Náuka a zmluvy 4
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 4

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, jeho otcovi, Josephovi Smithovi st., v Harmony v štáte Pensylvánia vo februári 1829.

  1–4, Statočná služba prináša Pánovým služobníkom spásu; 5–6, Božské vlastnosti ich činia schopnými k službe; 7, O veci Božie je nutné usilovať.

  1 Teraz, hľa, apodivuhodné dielo čoskoro vyjde k deťom ľudským.

  2 Takže, ó vy, ktorí vstupujete do aslužby Božej, hľaďte, aby ste mu bslúžili celým svojím csrdcom, mocou, mysľou a silou, aby ste posledného dňa mohli stáť pred Bohom dbez viny.

  3 Takže, ak máte prianie slúžiť Bohu, ste apovolaní k tomuto dielu;

  4 Lebo hľa, apole sa už zabelelo k bžatve, a hľa, ten, kto sa oháňa kosákom v celej sile svojej, ten ukladá do czásoby, takže nezahynie, ale prinesie spásu duši svojej;

  5 aviera, bnádej, cpravá láskadláska, s eokom upretým na fslávu Božiu, činia ho schopným pre toto dielo.

  6 Pamätajte na vieru, acnosť, poznanie, zdržanlivosť, btrpezlivosť, bratskú láskavosť, zbožnosť, pravú lásku, cpokoru, dusilovnosť.

  7 aProste, a obdržíte; klopte, a bude vám otvorené. Amen.