúbilo v obeti tvojej a vyznaniach tvojich, ktoré si učinil; lebo za týmto účelom som ťa vzbudil, aby som mohol ukázať múdrosť svoju skrze aslabé veci zeme.

2 Modlitby tvoje sú prijateľné predo mnou; a ako odpoveď na ne ti hovorím, že si teraz povolaný okamžite učiniť vážne prehlásenie o evanjeliu mojom a o tomto akole, ktorý som zasadil, aby bol uholným kameňom Sionu, ktorý bude vyleštený s vycibrenosťou, ktorá je podobná palácu.

3 Toto prehlásenie bude učinené všetkým akráľom sveta, štyrom kútom jeho, ctihodnému novo zvolenému prezidentovi a veľkomyseľným guvernérom národa, v ktorom žiješ, a všetkým národom zeme rozptýleným doširoka.

4 Nech je napísané v duchu amiernosti a mocou Ducha Svätého, ktorý bude v tebe v čase jeho písania;

5 Lebo ti bude Duchom Svätým dané poznať vôľu moju ohľadom oných kráľov a autorít, dokonca čo sa im prihodí v čase, ktorý príde.

6 Lebo hľa, čoskoro na nich zavolám, aby dbali na svetlo a slávu Sionu, lebo prišiel stanovený čas prejavovať mu priazeň.

7 Takže, zavolaj na nich hlasným prehlásením a svedectvom svojím, neboj sa ich, lebo sú ako atráva a všetka ich sláva je ako jej kvet, ktorý skoro opadne, aby tiež mohli byť ponechaní bez výhovorky –

8 A aby som ich mohol navštíviť v deň navštívenia, kedy odhalím tvár zo zakrytia svojho, aby som určil diel utláčateľa medzi pokrytcami, kde je aškrípanie zubov, ak budú zavrhovať služobníkov mojich a svedectvo moje, ktoré som im zjavil.

9 A znova, ja ich navštívim a obmäkčím ich srdcia, mnohým z nich, pre dobro vaše, aby ste mohli nájsť milosť v ich očiach, aby mohli prísť k asvetlu pravdy a pohania k povýšeniu alebo k pozdvihnutiu Sionu.

10 Lebo deň navštívenia môjho prichádza rýchlo, v ahodine, kedy na to nepomyslíte; a kde bude bezpečie ľudu môjho a útočisko pre tých, ktorí z nich ostanú?

11 Prebuďte sa, ó králi zeme! Poďte, ó poďte so zlatom svojím a striebrom svojím na pomoc ľudu môjmu, k domu dcér Sionu.

12 A znova, veru hovorím ti, nech ti služobník môj Robert B. Thompson pomôže napísať toto prehlásenie, lebo sa mi v ňom dobre zaľúbilo, a že má byť s tebou;

13 Takže, nech počúva rady tvoje, a ja mu požehnám množstvom požehnaní; nech je verný a pravdivý vo všetkých veciach odteraz až naďalej, a bude veľký v očiach mojich;

14 Ale nech pamätá na to, že jeho asprávcovstvo budem požadovať z rúk jeho.

15 A znova, veru hovorím ti, požehnaný je služobník môj aHyrum Smith; lebo ja, Pán, ho milujem pre bbezúhonnosť srdca jeho, a pretože miluje to, čo je správne predo mnou, hovorí Pán.

16 Znova, nech ti služobník môj John C. Bennett pomáha v práci tvojej ohľadom posielania slova môjho kráľom a ľuďom zeme a stojí pri tebe, dokonca pri tebe, služobník môj Joseph Smith, v hodine strasti; a jeho odmena ho neminie, ak bude prijímať arady.

17 A pre lásku svoju bude veľkým, lebo bude môj, ak bude toto činiť, hovorí Pán. Videl som dielo, ktoré učinil, ktoré prijímam, ak bude pokračovať, a budem ho korunovať požehnaniami a veľkou slávou.

18 A znova, hovorím ti, že mojou vôľou je, aby služobník môj Lyman Wight pokračoval v kázaní pre Sion, v duchu miernosti, vyznávajúc ma pred svetom; a ja ho ponesiem akoby na aorlích krídlach; a on bude plodiť slávu a česť sebe a môjmu menu.

19 Aby som, keď dokončí dielo svoje, ho mohol prijať k sebe samému, tak ako som prijal služobníka svojho aDavida Pattena, ktorý je so mnou v tomto čase, a tiež služobníka svojho bEdwarda Partridgea, a tiež dlhoročného služobníka svojho cJosepha Smitha st., ktorý sedí ds Abrahámom na pravici jeho a je požehnaný a svätý, lebo je môj.

20 A znova, veru hovorím ti, služobník môj George Miller je bez aľsti; môže mu byť dôverované pre bezúhonnosť srdca jeho; a pre lásku, ktorú má k svedectvu môjmu, ho ja, Pán, milujem.

21 Takže hovorím ti, pečatím na hlavu jeho úrad abiskupstva, ako na služobníka svojho Edwarda Partridgea, aby mohol prijímať zasvätenia pre dom môj, aby mohol poskytovať požehnania na hlavu chudobných z ľudu môjho, hovorí Pán. Nech žiadny nepohŕda služobníkom mojím Georgom, lebo on ma bude ctiť.

22 Nech služobník môj George a služobník môj Lyman, a služobník môj John Snider, a ďalší postavia adom menu môjmu, taký, aký im ukáže služobník môj Joseph, na mieste, ktoré im tiež ukáže.

23 A bude domom pohostinným, domom, kam môžu prísť cudzinci zďaleka, aby sa v ňom ubytovali; takže nech je to dobrý dom, hodný všetkého prijatia, aby unavený apútnik mohol nájsť zdravie a bezpečie, zatiaľ čo bude premýšľať o slove Pána; a o buholnom kameni, ktorý som určil pre Sion.

24 Tento dom bude zdravým príbytkom, ak bude postavený menu môjmu a ak správca, ktorý bude preň určený, nestrpí, aby naň prišlo akékoľvek pošpinenie. Bude svätým, alebo Pán, váš Boh, v ňom nebude prebývať.

25 A znova, veru hovorím ti, nech všetci svätí moji prichádzajú zďaleka.

26 A pošlite rýchlych poslov, áno, vyvolených poslov, a povedzte im: Príďte so všetkým zlatom svojím a striebrom svojím, a drahými kameňmi svojimi, a so všetkými starožitnosťami svojimi; a so všetkými, ktorí majú znalosť o starožitnostiach, ktorí chcú prísť, môžu prísť, a prineste krušpán a jedľu, a borovicu spoločne so všetkými vzácnymi stromami zeme;

27 A so železom, s meďou a s mosadzou, a so zinkom, a so všetkými vzácnymi vecami zeme; a postavte adom menu môjmu, pre Najvyššieho, aby v ňom bprebýval.

28 Lebo na zemi sa nenachádza miesto, do ktorého by mohol prísť a aznovuzriadiť znova to, čo sa vám stratilo, alebo čo on odňal, dokonca plnosť kňazstva.

29 Lebo akrstiteľnica nie je na zemi, aby oni, svätí moji, mohli byť bkrstení za tých, ktorí sú mŕtvi –

30 Lebo tento obrad náleží domu môjmu a nemôže byť pre mňa prijateľný, iba ak v dňoch chudoby vašej, v ktorých nie ste schopní postaviť pre mňa dom.

31 Ale prikazujem vám, vy všetci svätí moji, aby ste pre mňa apostavili dom; a dávam vám dostatočný čas, aby ste pre mňa postavili dom; a počas tohto času budú pre mňa vaše krsty prijateľné.

32 Ale hľa, na konci tohto určenia nebudú pre mňa vaše krsty za vašich mŕtvych prijateľné; a ak neučiníte tieto veci na konci tohto určenia, budete zavrhnutí ako cirkev, s mŕtvymi svojimi, hovorí Pán, váš Boh.

33 Lebo veru hovorím vám, že potom, čo ste mali dostatočný čas postaviť pre mňa dom, do ktorého obrad krstenia za mŕtvych náleží a pre ktorý bol tento obrad ustanovený pred založením sveta, vaše krsty za mŕtvych vašich nemôžu byť pre mňa prijateľné;

34 Lebo v ňom sú ustanovované akľúče svätého kňazstva, aby ste mohli obdržať česť a slávu.

35 A po tomto čase vaše krsty za mŕtvych skrze tých, ktorí sú už doširoka rozptýlení, nebudú pre mňa prijateľné, hovorí Pán.

36 Lebo je ustanovené, že v Sione a v koloch jeho, a v Jeruzaleme, v tých miestach, ktoré som určil ako aútočisko, budú miesta pre vaše krsty za vašich mŕtvych.

37 A znova, veru hovorím vám, ako budú aomývania vaše pre mňa prijateľné, ak ich nebudete vykonávať v dome, ktorý ste postavili menu môjmu?

38 Lebo z tohto dôvodu som prikázal Mojžišovi, aby postavil astánok, aby ho nosili so sebou v pustatine, a aby postavili bdom v krajine zasľúbenia, aby mohli byť zjavené oné obrady, ktoré boli skryté od času, skôr ako bol svet.

39 Takže, veru hovorím vám, že apomazania vaše a omývania vaše, a bkrsty vaše za mŕtvych, a cposvätné zhromaždenia vaše, a pripomienky vašich dobetí skrze synov Léviho, a pre zjavenia vaše na enajsvätejších miestach vašich, v ktorých prijímate rozhovory, a ustanovenia vaše a súdy, pre počiatok zjavení a založenie Sionu, a pre slávu, česť a obdarovanie všetkých mešťanov jeho sú ustanovené obradom svätého domu môjho, ktorý to dom je ľudu môjmu vždy prikázané postaviť.

40 A veru hovorím vám, nech je tento dom postavený menu môjmu, aby som v ňom mohol ľudu svojmu zjavovať obrady svoje;

41 Lebo považujem za vhodné azjaviť cirkvi svojej veci, ktoré boli udržiavané bskryté od času pred založením sveta, veci, ktoré sa týkajú dispenzácie cplnosti časov.

42 aukážem služobníkovi svojmu Josephovi všetky veci týkajúce sa tohto domu a kňazstva jeho a miesto, na ktorom bude postavený.

43 A postavíte ho na mieste, kde ste ho zamýšľali postaviť, lebo to je miesto, ktoré som vyvolil, aby ste ho na ňom postavili.

44 Ak budete pracovať so všetkou mocou svojou, posvätím oné miesto, takže bude učinené asvätým.

45 A ak bude ľud môj počúvať hlas môj a hlas aslužobníkov mojich, ktorých som ustanovil, aby viedli ľud môj, hľa, veru hovorím vám, nepohnú sa zo svojho miesta.

46 Ale ak nebudú počúvať hlas môj ani hlas týchto mužov, ktorých som ustanovil, nebudú požehnaní, pretože špinia svätú pôdu moju a sväté obrady moje, a charty a sväté slová moje, ktoré im dávam.

47 A ak sa stane, že postavíte dom menu môjmu, a nebudete činiť veci, ktoré vám hovorím, nebudem plniť aprísahu, ktorú vám dávam, ani nebudem plniť zasľúbenia, ktoré očakávate z rúk mojich, hovorí Pán.

48 Lebo anamiesto požehnaní privediete vy, skrze vlastné diela svoje, prekliatia, hnev, rozhorčenie a súdy na vlastné hlavy svoje, skrze pochabosti svoje a skrze všetky ohavnosti svoje, ktoré praktizujete predo mnou, hovorí Pán.

49 Veru, veru hovorím vám, že keď dám prikázanie ktorémukoľvek zo synov ľudských učiniť dielo menu môjmu a tí synovia ľudskí idú so všetkou mocou svojou a so všetkým, čo majú, aby vykonali oné dielo, a nepoľavia v ausilovnosti svojej, a ich nepriatelia prídu na nich a budú im brániť vo vykonávaní oného diela, hľa, je to vôľa moja bnežiadať už viac oné dielo z rúk oných synov ľudských, ale prijať ich obete.

50 A neprávosť a priestupok proti svojim svätým zákonom a prikázaniam anavštívim na hlavách tých, ktorí bránia dielu môjmu, do tretieho a štvrtého bpokolenia, dokiaľ cnebudú činiť pokánie a dokiaľ ma budú nenávidieť, hovorí Pán Boh.

51 Takže, z tohto dôvodu som prijal obete tých, ktorým som prikázal postaviť mesto a adom menu môjmu v bkraji Jackson v Missouri a ktorým v tom bolo zabránené ich nepriateľmi, hovorí Pán, váš Boh.

52 A budem odpovedať asúdom, hnevom a rozhorčením, nárekom a úzkosťou, a škrípaním zubov na ich hlavy, do tretieho a štvrtého pokolenia, dokiaľ nebudú činiť pokánie a dokiaľ ma budú nenávidieť, hovorí Pán, váš Boh.

53 A toto činím príkladom pre vás, pre útechu vašu ohľadom všetkých tých, ktorým bolo prikázané učiniť dielo a ktorým bolo zabránené rukami ich nepriateľov a útlakom, hovorí Pán, váš Boh.

54 Lebo ja som Pán, váš Boh, a spasím všetkých tých bratov vašich, ktorí boli ačistí v srdci a boli bzabití v krajine Missouri, hovorí Pán.

55 A znova, veru hovorím vám, prikazujem vám znova, aby ste postavili adom menu môjmu, dokonca na tomto mieste, aby ste mi mohli bdokázať, že ste verní vo všetkých veciach, v čomkoľvek, čo vám prikazujem, aby som vás mohol žehnať a korunovať cťou, nesmrteľnosťou a večným životom.

56 A teraz, hovorím vám, čo sa týka pohostinného adomu môjho, ktorý som vám prikázal postaviť pre ubytovanie a stravovanie cudzincov, nech je postavený menu môjmu a nech je pomenovaný menom mojím, a nech služobník môj Joseph a dom jeho má v ňom miesto, z pokolenia na pokolenie.

57 Lebo toto pomazanie som vložil na hlavu jeho, aby požehnanie jeho bolo tiež položené na hlavu potomstva jeho po ňom.

58 A ako som hovoril aAbrahámovi ohľadom pokolení zeme, práve tak hovorím služobníkovi svojmu Josephovi: V tebe a v bsemene tvojom budú požehnané pokolenia zeme.

59 Takže, nech služobník môj Joseph a semeno jeho po ňom má miesto v onom dome, z pokolenia na pokolenie, na veky vekov, hovorí Pán.

60 A nech je oný dom nazvaný Dom Nauvoo; a nech je príjemným príbytkom pre človeka a miestom odpočinku pre unaveného pútnika, aby mohol premýšľať o sláve Sionu a o sláve tohto uholného kameňa jeho;

61 Aby tiež mohol obdržať radu od tých, ktorých som ustanovil, aby boli ako slávny asad a ako bstrážnici na hradbách jeho.

62 Hľa, veru hovorím vám, nech sa služobník môj George Miller a služobník môj Lyman Wight, a služobník môj John Snider, a služobník môj Peter Haws zorganizujú a určia medzi sebou jedného, aby bol prezidentom ich kvóra pre účel stavby oného domu.

63 A vytvoria stanovy, skrze ktoré budú môcť prijímať peniaze za podiel na stavbu oného domu.

64 A nebudú prijímať menej než päťdesiat dolárov za podielový list na onom dome a bude im dovolené prijímať pätnásťtisíc dolárov od ktoréhokoľvek jednotlivého človeka za podiel na onom dome.

65 Ale nebude im dovolené prijímať nad pätnásťtisíc dolárov za podiel od ktoréhokoľvek jednotlivého človeka.

66 A nebude im dovolené prijímať pod päťdesiat dolárov od ktoréhokoľvek jednotlivého človeka za podielový list na onom dome.

67 A nebude im dovolené prijať žiadneho človeka ako podielnika na tomto dome, iba ak zaplatí svoj podiel do ich rúk v čase, kedy prijíma podiel;

68 A v pomere k výške podielu, ktorý zaplatí do ich rúk, obdrží podiel na onom dome; ale ak nezaplatí nič do ich rúk, neobdrží žiadny podiel na onom dome.

69 A ak ktokoľvek zaplatí podiel do ich rúk, bude to za podiel na onom dome, pre seba a pre pokolenie svoje po sebe, z pokolenia na pokolenie, dokiaľ on a jeho dedičia budú držať oný podiel a podiel nepredajú alebo neprevedú z rúk svojich skrze svoju vlastnú slobodnú vôľu a čin, ak chcete činiť moju vôľu, hovorí Pán, váš Boh.

70 A znova, veru hovorím vám, ak služobník môj George Miller a služobník môj Lyman Wight, a služobník môj John Snider, a služobník môj Peter Haws obdržia akýkoľvek podiel do rúk svojich, v peniazoch alebo v majetku, skrze ktorý obdržia skutočnú hodnotu peňazí, nepoužijú žiadnu časť oného podielu na žiadny iný účel než na onen dom.

71 A ak použijú akúkoľvek časť oného podielu kdekoľvek inde než na onen dom, bez súhlasu podielnika, a ak nesplatia štvornásobne za podiel, ktorý použili kdekoľvek inde než na onen dom, budú prekliati a budú odstránení z miesta svojho, hovorí Pán Boh; lebo ja, Pán, som Boh a nebudú sa mi aposmievať v žiadnej z týchto vecí.

72 Veru hovorím vám, nech služobník môj Joseph zaplatí podiel na stavbu oného domu do ich rúk, ako sa mu zdá dobré; ale služobník môj Joseph nemôže zaplatiť nad pätnásťtisíc dolárov za podiel na tomto dome, ani pod päťdesiat dolárov; ani žiadny iný človek, hovorí Pán.

73 A sú tiež ďalší, ktorí si želajú poznať vôľu moju ohľadom seba, lebo o to žiadali z rúk mojich.

74 Takže, hovorím vám ohľadom služobníka svojho Vinsona Knighta, ak chce činiť vôľu moju, nech vloží podiel na oný dom pre seba a pre pokolenie svoje po sebe, z pokolenia na pokolenie.

75 A nech pozdvihne hlas svoj dlho a hlasno uprostred ľudu, aby ahájil vec chudobných a núdznych; a nech nezlyhá, ani srdce jeho nech neochabuje; a ja bprijmem obete jeho, lebo nebudú pre mňa ako obete Kainove, lebo on bude môj, hovorí Pán.

76 Nech sa rodina jeho raduje a odvráti srdce svoje od strasti; lebo ja som ho vyvolil a pomazal som ho a on bude ctený uprostred domu svojho, lebo ja mu odpúšťam všetky hriechy, hovorí Pán. Amen.

77 Veru hovorím vám, nech služobník môj Hyrum vloží podiel do oného domu, ako sa mu zdá dobré, pre seba a pokolenie svoje po sebe, z pokolenia na pokolenie.

78 Nech služobník môj Isaac Galland vloží podiel do oného domu; lebo ja, Pán, ho milujem pre dielo, ktoré učinil, a odpustím mu všetky hriechy; takže, nech je na neho pamätané pre účasť na onom dome z pokolenia na pokolenie.

79 Nech je z vás určený služobník môj Isaac Galland a nech je vysvätený služobníkom mojím Williamom Marksom, a nech je ním požehnaný, aby išiel so služobníkom mojím Hyrumom uskutočniť dielo, ktoré im ukáže služobník môj Joseph, a oni budú veľmi požehnaní.

80 Nech služobník môj William Marks zaplatí podiel na onom dome, ako sa mu zdá dobré, pre seba a pokolenia svoje, z pokolenia na pokolenie.

81 Nech služobník môj Henry G. Sherwood zaplatí podiel na onom dome, ako sa mu zdá dobré, pre seba a semeno svoje po sebe, z pokolenia na pokolenie.

82 Nech služobník môj William Law zaplatí podiel na onom dome, pre seba a semeno svoje po sebe, z pokolenia na pokolenie.

83 Ak chce činiť vôľu moju, nech neberie rodinu svoju do východných krajín, dokonca do Kirtlandu; a predsa, ja, Pán, vybudujem Kirtland, ale ja, Pán, mám pre obyvateľov jeho pripravený bič.

84 A so služobníkom mojím Almonom Babbittom, je veľa vecí, ktorými nie som potešený; hľa, usiluje o to, aby utvrdil radu svoju namiesto rady, ktorú som ja ustanovil, dokonca tej z predsedníctva Cirkvi mojej; a vyzdvihuje azlaté teľa pre uctievanie ľudu môjmu.

85 Nech aneodchádza z tohto miesta žiadny človek, ktorý sem prišiel snažiac sa zachovávať prikázania moje.

86 Ak budú žiť tu, nech žijú pre mňa; a ak zomrú, nech zomrú pre mňa; lebo budú aodpočívať od všetkých prác svojich tu a budú pokračovať v dielach svojich.

87 Takže, nech služobník môj William vloží dôveru svoju do mňa a prestane sa báť ohľadom rodiny svojej pre chorobu krajiny. Ak ma amilujete, zachovávajte moje prikázania; a choroba krajiny sa bobráti k sláve vašej.

88 Nech služobník môj William ide a hlása moje večné evanjelium hlasným hlasom a s veľkou radosťou, tak ako bude pohnutý aDuchom mojím, obyvateľom Warsawy, a tiež obyvateľom Carthage, a tiež obyvateľom Burlingtonu, a tiež obyvateľom Madisonu a čaká trpezlivo a usilovne na ďalšie poučenia na generálnej konferencii mojej, hovorí Pán.

89 Ak chce činiť vôľu moju, nech odteraz a naďalej počúva rady služobníka môjho Josepha a hrivnami svojimi podporuje avec chudobných, a vydá bnový preklad svätého slova môjho pre obyvateľov zeme.

90 A ak to bude činiť, apožehnám ho množstvom požehnaní, takže nebude opustený, ani semeno jeho nebude nájdené bžobrajúce o chlieb.

91 A znova, veru hovorím vám, nech je služobník môj William určený, vysvätený a pomazaný ako radca pre služobníka môjho Josepha, namiesto služobníka môjho Hyruma, aby služobník môj Hyrum mohol prevziať úrad kňazstva a apatriarchu, ktorý mu bol určený otcom jeho, skrze požehnanie, a tiež skrze právo;

92 Aby odteraz a naďalej držal kľúče apatriarchálnych požehnaní na hlavy všetkého ľudu môjho,

93 Aby kohokoľvek požehná, bol požehnaný, a kohokoľvek aprekľaje, bol prekliaty; aby čokoľvek bzviaže na zemi, bolo zviazané v nebi; a čokoľvek rozviaže na zemi, bolo rozviazané v nebi.

94 A od tohto času naďalej ho určujem, aby mohol byť prorokom a avidcom, a zjavovateľom pre cirkev moju rovnako ako služobník môj Joseph;

95 Aby mohol konať v zhode tiež so služobníkom mojím Josephom; a aby prijal radu od služobníka môjho Josepha, ktorý mu ukáže akľúče, skrze ktoré môže prosiť a obdržať, a byť korunovaný rovnakým požehnaním a slávou, a cťou, a kňazstvom, a darmi kňazstva, ktoré boli kedysi vložené na toho, ktorý býval služobníkom mojím, bOliverom Cowderym;

96 Aby služobník môj Hyrum mohol vydávať svedectvo o veciach, ktoré mu ukážem, aby meno jeho mohlo byť uchovávané v úctyhodnej pamäti z pokolenia na pokolenie, na veky vekov.

97 Nech služobník môj William Law tiež obdrží kľúče, skrze ktoré môže prosiť o požehnania a obdržať ich; nech je apokorný predo mnou a bez bľsti, a obdrží Ducha môjho, dokonca cUtešiteľa, ktorý mu bude prejavovať pravdu všetkých vecí a dá mu, v pravú hodinu, čo bude hovoriť.

98 A tieto aznamenia ho budú nasledovať – bude buzdravovať chorých, bude vyháňať diablov a bude zachránený pred tými, ktorí by mu dali smrteľný jed;

99 A bude vedený po cestách, kde sa ajedovatý had nemôže chopiť päty jeho, a vznesie sa na bpredstavivosti myšlienok svojich ako na orlích krídlach.

100 A čo keď budem chcieť, aby vzkriesil mŕtveho, nech nezadržuje hlas svoj.

101 Takže, nech služobník môj William volá hlasno a nešetrí, s radosťou a radovaním, a s hosana tomu, ktorý sedí na tróne na veky vekov, hovorí Pán, váš Boh.

102 Hľa, hovorím vám, mám v zásobe poslanie pre služobníka svojho Williama a služobníka svojho Hyruma a pre nich samých; a nech služobník môj Joseph zostane doma, lebo je potrebný. Zvyšok vám ukážem neskôr. Tak je. Amen.

103 A znova, veru hovorím vám, ak mi bude služobník môj aSidney slúžiť a ak bude radcom pre služobníka môjho Josepha, nech povstane a vystúpi, a zastáva úrad povolania svojho, a pokorí sa predo mnou.

104 A ak obetuje pre mňa prijateľnú obeť a vyznanie a ak zostane s ľudom mojím, hľa, ja, Pán, váš Boh, ho uzdravím, takže bude uzdravený; a znova pozdvihne hlas svoj na horách a bude ahovorcom pred tvárou mojou.

105 Nech príde a usadí svoju rodinu v susedstve, v ktorom prebýva služobník môj Joseph.

106 A nech pri všetkom putovaní svojom pozdvihuje hlas svoj ako keby zvukom trúby a varuje obyvateľov zeme, aby ušli pred hnevom, ktorý príde.

107 Nech pomáha služobníkovi môjmu Josephovi, a tiež nech služobník môj William Law pomáha služobníkovi môjmu Josephovi učiniť vážne aprehlásenie kráľom zeme, dokonca ako som vám povedal predtým.

108 Ak chce služobník môj Sidney činiť vôľu moju, nech nesťahuje rodinu svoju do avýchodných krajín, ale nech zmení príbytok ich, dokonca ako som povedal.

109 Hľa, nie je mojou vôľou, aby sa snažil nájsť bezpečie a útočisko mimo mesto, ktoré som vám určil, dokonca mesto aNauvoo.

110 Veru hovorím vám, dokonca teraz, ak bude počúvať hlas môj, bude sa mu dobre dariť. Tak je. Amen.

111 A znova, veru hovorím vám, nech služobník môj Amos Davies zaplatí podiel do rúk tých, ktorých som určil, aby postavili pohostinný dom, dokonca Dom Nauvoo.

112 Toto nech učiní, ak chce mať účasť; a nech počúva radu služobníka môjho Josepha a pracuje svojimi vlastnými rukami, aby mohol získať dôveru ľudí.

113 A keď preukáže, že je verný vo všetkých veciach, ktoré budú zverené do jeho starostlivosti, áno, dokonca v niekoľkých veciach, bude učinený avládcom nad mnohými;

114 Takže nech sa aponíži, aby mohol byť povýšený. Tak je. Amen.

115 A znova, veru hovorím vám, ak chce služobník môj Robert D. Foster byť poslušný môjho hlasu, nech stavia dom pre služobníka môjho Josepha, podľa dohody, ktorú s ním učinil, ako mu budú z času na čas otvárané dvere.

116 A nech činí pokánie zo všetkej pochabosti svojej a zaodeje sa apravou láskou; a prestane činiť zlo, a odloží nabok všetky tvrdé reči svoje;

117 A tiež zaplatí podiel do rúk kvóra Domu Nauvoo pre seba a pre pokolenie svoje po sebe, z pokolenia na pokolenie;

118 A počúva radu služobníkov mojich Josepha a Hyruma, a Williama Lawa, a autorít, ktoré som povolal, aby položili základ Sionu; a bude sa mu dobre dariť na veky vekov. Tak je. Amen.

119 A znova, veru hovorím vám, nech žiadny človek neplatí podiel kvóru Domu Nauvoo, pokiaľ nebude veriacim v Knihu Mormonovu a zjavenia, ktoré som vám dal, hovorí Pán, váš Boh;

120 Lebo to, čo je aviac alebo menej než toto, prichádza od zlého a bude sprevádzané prekliatím, a nie požehnaním, hovorí Pán, váš Boh. Tak je. Amen.

121 A znova, veru hovorím vám, nech má kvórum Domu Nauvoo spravodlivú odplatu vo mzde za všetky práce svoje, ktoré činia pre stavbu Domu Nauvoo; a nech ich mzda je taká, ako sa dohodnú medzi sebou, čo sa týka jej ceny.

122 A nech každý človek, ktorý platí podiel, nesie diel svoj ich mzdy, ak to musí nevyhnutne byť, pre ich podporu, hovorí Pán; inak bude pre nich ich práca považovaná za podiel na onom dome. Tak je. Amen.

123 Veru hovorím vám, dávam vám teraz aúradníkov patriacich kňazstvu môjmu, aby ste mohli držať bkľúče jeho, dokonca kňazstva, ktoré je podľa rádu cMelchisedekovho, ktoré je podľa rádu Jednorodeného Syna môjho.

124 Najprv vám dávam Hyruma Smitha, aby bol pre vás apatriarchom, aby držal bpečatiace požehnania cirkvi mojej, dokonca Svätého Ducha czasľúbenia, ktorým ste dspečatení ku dňu vykúpenia, aby ste nemuseli padnúť, nehľadiac na ehodinu pokušenia, ktorá na vás môže prísť.

125 Dávam vám služobníka svojho Josepha, aby bol predsedajúcim starším pre celú cirkev moju, aby bol prekladateľom, zjavovateľom, avidcom a prorokom.

126 Dávam mu ako radcu služobníka svojho Sidneyho Rigdona a služobníka svojho Williama Lawa, aby oni mohli utvoriť kvórum a Prvé predsedníctvo, aby prijímali azjavenia pre celú cirkev.

127 Dávam vám služobníka svojho aBrighama Younga, aby bol prezidentom cestujúcej rady Dvanástich;

128 Ktorí to aDvanásti držia kľúče, aby otvárali právomoc kráľovstva môjho v štyroch kútoch zeme, a potom aby bposielali slovo moje ku každému stvoreniu.

129 Sú to Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith;

130 aDavida Pattena som bvzal k sebe, hľa, kňazstvo jeho od neho žiadny človek neodníma; ale, veru hovorím vám, iný môže byť ustanovený k rovnakému povolaniu.

131 A znova, hovorím vám, dávam vám avysokú radu ako uholný kameň Sionu –

132 Totiž, Samuela Benta, Henryho G. Sherwooda, Georgea W. Harrisa, Charlesa C. Richa, Thomasa Grovera, Newela Knighta, Davida Dorta, Dunbara Wilsona – Seymoura Brunsona som vzal k sebe; žiadny človek neodníma kňazstvo jeho, ale iný môže byť ustanovený k rovnakému kňazstvu na jeho miesto; a veru hovorím vám, nech je služobník môj Aaron Johnson vysvätený k tomuto povolaniu na jeho miesto – Davida Fullmera, Alphea Cutlera, Williama Huntingtona.

133 A znova, dávam vám Dona C. Smitha, aby bol prezidentom kvóra vysokých kňazov;

134 Ktorý to obrad je ustanovený k uschopňovaniu tých, ktorí budú ustanovení za stálych prezidentov alebo služobníkov rôznych akolov rozptýlených doširoka;

135 A môžu tiež cestovať, ak tomu dajú prednosť, ale skôr sú vysvätení ako stáli prezidenti; toto je úrad ich povolania, hovorí Pán, váš Boh.

136 Dávam mu Amasu Lymana a Noaha Packarda ako radcov, aby mohli predsedať kvóru vysokých kňazov cirkvi mojej, hovorí Pán.

137 A znova, hovorím vám, dávam vám Johna A. Hicksa, Samuela Williamsa a Jesseho Bakera, ktorých kňazstvom je predsedať kvóru astarších, ktoré to kvórum je ustanovené pre stálych služobníkov; a predsa, môžu cestovať, avšak sú vysvätení, aby boli stálymi služobníkmi cirkvi mojej, hovorí Pán.

138 A znova, dávam vám Josepha Younga, Josiaha Butterfielda, Daniela Milesa, Henryho Herrimana, Zeru Pulsiphera, Leviho Hancocka, Jamesa Fostera, aby predsedali kvóru asedemdesiatnikov;

139 Ktoré to kvórum je ustanovené pre cestujúcich starších, aby vydávali svedectvo o mene mojom v celom svete, kdekoľvek ich cestujúca vysoká rada, apoštoli moji, pošlú, aby pripravovali cestu pred tvárou mojou.

140 Rozdiel medzi týmto kvórom a kvórom starších je, že jedno má neustále cestovať, a to druhé má z času na čas predsedať cirkvám; jedno má zodpovednosť predsedania z času na čas, a to druhé nemá žiadnu zodpovednosť predsedania, hovorí Pán, váš Boh.

141 A znova, hovorím vám, dávam vám Vinsona Knighta, Samuela H. Smitha a Shadracha Roundyho, ak to prijme, predsedať abiskupstvu; vedomosť o onom biskupstve je vám daná v knihe bNáuka a zmluvy.

142 A znova, hovorím vám, Samuela Rolfa a radcov jeho pre kňazov, a prezidenta učiteľov a radcov jeho, a tiež prezidenta diakonov a radcov jeho, a tiež prezidenta kolu a radcov jeho.

143 Hore uvedené úrady som vám dal, a ich kľúče, ako pomoc a pre riadenie, pre dielo služby a azdokonaľovanie svojich svätých.

144 A prikázanie vám dávam, aby ste zaplnili všetky tieto úrady a aschválili oné mená, ktoré som uviedol, alebo ich neschválili, na generálnej konferencii mojej;

145 A aby ste pripravili miestnosti pre všetky tieto úrady v dome mojom, až ho budete stavať menu môjmu, hovorí Pán, váš Boh. Tak je. Amen.